نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‏شناسی عمومی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی پرستاران شاغل در بخش‏های ویژه مراقبت از بیماران کووید-19(کرونا) با پرستاران سایر بخش‏ها بود که با روش توصیفی از نوع مطالعات علی-مقایسه‏ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تمام پرستاران شاغل در بیمارستان‏های منطقه سه تهران بود، که از بین آن‌ها نمونه‏ای برابر 97 نفر (47 نفر پرستار در بخش مراقبت‏ از بیماران کووید-19، 50 نفر پرستار در بخش عادی) با روش در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی (فرم کوتاه) سازمان بهداشت جهانی (1989)، پرسشنامه سلامت عمومی Goldberg & Hilder (1979)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو Bagbay et al., 1994) (، مقیاس تحمل پریشانی Simons & Gaher (2005) بود. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل و نرم‌افزار SPSS22 استفاده شد. یافته‏ها نشان داد کیفیت زندگی و سلامت روان پرستاران شاغل در بخش‏های عادی از پرستاران شاغل در بخش‏های کرونا بالاتر است؛ اما تحمل پریشانی و ناگویی هیجانی پرستاران شاغل در بخش کرونا بالاتر از پرستاران شاغل در بخش‏های عادی بود. براساس نتایج بررسی حاضر، تأمین تجهیزات محافظت شخصی کافی و ایجاد زمینه بهره‌گیری از خدمات مشاوره و روان‌شناسی به‌موقع، در کنار سایر اقدامات تأمینی و تشویقی، می‏تواند در کاهش اضافه‌بار روانی پرستاران مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

اکبری جبلی، آ.، مقصودی، ج.، و پهلوان‌زاده، س. (1395). بررسی رابطه سلامت روان با تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پژوهش توان‌بخشی در پرستاری، 3(1)، 57-62.
بشارت، م.، مسعودی، م.، و غلامعلی لواسانی، م. (1394). ناگویی هیجانی و آسیب‏پذیری روانی-بدنی. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 34، 47-56.
پِلنت، ج. (1389). SPSS. ترجمه علیرضا کاکاوند. کرج: سرافراز.
جاودان، م.، حاجی علی زاده، ک.، رفیعی پور، ا. (1394). رابطه علّی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک‌های هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(30)، 123-145.
حسن نژاد رسکتی، م.، میرزائیان، ب.، و حسینی، س. (1398). اثر آموزش فنون مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و سلامت روان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(4)، 22-27.
سیف، ع. (1397). اندازه‌گیری، سنجش و ارزیابی آموزشی. تهران: دوران.
عزیزی، ع.، میرزایی، آ.، شمس، ج. (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. مجله پژوهشی حکیم، 1(11)، 13-18.
فرهنگی، ع. (1397). ارتباطات انسانی: مبانی. تهران: رسا.
قناد زادگان، ح.، صالحی، م.، کوچک انتظار، ر.، سپاه منصور، م. (1397). مدل‏یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‏های هویت: نقش واسطه‎ای ناگویی هیجانی. روان‌شناسی تحولی روان شناسان ایرانی، 15(58)، 165-173.
یاوری، ه.، و لطفی، ع. (1400). پیش‏بینی بی‏صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 15(52), 33-45.
Akbari Jebli, A., Maghsoudi, J., & Pahlavanzadeh, S. (1395). Investigating the relationship between mental health and organizational commitment in nurses working in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. Rehabilitation Research in Nursing, 3 (1), 62-57.
Althobaity, A., Alshammari, F. (2020). Nurses on the Frontline against the COVID-19 Pandemic: An Integrative Review. Dubai medical journal, 3, 87-92
Arden, M. A., & Chilcot, J. (2020). Health psychology and the coronavirus (COVID‐19) global pandemic: A call for research. The British Journal of Health Psychology, 25(2), 231– 232.
Azizi, A., Mirzaei, A., Shams, J. (1389). Investigating the relationship between disturbance tolerance and emotional regulation with students' dependence on smoking. Hakim Research Journal, 1 (11), 18-13.
