نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران

2 کارشناسی روان‌شناسی، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید-19 انجام شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش‏آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1400 بودند، که 400 دانش‏آموز به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، پرسش‏نامه‏های تنظیم هیجان گراس و جان (2003)، تاب‏آوری کانر و دیویدسون (2003)، سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) بود. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها با استفاده از روش‏های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی هم‌زمان انجام شد. تحلیل داده‏ها نشان داد که بین تنظیم هیجان با سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی رابطه مثبت معناداری وجود داشت و همچنین بین تاب‏آوری با کیفیت زندگی رابطه مثبت معناداری مشاهده شد؛ اما بین تاب‏آوری و سازگاری تحصیلی دانش‏آموزان رابطه معناداری مشاهده نشد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، تنها تنظیم هیجان پیش‏بین معناداری برای سازگاری تحصیلی بود. همچنین تنظیم هیجان و تاب‏آوری هر دو پیش‏بین خوبی برای کیفیت زندگی دانش‏آموزان بودند. براساس یافته‏های به دست آمده می‏توان نتیجه‏گیری کرد که در دوران همه‏گیری کووید-19، مهارت تنظیم هیجان در دانش‏آموزان نقش معناداری در سازگاری تحصیلی دارد، همچنین تنظیم هیجان و تاب‏آوری بالا در این دوران در کیفیت زندگی دانش‏آموزان نقش معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

آذریان، ر.، مهدیان، ح.، جاجرمی، م. (1399). مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(ویژه‌نامه)، 483-494.
ابراهیمی، ا. (1390). بررسی رابطه تاب‏آوری و هوش هیجانی با سازگاری (عاطفی، اجتماعی و تحصیلی) در دانش‏آموزان پسر دبیرستان‏های شهر تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
ابوالقاسمی، ع.، صادقی، ح.، شهری، م. (1392). ارتباط عامل‏های شخصیت، تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 2(3)، 32-43.
احمدی، ر.، قادری، س.، محمدی زاده، ه.، امیری، س.، فروغی، ع. (1400). هیجان، اجتناب تجربه‏ای و کرونا ویروس: پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس اجتناب تجربه‏ای و دشواری در تنظیم هیجان. رویش روان‌شناسی، 10(3)، 1-10.
ایمانی جاجرمی، ح. (1399). پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران. فصلنامه علمی-تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، 1(2)، 87-103.
برزآبادی فراهانی، ن و عراقیه، ع. (1394). بررسی اثر تشویق برافزایش احساس تعلق به مدرسه در دانش‏آموزان مقطع متوسط منطقه 14 تهران. فصلنامه مشاوره و روان‏درمانی، 4(16)، 39-50.
پورعبدل، س.، صبحی قراملکی، ن.، قائدی، غ و نبی دوست، ع. (1398). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی و تعلل ورزی تحصیلی دانش‏آموزان دارای اختلال یادگیری خاص. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(13)، 49-68.
تعجبی، م و مرادی، ا. (1395). مقایسه باورهای فراشناختی و تنظیم هیجان در بین نوجوانان عادی و سیگاری شهر سنندج. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، 3(3)، 40-48.
تمنایی‏فر، م و مرادی، ص. (1394). پیش‏بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعی. مجله روان‌شناسی اجتماعی، 3(36)، 57-73.
جعفری شال کوهی، ع.، اسدی مجره، س. و اکبری، ب. (1399). تأثیر آموزش ذهن‏آگاهی بر تاب‏آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان باردار. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 21(2)، 43-53.
حسینی نیا، ن. و حاتمی، ح. (1398). پیش‏بینی کیفیت زندگی بر مبنای بهزیستی روان‌شناختی و تاب‏آوری در بازنشستگان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 20(1)، 81-91.
رضایی آدریانی، م.، آزادی، آ.، احمدی، ف. و واحدیان عظیمی، ا. (1386). مقایسه میزان افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی دانشجویان پسر و دختر مقیم خوابگاه‏های دانشجویی. پژوهش پرستاری، 2(4-5)، 31-38.
ستاری، ب.، پورشهریار، ح. و شکری، ا. (1394). اثربخشی بسته مداخله‏ای تنظیم هیجان‏های پیشرفت بر کاهش هیجان‏های منفی دانش‏آموزان. مجله روان‌شناسی مدرسه، 4(4)، 76-93.
