نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی بازی‏درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک به‌صورت مجازی بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرا شد. روش پژوهش نیمه‏آزمایشی با طرحِ پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‏ی آماری را دانش‏آموزان پایه‏ی سوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل داده است که دارای مشکلات هیجانی بوده و به مراکز اختلالات یادگیری مراجعه کرده‌اند. تعداد 30 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و پرسشنامه‏های تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (Gross & John, 2003) و نشاط ذهنی (Ryan & Frederick, 1997) را تکمیل کردند. محتوای آموزشی بازی‏درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک، در 10 جلسه به والدین گروه آزمایش، به‌صورت مجازی ارائه شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک‏متغیره نشان داد درمان مدنظر بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان دارای ناتوانی یادگیری تأثیر معناداری داشته است، اما بر تعامل ترکیبی تنظیم هیجان و نشاط ذهنی اثرگذار نبود. لذا، اگرچه استفاده مؤثر از تمام راهبردهای تنظیم هیجان بر بهزیستی و نشاط تأثیر داشت اما با استفاده از تنها دو راهبرد ارزیابی مجدد و سرکوبی نمی‏توان به‌طورقطع نشاط ذهنی را در این دانش‏آموزان افزایش داد. درنتیجه این درمان بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان با ناتوانی یادگیری تأثیر داشته و استفاده از آن، جهت کمک به این دانش‏آموزان پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها

آریان‏پور، س.، و گرجی‏چالسپاری، م. (1398). اثربخشی بازی‏درمانی فیلیالی بر سواد هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری خاص. ناتوانی‏های یادگیری، 9(1)، 7-31.
آزاداندیش، م.، نجاتی، ز.، و باقری شیخان‏گفشه، ف. (1398). مقایسه نشاط ذهنی و ابراز وجود در دانش‏آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روان‌شناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب‌شناختی. اهواز، ایران.
شیخ‏الاسلامی، ر.، و دفترچی، ع. (1394). پیش‌بینی نشاط ذهنی دانش‌آموزان بر اساس جهت‌گیری‌های هدف و نیازهای اساسی روان‌شناختی. مجله روان‏شناسی، 19(2)، 26-36.
صالحی، ا.، مظاهری، ز.، آقاجانی، ز.، و جهانبازی، ب. (1394). نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش‏بینی افسردگی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 16(1)، 108-117.
صباغی‏رنانی، س.، و وطن‏خواه اصفهانی، م. (1400). اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد- فرزند بر تکانش گری دانش‌آموزان دارای اختلال رفتاری برونی‌سازی شده. نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. 25 اردیبهشت، تهران: ایران.
طهرانی‏مقدم، ح.، و شریعت‏باقری، م. (1397). ارتباط عملکرد خانواده با مسئولیت‌پذیری و ارضای نیازهای روانی پایه دانش‌آموزان پسر دبیرستانی. خانواده‏پژوهی، 14(54)، 221-235.
طهماسبی، ع.، و خسروپور، ف. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک روی مهارت‌های اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان کودکان زیر 12 سال مبتلا به اختلال نقص توجه، بیش فعالی. رویش روان‌شناسی، 8(1)، 113-122.
عباسی، ن.، و یوسفی، ف. (1399). رابطه بین کنترل روان‌شناختی والدین و نشاط ذهنی دانشجویان: نقش واسطه‏ای‏ تنظیم شناختی هیجان. فصلنامه علمی-پژوهشی روش‏ها و مدل‏های روان‌شناختی، 11(42)، 15-31.
علی‏پور، ف.، نجاتی، و.، دهرویه، ش.، مرادعلیان، ف.، و بداقی، ا. (1399). تنظیم شناختی هیجان و مشکلات رفتاری در کودکان 7 تا 12 سال با نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی، خواندن و نوشتن. فصلنامه کودکان استثنایی، 20(1)، 87-98.
لطفی، م.، بهرام‏پوری، ل.، امینی، م.، فاطمی‏تبار، ر.، بیرشک، ب.، انتظاری، م.، و شیاسی، ی. (1398). انطباق پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان به زبان فارسی. دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(178)، 117-128.
موسیوند، م. (1399). الگوی ساختاری عملکرد خانواده، سرمایه روان‌شناختی، نیازهای روان‌شناختی با نشاط ذهنی: نقش میانجی مسئولیت‏پذیری نوجوانان در دوران بلوغ. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روان‌شناختی، 20(103)، 1147-1170.
نریمانی، م.، پرزور، پ.، و بشرپور، س. (1394). مقایسه‏ی تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 9(31)، 69-90.
نظرپورصمصامی، پ.، مهدیانی، ز.، قاسم‏زاده، م.، و پادروند، ح. (1398). مقایسه‏ی راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش‏آموزان با و بدون ناتوانی ویژه‏ی یادگیری. مجله‏ی مطالعات ناتوانی. 9، 15، 1-5.
American Psychiatric Association, A., & Association, A. P. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (Vol. 10). Washington, DC: American psychiatric association.
Bratton, S. C., & Landreth, G. L. (2006). Child parent relationship therapy (CPRT) treatment manual: A 10-session filial therapy model for training parents. Routledge.
Bayrakdar, S. (2020).Inequalities in home learning and schools’ provision of distance teaching during school closure of COVID-19 lockdown in the UK, School of Education, Communication and Society, King’s College London Ayse Guveli, Department of Sociology, University of Essex
Cavioni, V., Grazzani, I., & Ornaghi, V. (2017). Social and emotional learning for children with Learning Disability: Implications for inclusion. International Journal of Emotional Education, 9(2), 100-109.
Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5-22.
