نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه‏ای در پیش‏بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی ازلحاظ روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور کرمان بودند که 473 نفر از آن‌ها (366 نفر از دانشجویان و 107 نفر از اساتید) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها شامل پرسشنامه نگرش به یادگیری الکترونیکی سید تقوی (1386) و سواد رسانه‏ای فلسفی (1393) بود. داده‏ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه‏ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‏های پژوهش نشان داد وضعیت نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان، اساتید و کل نمونۀ پژوهش با سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 به‌طور معنی‌داری بیشتر از حد متوسط (4) است (05/0 P<). وضعیت سواد رسانه‏ای در بین دانشجویان، اساتید و کل نمونۀ پژوهش با سطح معنی‌داری 001/0 به‌طور معنی‌داری بیشتر از حد متوسط (3) است ( 01/0 P<). بین سواد رسانه‏ای و نگرش به یادگیری الکترونیکی در دانشجویان و اساتید در ایام کرونا رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (01/0>P). متغیر سواد رسانه‏ای به‌صورت مثبت و معنی‌دار نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی را در دانشجویان و اساتید در ایام کرونا پیش‌بینی می‏کرد (01/0>p، 0/81 =β). بر اساس نتایج، می‏توان با برگزاری دوره‏های آموزشی مهارت‌های سواد رسانه‏ای دانشجویان و اساتید را جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به یادگیری الکترونیکی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

امین خندقی، م.، و محمدحسین زاده، م. (1392). بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 5(13)، 137-152.
آقازاده، م. (1394). راهنمای کاربردی روش‏های نوین تدریس (برای کلاس‏های تک‌پایه و چندپایه). تهران: آییژ.
السون، م.، و هرگنهان، ب. آ. (1976). مقدمه‏ای بر نظریه‏های یادگیری. ترجمـه علی‌اکبر سیف (1398). تهران: دوران.
الله کرمی، آ. قربانی، م.، و عبداله زاده، ا. (1399). نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی در ایام کرونا و بررسی رابطه آن با سواد رسانه‏ای. دومین همایش ملی فناوری آموزشی: فرصت‏ها، چالش‏ها و دستاوردها، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
بابایی، م. (1385). مهارت‌های موردنیاز بـرای یـادگیری مبتنـی بـر وب. مجله مدیریت اطلاعات، 4(1)، 4-12.
بساطی، م.، و رحیمی پاطاق، ا. (1394). بررسی رابطه سواد رسانه‏ای با آموزش و یادگیری الکترونیکی. دومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد، دانشگاه تربت‌حیدریه.
چشمه سهرابی، م.، و شاهین، ا. (1391). مطالعه مقایسه‏ای سواد رسانه‏ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله جهانی رسانه، 7(22)، 27-57.
رضائی، ع. ع.، و زاهدی، م. ه. (1397). نقش فناوری‏های نوین در پیشرفت آموزش‏های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‏ها و چالش‏های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل). فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(40)، 205-222.
فلاحی، م.، کماسی، م.، و علی‌آبادی، خ. (1399). نظریات یادگیری الکترونیکی با تأکید بر نظریه استقلال. دو فصل‏نامه مطالعات آموزشی نما، 15(1)، 41-50.
میلر دبلیو، د. آ.، و میلر، م. (1394). راهنمای تدریس در دانشگاه‌ها. ترجمـه: ویدا میـری. تهران: سمت.
نقوی، م. ع. (1386). بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه‏های دارای آموزش الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 13(1)، 161-181.
نیازی، ل.، زارعی زوارکی، ا.، و علی‌آبادی، خ. (1395). تأثیر برنامه آموزش سواد رسانه‏ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان آگاهی دانش‏آموزان. مطالعات رسانه‏های نوین، 2(7)، 119-156.
هوشمندان مقدم فرد، ز.، اخبار، ا.، و شمس، ع. (1395). سازه‏های تبیین‌کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7(1)، 107-126.
Abrahamson, C. E. (1998). Issues in interactive communication in distance education. College Student Journal, 32(1), 33-43.
Aghazadeh, M. (2015). A practical guide to new teaching methods (for single-grade and multi-grade classes). Tehran: Publisher Aeezh. [In Persian]
Allah Karami, A. Ghorbani, M. & Abdollahzadeh, A. (2020). Attitudes towards e-learning in Corona and examining its relationship with media literacy. Second National Conference on Educational Technology: Opportunities, Challenges and Achievements, Bu Ali Sina University of Hamadan. [In Persian]
Amin Khandaghi, M. & Mohammad Hosseinzadeh, M. (2013). A survey of students' attitudes toward e-learning. Journal of Research in Educational Systems, 5(13), 137-152. [In Persian]
Andriushchenko, K. Rozhko, O. & Tepliuk, M. (2020). Digital literacy development trends in the professional environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(7), 55-79.
Angoletto, R. & Queiroz, V. C. (2020). COVID-19 and the challenges in education. The Centro De Estudos Sociedade e Tecnologia, 5, 2-10.