Bagbay, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). Twenty Item Alexithymia Scale:   Item selection and across validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32
Besharat, M., Masoudi, M., Gholam A., Lavasani, M. (1394). Emotional malaise and psycho-physical vulnerability. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 34, 56-47.
Bonfils, K. A., Minor, K. S., Leonhardt, B. L., & Lysaker, P. H. (2018). Metacognitive self-reflectivity mod-erates the relationship between distress toleranceand empathy in schizophreni. Psychiatr Re, 265, 1-6.
Borasio, G. D., Gamondi, C., Obrist, M., Jox, R. (2020). For the Covid-Task Force of palliative ch. COVID-19: decision making and palliative care. Journal of Swiss Med Wkly, 150(1314)
Currid, T. J. (2008). The lived experience and meaning of stress in acute mental health nurses. British Journal of Nursing, 17(14), 880-884.
Ellenbecker, C.h., & Cushman, M. (2012). Home healthcare nurse retention and patient outcome model: discussion and model development. J Adv Nurs, 68(8), 1881-93.6.
Falavarjani, M. F., & Yeh, C. J. (2019). Optimism and distress tolerance in the social adjustment of nurses: Examining resilience as a mediator and gender as a moderator. Journal of Research in Nursing, 24(7), 500-512
Farhangi, A (1397). Human Communication: Basics. Tehran: Rasa.
Galehdar, N., Kamran, A., Toulabi, T. et al. (2020). Exploring nurses’ experiences of psychological distress during care of patients with COVID-19: a qualitative study. BMC Psychiatry, 20, 489.
GHanadzadegan, H., Salehi, M., Koochak Entezar, R., Sepah Mansour, M. (1397). Modeling Internet Addiction Based on Identity Styles: The Mediating Role of Emotional Speech. Evolutionary Psychology of Iranian Psychologists, 15 (58), 173-165.
Feki, R., Sellami, R., Feki, I., Trigui, D., Turki, H., & Masmoudi, J. (2017). Association between depression and alexithymia in adolescents with Acne vulgaris. European Psychiatry, 41, 437-445
Hassan Nejad Roskti, M., Mirzaeian, B., & Hosseini, S. (1398). The effect of acceptance and commitment-based training techniques on the difficulty of regulating emotion and mental health. Scientific Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21 (4), 27-22.
Hutcheon, G. A. (2021). Healthcare and Nursing staff Distress-tolerance during Covid-19. Competition Funded PhD Project. Liverpool John Moores University.
Herbert, L. J., Clary, L., Owen, V., Monaghan, M., Alvarez, V., & Streisand, R. (2015).Relations among school/daycare functioning, fear of hypoglycaemia and quality of life in Parents of young children with type 1 diabetes. Journal of Clinical Nursing, 24(9-10), 1199-1209.
Hines-Martin,V., Cox, F., & Cunningham, H. R. (2020). Library Collaborations and Community Partnerships: Enhancing Health and Quality of Life.
Hyun, J., You, S., Sohn, S., Kim, S. J., Bae, J., Baik, M., Cho, I. H., Choi, H., Choi, K. S., Chung, C. S., Jeong, C., Joo, H., Kim, E., Kim, H., Kim, H. S., Ko, J., Lee, J. H., Lee, S. M., Lee, S. H., & Chung, U. S. (2020). Psychosocial support during the COVID‐19 outbreak in Korea: Activities of multidisciplinary mental health professionals. Journal of Korean Medical Science, 35(22), e211.
Javedan, M., Haji Alizadeh, K., Rafiipour, A. (1394). The causal relationship between mental well-being, quality of life and identity issues with academic achievement through academic self-efficacy in male high school students in Bandar Abbas. Research in Educational Systems, 9 (30), 123-145
Keough, M. E., Riccardi, C. J., Timpano, K. R., Mitchell, M. A., & Schmidt, N. B. (2010). Anxiety Symptomatology: The Association with Distress Tolerance and Anxiety Sensitivity. Behavior Therapy, 41, 567–574.
Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., Wu, J., Du, H., Chen, T., Li, R., Tan, H., Kang, L., Yao, L., Huang, M., Wang, H., Wang, G., Liu, Z., & Hu, S. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, 3(3), e203976.
Loas, G., Dalleau, E., Lecointe, H., & Yon, V. (2016). Relationships between anhedonia, alexithymia, impulsivity, suicidal ideation, recent suicide attempt, C-reactive protein and serum lipid levels among 122 inpatients with mood or anxious disorders. Psychiatry Research, 246, 296-302.
Mahapatra, A., & Sharma, P. (2018). Association of Internet addiction and alexithymia – A scoping review. Addictive Behaviors, 81(9), 175-182
Mareiniss, D. P. (2020). The impending storm: COVID‐19, pandemics and our overwhelmed emergency departments. American Journal of Emergency Medicine, 38(6), 1293– 1294.
Marjanovic, Z., Greenglass, E. R., & Coffey, S. (2007). The relevance of psychosocial variables and working conditions in predicting nurses' coping strategies during the SARS crisis: An online questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 44(6), 991– 998.
Mo, Y., Deng, L., Zhang, L., Lang, Q., Liao, C., Wang, N., Qin, M., & Huang, H. (2020). Work stress among Chinese nurses to support Wuhan in fighting against COVID‐19 epidemic. Journal of Nursing Management, 28(5), 1002– 1009.
Plant, J. (1389). SPSS. Translated by Alireza Kakavand. Karaj: Proud.
Seif, A. (1397). Educational measurement, measurement and evaluation. Tehran: Doran.
Shah, R., Kulhara, P., Grover, S., Kumar, S., Malhotra, R., & Tyagi, S. (2011). Contribution of spirituality to quality of life in patients with residual schizophrenia. Psychiatry Research, 190(2-3), 200-205.
Schimmenti, A., Passanisi, A., Caretti, V., Marca, L. L., Granieri, A., Iacolino, C., Gervasi, A. M., Maganuco, N. R., & Billieux, J. (2017). Traumatic experiences, alexithymia, and Internet addiction symptoms among late adolescents: A moderated mediation analysis. Addictive Behaviors, 64, 314-320.
Simons, J. S. & Gaher, R. M. (2005). The Distress Tolerance Scale Development and validation of a self-report measure. Motivation and Emotion, 29(2), 83-102
Tang, W., Hu, T., Yang, L., & Xu, J. (2020). The role of alexithymia in the mental health problems of home-quarantined university students during the COVID-19 pandemic in China. Personality and individual differences, 165, 110131.
Tsamakis, K., Rizos, E., Manolis, A. J., Chaidou, S., Kympouropoulos, S., Spartalis, E., Spandidos, D. A., Tsiptsios, D., & Triantafyllis, A. S. (2020). COVID‐19 pandemic and its impact on mental health of healthcare professionals. Experimental and Therapeutic Medicine, 19(6), 3451– 3453.
Veilleux, J. C. (2019). The relationship between distress to lerance and cigarette smoking: A systematic re-view and synthesi. Clin Psychol Re, 71, 78-89.
Wu, K., & Wei, X. (2020). Analysis of psychological and sleep status and exercise rehabilitation of front‐line clinical staff in the fight against COVID‐19 in China. Medical Science Monitor Basic Research, 26, e924085.
Xie, J., Tong, Z., Guan, X., Du, B., Qiu, H., Slutsky, A. S. (2020). Critical care crisis and some recommendations during the COVID-19 epidemic in China. Intensive Care Med, 46(5), 837–40
Xu, P., Opmeer, E. M., van Tol, M.-J., Goerlich, K. S., & Aleman, A. (2018). Structure of the alexithymic brain: A parametric coordinate-based meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 87, 50–55.
Yavari, H., Lotfi, A. (1400). Predicting academic dishonesty based on academic attraction, achievement goals, and implicit beliefs during the outbreak of coronavirus. Research in Educational Systems, 15 (52), 33-45.
Zvolensky, M. J., Bernstein, A., & Vujanovic, A. A. (2011).Distress tolerance: Theory, Research, and Clinical Application. New York: Guilford Press.