Dhiman, S., Sahu, P. K., Reed, W. R., Ganesh, G. S., Goyal, R. K., & Jain, S. (2020). Impact of COVID-19 outbreak on mental health and perceived strain among caregivers tending children with special needs [Article]. Research in Developmental Disabilities, 107, Article 103790.
Drabant, E. M., McRae, K., Manuck, S. B., Hariri, A. R., & Gross, J. J. (2009). Individual differences in typical reappraisal use predict amygdala and prefrontal responses. Biological Psychiatry, 65(5), 367-373.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology, 85(2), 348.
Lindo, N. A., Bratton, S. C., & Landreth, G. L. (2016). Child parent relationship therapy: Theory, research and intervention process.
Lundell, L. J., Grusec, J. E., McShane, K. E., & Davidov, M. (2008). Mother–adolescent conflict: Adolescent goals, maternal perspective‐taking, and conflict intensity. Journal of Research on Adolescence, 18(3), 555-571.
McGee, R., Wolfe, D., & Olson, J. (2001). Multiple maltreatment, attribution of blame, and adjustment among adolescents. Development and psychopathology, 13(4), 827-846
Patel, K. (2020). Mental health implications of COVID-19 on children with disabilities [Letter]. Asian Journal of Psychiatry, 54, Article 102273.
Peterson, R. L., Pennington, B. F., & Olson, R. K. (2013). Subtypes of developmental dyslexia: Testing the predictions of the dual-route and connectionist frameworks. Cognition, 126(1), 20-38.
Ryan, R. M., & Frederick, C. (1997). On energy, personality, and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well‐being. Journal of personality, 65(3), 529-565.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). From ego depletion to vitality: Theory and findings concerning the facilitation of energy available to the self. Social and Personality psychology compass, 2(2), 702-717.
Shewark, E. A., & Blandon, A. Y. (2015). Mothers' and fathers' emotion socialization and children's emotion regulation: A within‐family model. Social development, 24(2), 266-284.
Taamneh, A., & Fatin, B. (2021). The Quality of E-learning in Higher Education Institutions under the Conditions of Corona-Virus Pandemic (Covid-19) The Moderation Effect of Time Pressure and Learning Demand. Arab Journal of Administration, 4(1), 26-37.
Tan, E. H. (2017). Examining the influence of parental emotion socialisation and parent emotion regulation on child emotion regulation University College London (University of London)
UNICEF. (2020). Leaving No Child behind during the Pandemic: Children with Disabilities and COVID-19. https://data.unicef.org/topic/childdisability/ covid-19/
Werner, K., & Gross, J. J. (2010). Emotion regulation and psychopathology: A conceptual framework.
Abbasi, N., & Yousefi, F. (2020). The relationship between parental psychological control and students' mental vitality: The mediating role of cognitive emotion regulation. Journal of Psychological Methods and Models, 11(42), 15-31. [In Persian].
Alipour, f., Nejati, V., Dehraviye, S., Moradaliyan, F., & Badaghi, E. (2020). Cognitive Emotion Regulation and Behavioral Problems in 7-12 Years Old Children with Specific Learning (Disorders Reading, Writing and Mathematics Deficits). Journal of Exceptional Children, 20(1), 87-98. [In Persian].
Arianpoor, S., & Gorji chalsepari, M. (2019). The effectiveness of filial play therapy on emotional literacy of children with specific learning disorder. Journal of learning disabilities, 9(1), 7-31. [In Persian].
Azadandish, M., Nejati, Z., & Bagheri, F. (2019). Comparison of subjective vitality and assertiveness in students with and without learning disabilities. The First National Conference on Exceptional Children from the Perspective of Educational Psychology, Cognitive Science and Pathology. Ahvaz, Iran. [In Persian].
Lotfi, M., Bahrampour, L., Amini, M., Fatemi Tabar, R., Birshak, B., Entezari, M., & Shiasi, Y. (2019). Adaptation of Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA). Mazandaran University of Medical Sciences, 29(178), 117-128. [In Persian].
moosivand, m. (2021). Structural model of family functioning, psychological capital, psychologically active psychological needs: the mediating role of adolescent responsibility in adolescence [Research]. The Journal of Psychological Science, 20(103), 1147-1170. [In Persian].
Narimani, M., Parzour, P., & Basharpour, S. (1394). Comparison of negative mood regulation and emotional expression in students with and without specific learning disabilities. Journal of Research in Educational Science, 9(31), 69-90. [In Persian].
Nazarpour Samsami P, Mahdiani Z, Ghasemzadeh M, Padervand H. (2019). Comparison of the emotion regulation strategies and assertiveness in the students with and without specific learning disabilities. Journal of Disability Studies. 9, 15. [In Persian].
Sabbaghirani, S., & vatankhah, M. (2021). The effectiveness of parent-child interaction therapy on impulsivity of students with externalized behavioral disorders. The Ninth National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies. May 15, Tehran: Iran. [In Persian].
Salehi, A., & Mazaheri, Z., & Aghajani, Z., & Jahanbazi, B. (2015). The role cognitive emotion regulation strategies in the prediction of depression. Knowledge & research in applied psychology, 16(1), 108-117. [In Persian].
Shaykh al-Islami, R., & Daftarchi, E. (2015). Predicting students' mental vitality based on goal orientations and basic psychological needs. Journal of Psychology. 19 (2). [In Persian].
Tahmasebi, A., & Khosropour, F. (2019). The effectiveness of parent-child relationship therapy (CPRT) on social skills and cognitive emotion regulation in children under 12 years of age with ADHD. Journal of Rooyesh-e- Ravanshenasi, Year 8, 122-113. [In Persian].
Tehrani Moghadam, H., & Shariat Bagheri, M. (2018). Relationship of Family Function with Responsibility and Satisfaction of Basic Psychological Needs of High School Male Students. Journal of Family research, 14(54), 221-235. [In Persian].