نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‎شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‎شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مدل علّی پیامدهای پریشانی روانشناختی ناشی از همهگیری کرونا ویروس و بررسی نقش میانجیگری جو عاطفی خانواده به انجام رسید که ازنظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری شامل ایرانیان سراسر کشور در سال 1400 بود. نمونه آماری برابر با 590 نفر بود که از استانهای مختلف کشور انتخاب گردید. نمونه‏گیری به‌صورت خوشه‏ای چندمرحله‏ای انجام شد و پرسشنامه‏ها به شیوهی نظرسنجی اینترنتی تکمیل شد. به‌منظور گردآوری داده‏ها از پرسشنامه پریشانی روانی کسلر (2002)، معناداری زندگی استگر (2010)، احساس تنهایی محقق‏ساخته (1400) و جو عاطفی خانواده محقق‏ساخته (1400) استفاده گردید. به‌منظور تحلیل آماری از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافتهها نشان داد که پریشانی روانی دارای رابطه علّی مثبت با احساس تنهایی و رابطه علّی منفی با معناداری زندگی و همچنین، جو عاطفی خانواده دارای نقش میانجیگری در رابطه میان پریشانی روانی با احساس تنهایی و معناداری زندگی بود. درنتیجه، روان‏شناسان و دیگر متخصصان در عرصه ارتباطات اجتماعی باید ظرفیت جو عاطفی خانواده را به‌عنوان یک عامل اساسی در تبیین اثرات پریشانی روانی حاصل از گسترش بحران‏‏هایی همچون همهگیری کرونا ویروس موردتوجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

خلیلی، ز.، نوایی، م.، شکیبا، م. و نویدیان، ع. (1398). بررسی تأثیر مداخله آموزشی- حمایتی بر پریشانی روان‌شناختی زنان باردار تحت خشونت خانگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله حیات، ۲۵(۲)، 151-167.
دهقان‎نژاد، م. و کثیری، م. (1389). مروری بر تاریخچه مشکلات ایجاد قرنطینه در ایران در دوره ناصرالدین‎شاه. پژوهشهای تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)، 46 (4)، 1-13.
ستایشی اظهری، م.، میرزاحسینی، ح. و محبی، م. (1397). رابطه حمایت ادراک‌شده با آمادگی به اعتیاد و پریشانی روان‌شناختی با نقش میانجی‌گری احساس تنهایی در دانش‌آموزان. مجله‏ی اعتیادپژوهی، 12(46)، 55-69.
شیوندی، ک. و حسنوند، ف. (1399). تدوین مدل پیامدهای روان‌شناختی اضطراب ناشی از اپیدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی‎گری سلامت معنوی. مجله فرهنگ مشاوره و روان‏درمانی، 11(42)، 1-36.
مجدآبادی، ز. (1396). پرسشنامه معناداری زندگی. مجله‏ی روان‌شناسی تحولی روانشناسان ایرانی، 13(1)، 330-342.
محمدصالحی، ن.، هلاکویی نایینی، ک.، عشرتی، ب.، محمدبیگی، ا.، احمدنژاد، ا.، ارسنگ‎جنگ، ا. (1397). بررسی روند زمانی پنجاه سال اخیر بیماری وبا در ایران و مدل‌سازی تأثیر دما و بارش سالیانه بر بروز طغیان‌های جدید بیماری. مجله اپیدمیولوژی ایران، 14(1)، 1-8.
موسوی، ا. (1387). بررسی عملکرد خانواده و بهداشت روانی اعضای خانواده. مجله اندیشه‏ی رفتار، 6(3)، 1-10.
مهدیزادگان، ا. و حق‏شناس، . (1392). رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان. فصلنامه پژوهش زن و فرهنگ، 5(17)، 65-73.
میرزایی، ن. (1394). بررسی نقش معنویت، در کیفیت ارتباط خانواده، کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با رویکرد بومی و اسلامی و با تاکید بر پژوهشهای نوین، ساری، بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره‎ای آینده‎ساز.
میرصالحیان، ا. و دالوند، م. (1397). تاریخچه‏ی بیماری‎های عفونی باکتریایی شایع در ایران. مجله‏ی میکروبشناسی پزشکی ایران، 12(4)، 279-290.