سرلک، م. و حیدری، ح. (1396). مقایسه وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی در زوج‏هایی 2-1 سال ازدواج‏کرده و زوج‏های 10-3 سال ازدواج‏کرده. فصلنامه پژوهش‏های مشاوره، 16(62)، 170-188.
شیخ‏الاسلامی، ع.، صادقی ولنی، ز. و محمدی، ن. (1394). رابطه‏ی تاب‏آوری و حمایت اجتماعی ادراک‏شده با سازگاری مادران دارای فرزند کم‏توان ذهنی. فصلنامه افراد استثنایی، 5(20)، 125-139.
عبدالله‏زاده، ح. (1399). تأثیر واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر هوش اخلاقی و سازگاری تحصیلی دانش‏آموزان. مجله روان‌شناسی مدرسه، 9(1)، 115-133.
علیزاده‏فرد، س. و صفاری‏نیا، م. (1398). پیش‏بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهش‏های روان‌شناسی اجتماعی، 9(36)، 129-141.
فراهتی، م. (1399). پیامدهای روان‌شناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه. فصلنامه علمی-تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، 1(2)، 207-225.
قزلسفلو، م و همتی پویا، س. (1397). اثربخشی آموزش نظم‏بخشی هیجانی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی پسرهای 10 تا 14 سال دچار اختلال سلوک. فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی، 12(2)، 183- 202.
کارشکی، ح.، مؤمنی مهمویی، ح. و قریشی، ب. (1393). رابطه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 11(13)، 104-114.
کاویانی، غ.، عالیپور بیرگانی، س.، شهنی ییلاق، م. و رجبی، غ. (1398). آزمون و مقایسه مدل رابطه علی ویژگی‏های شخصیتی با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی با میانجی‏گری خودکارآمدی تحصیلی و تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. روش‏ها و مدل‏های روان‌شناختی، 10(35)، 81-99.
محمودی، ک.، و قائمی، ف. (1396). رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب‏آوری در مدیران هلال‌احمر. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 11(37)، 93-110.
 میرزایی، خ. (1399). علت‏ها و پیامدهای همه‏گیری و عالم‏گیری ویروس کرونا-کووید 19. فصلنامه علمی-تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، 1(2)، 13-41.
نصیری، ح. (1385). بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و تهیه نسخه ایرانی آن. مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، شماره‏های 3 و 4.
هاشمی، ن.، سیافی، س. و اندامی، ع. (1398). ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضایت از زندگی دانشجویان مستعد اعتیاد: نقش میانجی تاب‏آوری. فصلنامه اعتیادپژوهی سو مصرف مواد، 13(53)، 157-176.
Ainley, J., & Bourke, S. (1992). Quality of school life and intentions for further education: The case of a rural high school. Paper presented at annual conference of AARE. Adelaide.
Baker, R. W., & Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of counceling psychology, 31(2), 179-189.
Butt, M. M., Sanam, F., Gulzar, S., & Yahya, F. (2013). Cognitive emotional regulation and forgiveness. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12), 92-769.
Carle, A. C., & Chassion, L. (2004). Resilience in a community sample of children of alcoholies: its prevalence and relation internalizing symptomatology and positive affect. Journal of applied development psychology, 25(5), 577-595.
Conner, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and anxiety, 18(2), 76-82.
 Djalante, R., Shaw, R., & DeWit, A. (2020). Building resilience against biological hazards and pandemics: COVID-19 and its implications for the Sendai Framework. Progress in disaster science6, 100080.
Esteban, M. P. S., & Marti, A. S. (2014). Beyond compulsory schooling: resilience and academic success of immigrant youth. Procedia Social and Behavioral Sciences, 132, 19-24.
Gross, J. J., & John, O.P. (2003). Individual difference in two emotion regulation processes: Implicqtions for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 348-362.
Keskin, Y., Keskin, S. C., & Kirtel, A. (2016). Examination of the Compatibility of the Questions Used by Social Studies Teachers in the Class with the Program Achievements According to the SOLO Taxonomy. Journal of Education and Training Studies, 4(4), 68-76.
Liran, B. H., & Miller, P. (2019). The role of psychological capital in academic adjustment among university students. Journal of Happiness Studies, 20(1), 51-65.