Babaee, M. (2006). Skills needed for web-based learning. Journal of Information Management, 4(1), 4-12. [In Persian]
Basati, M. & Rahimi Patagh, A. (2015). Investigating the relationship between media literacy and e-learning and e-learning. 2nd International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Mashhad, Torbat Heydariyeh University. [In Persian]
Basilaia, G. & Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4), 1-10.
Cheshmeh Sohrabi, M. & Shahin, A. (2012). A comparative study of media literacy: Students of Tehran University of Medical Sciences vs. Students of University of Tehran. Global Media Journal, 7(22), 27-55. [In Persian]
Council of Higher Education. (2020). YÖK’ten, Salgın Sürecinde Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitimin Bir Aylık Durum Tespiti. Retrieved from: https://www.yok.
Demuyakor, J. (2020). Coronavirus (COVID-19) and online learning in higher institutions of education: A survey of the perceptions of ghanaian international students in China. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(3), 1-10.
Dvorghets, O. S. & Shaturnaya, Y. A. (2015). Developing students’ media literacy in the English language teaching context. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 200, 192-198.
Falahi, M. Komasi, M. & Aliabadi, K. (2020). E-learning theories with emphasis on independence theory. Journal of Educationsl Studies, 15(1), 41-50. [In Persian]
Hacımustafaoğlu, M. (2018). Enfeksiyon hastalıkları pratiğinde salgın tanımlaması [Definition of an outbreak (epidemic) in infectious diseases practice]. Clinical Clues, 12(4), 172-173.
Hamutoğlu, N. B. Savaşçi, M. & Sezen-Gültekin, G. (2019). Digital literacy skills and attitudes towards e-learning. Journal of Education and Future, (16), 93-107.‏
Hatlevik, O. E. Ottestad, G. & Throndsen, I. (2015). Predictors of digital competence in 7th grade: A multilevel analysis. Journal of Computer Assisted Learning, 31(3), 220-231.
Hobbs, R. (2017). Measuring the digital and media literacy competencies of children and teens. Elsevier Academic Press.
Hooshmandan Moghadam Fard, Z. Akhbar, E. & Shams, A. (2016). Structures Explaining the Attitude of Agricultural Students Towards E-Learning. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 7(1), 107-126. [In Persian]
Hussen Ali, I. E. (2010). Measuring students e-readiness for e-learning at Egyptian faculties of tourism and hotels. The 6 International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest.
Jan, S. (2018). Investigating the relationship between students' digital literacy and their attitude towards using ICT. International Journal of Educational Technology, 5(2), 26-34.‏
Kaya, B. (2020). Pandeminin ruh sağlığına etkileri [Effects of pandemic on mental health]. Klinik Psikiyatri, 23, 123-124.
Krishna kumar, R. & Rajesh Kumar, M. (2011). Attitude of teachers’ of higher education towards e-learning. Journal of Education and Practice, 2(4), 48-54.
Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. Journal the Communication Review, 7(1), 1-10.
Lounis, M. (2020). Promoting school health education: A lesson from the COVID-19 Pandemic. Contemporary Mathematics and Science Education, 1(2), 1-12.
Marinoni G. Van Land, H. & Jensen, T. (2020). The impact of Covid-19 on higher education around the world: IAU global survey report. In IAU Global Survey Report; International Association of Universities: Paris, France.
Miller, D. A. & Miller, M. (1997). Teaching guide in universities. Tehran: Samt Publisher. [In Persian]
Mulenga, E. M. & Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education? Contemporary Educational Technology, 12(2), 1-10.
Murphy, L. Eduljee, N. B. & Croteau, K. (2020). College student transition to synchronous virtual classes during the COVID-19 pandemic in Northeastern United States. Pedagogical Research, 5(4), 1-10.
Mutua, S. N. & Ong'ong'a, D. O. (2020). Online news media framing of COVID-19 pandemic: Probing the Initial phases of the disease outbreak in international media. European Journal of Interactive Multimedia and Education, 1(2), 1-8.
Naghavi, M. A. (2007). Study of teachers and students attitude toward e-learning: Surveying in Iran’s e-learning Universities. IRPHE, 13(1), 157-176. [In Persian]
Niazee, L. Zarehee Zavaraee, E. & Aliabadi, K. (2015).The effect of ICT-based media literacy education program on the knowledge at the second grade elementary school students. New Media Studies, 2(7), 119-156. [In Persian]
Olson, M. & Hergenhan, B. R. (1976). An introduction to theories of learning. Tehran: Publisher Samt. [In Persian]
Pereira, S. & Moura, P. (2019). Assessing media literacy competences: A study with Portuguese young people. European Journal of Communication, 34(1), 20-37.
Pfeffer, T. (2014). Academic media literacy and the role of universities. Perspectives of Innovations, Economics and Business, 14(2), 83-93.
Zulkifli, H. & Hashim, R. (2020). Philosophy for children (P4C) in improving critical thinking in a secondary moral education class. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(2), 29-45.