نجارپور، س. و خدیوی، ا. (1387). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت‏یابی، خودپنداره و عزت‌نفس نوجوانان و جوانان 17-28 سال شهر اسلامشهر. نشریه آموزش و ارزشیابی، 1(3)، 81-102.
نعمت‎اله، س. و آزادیکتا، م. (1395). بررسی رابطه طرح‏واره‏های ناسازگار اولیه با پریشانی روان‌شناختی و احساس تنهایی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. فصلنامه آموزش، مشاوره و رواندرمانی، 5(20)، 82-99.
وزیری، ش. و عظیمی، ا. (1396). بررسی سهم معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در راهبردهای مقابله با درد. روان‌شناسی تحولی، 13(52)، 372-388.
هاشمی، س. ط.، علیپور، ا.، زارع، ح. و علی‏اکبری، م. (1396). برازش الگوی سالم‏زیستی خود تجزیه‏ناپذیر در دانشجویان ایرانی. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 11(36)، 61-88.
عیسی‎مراد، ا. (1394). بررسی مقایسه‏ای آسیب‏شناسی رفتاری اجتماعی دانش‏آموزان متوسطه شهر تهران. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 9(31)، 225 – 211.
یعقوبی، ح. (1394). بررسی ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه ده سؤالی پرسشنامه پریشانی روان‌شناختی کسلر. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روان‌شناختی، 6(4)، 45-57.
Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). CoV-19 epidemic: address mental health care to empower society. Lancet, 395, 37-38.
Bebanic, V., Clench-Aas, J., Raanaas, R. K., & Bang, N. R. (2017). The Relationship Between Violence and Psychological Distress: Do Sense of Mastery and Social Support Matter? Journal of Interpersonal Violence, 32(16), 371-395.
Bernard, M., Strasser, F., Gamondi, C., Braunschweig, G., Forster, M., Kaspers-Elekes, K., et al. (2017). Relationship Between Spirituality, Meaning in Life, Psychological Distress, Wish for Hastened Death, and Their Influence on Quality of Life in Palliative Care Patients. Journal of pain and symptom management, 4(54), 514 522.
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Rapid Review, 395, 912 – 920.
Cherif, A., Barley, K., Hurtado, M. (2016). Homo-psychological: reactionary behavioral aspects of epidemics. Epidemics, 14, 45–53.
Dehghannejad, M., & Kathiri, M. (2010). A review of the history of quarantine problems in Iran during the reign of Nasser aldin Shah. Historical Research (Journal of Isfahan Faculty of Literature and Humanities), 46 (4), 1-13. [In Persian]
Furukawa, T. A., Kessler, R. C., Slade, T., & Andrews, G. (2003). The performance of the K-6 and K-10 screening scales for psychological distress in the Australian National Survey of Mental Health and Well- Being. Psychological Medicine, 23, 357-362.
Garcini, L. M., Short, M., & Norwood, W. D. (2013(. Affective and motivational predictors of perceived meaning in life among college students. Journal of Happiness & Well-Being, 1(2), 47-60.
Gonzales, N. (2010). Family and peer Influences on Adolescent Behaviors and Risk taking. Arizona state university.
Habibzadeh, P., & Stoneman, E. K. (2020). The Novel Coronavirus: A Bird’s Eye View. International Journal Occupupation Environment Med, 11 (2), 65-71.
Hashemi, A., Zare, A. A. (2015). Fitting a healthy biodegradable pattern in Iranian students. Research in educational systems, 11(36), 88-61. [In Persian]
IsaMorad, A. Q. (2014). A comparative study of social behavioral pathology of high school students in Tehran. Research in Educational Systems, 9(31), 225 - 211. [In Persian]
Lau, J. T., Yang, X., Tsui, H. Y., Pang, E., Wing, Y. K. (2006). Positive mental health-related impacts of the SARS epidemic on the general public in Hong Kong and their associations with other negative impacts. Journal of Infections, 53 (2), 114–124.
Li, J. B., Salcuni, A., & Delvecchio, E. (2018). Meaning in life, self-control and psychological distress among adolescents: A cross-national study. Psychiatry Research, Psychiatry Research, 272, 122-129.