Manzano-Garsia, G., & Ayala Calvo., J. C. (2013). Psychometric properties of Connor-Davidson Resilience Scale in a Spanish sample of entrepreneurs. Psicothema, 25(2), 51-245.
Meece, J. L., Glienke, B. B., & Brug, S. (2006). Gender and Motivation. Journal of School Psychology, 44, 351-373.
Nguyen, H. C., Nguyen, M. H., Do, B. N., Tran, C. Q., Nguyen, T., Pham, K. M., Pham, L. V., Tran, K. V., Duong, T. T., Tran, T. V., Duong, T. H., Nguyen, T. T., Nguyen, Q. H., Hoang, T. M., Nguyen, K. T., Pham, T., Yang, S. H., Chao, J. C., & Duong, T. V. (2020). People with Suspected COVID-19 Symptoms Were More Likely Depressed and Had Lower Health-Related Quality of Life: The Potential Benefit of Health Literacy. Journal of clinical medicine9(4), 965.
Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotins: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of Educational Psychology, 101(1), 1-15.
Phillips, L. H., Henry, J. D., Nouzova, E., Cooper, C., Radlak, B., & Summers, F. (2014). Difficulties with emotion regulation in multiple sclerosis: Links to executive function, mood, and quality of life. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 36(8), 1-12.
Pinquart, M. (2009). Moderating effects of dispositional resilience on associations between hassles and psychological distress. Journal of applied Developmental psychology, 30(1), 53-60.
Pocnet, C., Dupuis, M., Congard, A., & Jopp, D. (2017). Personality and its links to quality of life: Mediating effects of emotion regulation and self-efficacy beliefs. Journal of Motivation and Emotion, 41(2), 1-13.
Ravens-Sieberer, U., Gosch, A., Rajmil, L., Erhart, M., Bruil, J., Power, M., Duer, W., Auquier, P., Cloetta, B., Czemy, L., Mazur, J., Czimbalmos, A., Tountas, Y., Hagquist, C., Kilroe, J., & KIDSCREEN Group (2008). The KIDSCREEN-52 quality of life measure for children and adolescents: psychometric results from a cross-cultural survey in 13 European countries. Value in health: the journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research11(4), 645–658.
Wong, C.F., Silva, K., Kecojevic, A., Schrager, Sh. M., Bloom, J.J., Iverson, E., & Lankenau, S.E. (2013). Coping and emotion regulation profiles as predictors of nonmedical prescription drug and illicit drug use among high-risk young adults. Drug and Alcohol Dependence, 132(1-2), 165-171.
World Health Organization Quality of life Assessment Group. (1998). Development of the World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL-BRIEF). Psychological Medicine, 28, 551-558.
Zolkoski, S. M., & Bullock, L. M. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children and youth services review, 34(12), 2295-2303.
Abdollahzadeh, H. (2020). The effect of group reality therapy on moral intelligence and academic adjustment of students. Journal of School Psychologh, 9(1), 115-133. [In Persian]
Abolghasemi, A., Sadeghi, H., & Shahri, M. (2013). The relationship between personality factors, emotion regulation and recognition with quality of life in patients with chronic low back pain. Journal of Health Psychology, 2(3), 32-43. [In Persian]
Ahmadi, R., Ghaderi, S., Mohammadizadeh, H., Amiri, S., & Foroughi, A. (2021). Emotion, Experiential Avoidance, and Coronavirus: Predicting Coronary Anxiety Based on Experiential Avoidance and Difficulty in Emotion Management. Rooyesh, 10(3), 1-10. [In Persian]
Alizadeh fard, S., & Saffarinia, M. (2019). The prediction of mental health based on the anxiety and the social cohesion that caused by Coronavirus. Social psychology Research, 9(36), 129-141. [In Persian]
Azarian, R., Mahdian, H., Jajarmi, M. (2020). Comparison the Effectiveness of Academic Buoyancy and Emotion Regulation Training on Academic Meaning and Academic Adjustment. Journal of Research in Educational Science, 14(Special Issue), 483-494. [In Persian]
Borzabadi Farahani, N., & Araghieh, A. (2015). The effect of encouragement on increasing the sense of belonging to school in high school students in Tehrans 14th district. Journal of Excellence in Counseling and Psychotherapy, 4(16), 39-50. [In Persian]
Ebrahimi, A. (2011). The relationship between resilience and emotional intelligence with adjustment (emotional, social and educational) in high school male students in Tehran [dissertation]. Allameh Tabatabai University of Tehran. [In Persian]