Majdabadi, R. (2016). Life Meaning Questionnaire. Journal of Transformational Psychology of Iranian Psychologists, 13(1), 342 - 330. [In Persian]
Mehdizadegan, I., & Haghshenas, M. R. (2013). relationship between domestic violence and family functioning in women. Journal of Women and Culture Research, 5(17), 73 - 65. [In Persian]
Mirsalehian, A., & Dalvand, M. (2017). History of common bacterial infectious diseases in Iran. Iranian Journal of Medical Microbiology, 12(4), 290 - 279. [In Persian]
Mirzaei, N. (2015). Investigating the role of spirituality in the quality of family relations, International Conference on Humanities with indigenous and Islamic approach and emphasizing new research. [In Persian]
Mohammad Salehi, N., Holakouee Naini, C., Ashrati, B., Mohammad Beigi, A., Ahmadinejad, E., Arsang Jang, E. (2017). Study of the time trend of the last fifty years of cholera in Iran and modeling the effect of annual temperature and rainfall on the incidence of new outbreaks of the disease. Iranian Journal of Epidemiology, 14(1), 1-8. [In Persian]
Mousavi, A. S. (2013). Assessing family performance and mental health of family members. Journal of Behavioral Thought, 6(3), 1-10. [In Persian]
Mushtaq, R., Shoib, S., Shah, T., & Mushtaq, S. (2014). Relationship between Loneliness, Psychiatric Disorders and Physical Health? A Review on the Psychological Aspects of Loneliness. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 8 (9), 1-4.
Najarpour, S., & Khadivi, A. (2008). Investigating the relationship between family emotional atmosphere and identity, self-concept and self-esteem of adolescents and young people aged 17-28 in Islamshahr. Journal of Education and Evaluation, 1(3), 102 - 81. [In Persian]
Nematullah, S., & Azadikta, M. (2015). Investigating the relationship between early maladaptive schemas and psychological distress and loneliness among students of Islamic Azad University, Science and Research Branch. Journal of Education, Counseling and Psychotherapy, 5(20), 99 - 82. [In Persian]
Raude, J., MCColla, K., Flamand, C., Apostolidis, T. Understanding health behaviour changes in response to outbreaks: Findings from a longitudinal study of a large epidemic of mosquito-borne disease. Social Science & Medicine, 230, 184 – 193.
Richard, A., Rohrmann, S., Vandeleur, C. L., Schmid, M., Barth, J., Eichholzer, M. (2017). Loneliness is adversely associated with physical and mental health and lifestyle factors: Results from a Swiss national survey. Results from a Swiss national survey: PLoS ONE, 12(7), 18 - 42.
Setayeshi Azhari, M., Mirza Hosseini, H., & Mohebbi, M. (2018). The relationship between perceived support and readiness for addiction and psychological distress with the mediating role of loneliness in students. Journal of Addiction Research, 12(46), 69-55. [In Persian]
Sheivandi Chalicheh, K., Hassanvand, F. (2020). Develop a model for the psychological consequences of anxiety caused by the coronavirus epidemic and investigate the mediating role of spiritual health. Journal of Counseling Culture and Psychotherapy, 11(42), 1-36. [In Persian]
Testoni, I., Sansonetto, G., Ronconi, L., Rodelli, M., Baracco, G., & Grassi, L. (2018). Meaning of life, representation of death, and their association with psychological distress. Palliat Support Care, 16(5), 511-519.
Uddin, M. N., Bhar, S., Al Mahmud, A., Amirul Islam, F. A. (2017). Psychological distress and quality of life: rationale and protocol of a prospective cohort study in a rural district in Bangladesh. BMJ Open, 7(9), 16 – 25.
Vaziri, S., & Azimi, A. (2015). Investigating the contribution of meaning of life and perceived social support in coping strategies. Transformational psychology, 13(52), 388 - 372. [In Persian]
Yaqubi, H. (2014). Evaluation of psychometric properties of the ten-item version of the Kessler Psychological Distress Questionnaire. Journal of Applied Psychological Research, 6(4), 57 - 45. [In Persian].
Zhu, Y., Chen, L., Ji, H., Xi, M., Fang, Y., Li, Y. (2020). The risk and prevention of novel coronavirus pneumonia infections among inpatients in psychiatric hospitals. Neuroscience. Bullet.