Farahati, M. (2020). Psychological impacts the spread of Coronavirus in society. Journal of Social Impact Assessment, 1(2), 207-225. [In Persian]
Ghazalseflo, M., & Hemati Pouya, S. (2018). The effectiveness of emotional regulation training on emotional, social and educational adjustment of boys 10 to 14 years old with conduct disorder. Journal of Applied Psychology, 12(2), 183-202. [In Persian]
Hashemi, N., Sayafi, S., & Andami, A. (2019). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and distress tolerance with life satisfaction in addicted students: The mediating role of resilience. Journal of Addiction Research, 13(53), 157-176. [In Persian]
Hosseininia, N., & Hatami, H. R. (2019). Anticipating retirees quality of life based on mental well-bing and resiliency. Journal of Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(1), 81-91. [In Persian]
Imani Jajarmi, H. (2020). Social consequences of the outbreak of coronavirus in Iranian society. Journal of Social Impact Assessment, 1(2), 87-103. [In Persian]
Jafari Shalkoohi, A., Asadi majreh, S., & Akbari, B. (2020). The effectiveness of mindfulness training on resiliency and cognitive emotion regulation strategies in pregnant woman. Journal of Knowledge & Research in Applied Psychology, 21(2), 43-53. [In Persian]
Karshki, H., Momeni Mehmouei, H., & Ghoreishi, B. (2014). The relationship between academic motivation and quality of life of students subject to descriptive evaluation. Journal of Research in Curriculum Planning, 11(13), 104-114. [In Persian]
Kavyani, G. H., Allipour Birgani, S., Shehni Yailagh, M., & Rajabi, G.H. (2019). Testing and comparing the model of personality traits with quality of life and academic performance with mediating role of emotion regulation and academic self-efficacy in Shahid Chamran university students. Journal of Psychological Methods and Models, 10(35), 81-99. [In Persian]
Mahmoodi, K., Ghaemi, F. (2017). The Relationship between the Cognitive Emotion Regulation and the Resilience among the Iranian Red Crescent Managers. Journal of Research in Educational Science, 11(37), 93-110. [In Persian]
Mirzaei, K. H. (2020). Causes and impacts of Coronavirus Covid-19 pandemic. Journal of Social Impact Assessment, 1(2), 13-41. [In Persian]
Nasiry, H. (2006). Evaluating the validity and reliability of the World Health Organization short scale of quality of life and preparing its Iranian version. Proceedings of the Third National Student Mental Health Seminar, 3-4. [In Persian]
Pourabdol, S., Sobhi Gharamaleki, N., Ghaedi, G. M., & Nabidoost, A. R. (2019). Effectiveness of emotion regulation training in decreasing educational burnout and academic procrastination among students with specific learning disorder (SLD). Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(13), 49-68. [In Persian]
Rezaei Adriyani, M., Azadi, A., Ahmadi, F., & Vahediyan Azimi, A. (2007). Comparison of depression, anxiety, stress and quality of life in dormitories students of Tarbiat Modares University. Journal of Nursing Research, 2(4-5), 31-38. [In Persian]
Sarlak, M., & Heidari, H. (2018). Comparison of marital status, individual forgiveness, interpersonal forgiveness and quality of life in married couples 1-2 years old and married couples 3-10 years old. Journal of Consulting Research, 16(62), 170-188. [In Persian]
Sattari, B., Pour Shahriar, H., & Shokri, o. (2016). The effectiveness of intervention package of regulate achievement emotions on reduce students negative emotions. Journal of School Psychologh, 4(4), 79-93. [In Persian]
Sheikholeslami, A., Sadeghi Valani, Z., & Mohammadi, N. (2015). The relationship of resiliency and perceived social support with adjustment of mothers with intellectually disable child. Psychology of Exceptional Individuals, 5(20), 125-139. [In Persian]
Taajobi, M., & Moradi, O. (2016). Comparing metacognition beliefs and emotional regulation and Smoking among adolescents ordinary in City of Sanandaj. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 3(3), 40-48. [In Persian]
Tamanaiifar, M., & Moradi, S. (2016). Prediction of academic adjustment based on self-efficacy, assertiveness and social support. Journal of Social Psychology, 3(36), 57-73. [In Persian].