نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تحلیل آموزش در کلاس‏های چندپایه در ایام شیوع بیماری کرونا و آموزش مجازی صورت گرفته است. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. جامعه‏ی آماری شامل ۱۸۷ نفر از معلمان مدارس ابتدایی چندپایه در سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در استان مرکزی است که ۵ معلم به‏صورت هدفمند انتخاب شدند، سپس ۱۰ معلم دیگر از طریق معرفی نفرات قبلی به‏صورت نمونه‏گیری گلوله برفی شناسایی و موردمطالعه قرار گرفتند. اطلاعات این پژوهش از مصاحبه با ۱۵ نفر به حد اشباع رسید. جهت جمع‏آوری داده‏ها از مصاحبه نیمه سازمان‏یافته استفاده شد. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها با الگوی کلایزی و در طی ۷ مرحله شامل: مطالعه‏ی دقیق مصاحبه‏ها، استخراج مضامین اصلی، فرموله کردن معانی شناخته شده، دسته‏بندی کدها، تلفیق کدها، روشن شدن ساختار پدیده، اعتبارسنجی نهایی؛ انجام شد. یافته‏های حاصل از پژوهش در ۵ مضمون اصلی شامل تغییر ساختار کلاس‏های چندپایه، دانش‏آموزان، والدین، معلمان و امکانات آموزشی و ۱۷ مضمون فرعی قرار گرفت. نتایج نشان می‏دهد در ایام شیوع بیماری کرونا آموزش در کلاس‏های چندپایه، از حالت چندپایه بودن خارج شده است و درنتیجه از مزایای این نوع آموزش کاسته شده است. همچنین محدودیت‏های آموزش مجازی در کلاس‏های چندپایه ناشی از عدم دسترسی به گوشی هوشمند و اینترنت بیشتر بروز پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها

آقازاده، م.، و فضلی، ر. (۱۳۸۹). راهنمای آموزش در کلاس‏های چندپایه. تهران: آییژ.
بشیری حدادان، ک.، و محمودی، ف.، و رضاپور، ی. (۱۳۹۶). توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کلاس‏های چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر. پژوهش‏های آموزش و یادگیری،. ۲(۷)، ۱۰۷- ۱۲۰.
بدری، ر.، و محمودی، ف.، و ایمان‏زاده، ع.، و ادیب، ی. (۱۴۰۰). تجارب زیسته معلمان از آسیب‏ها و چالش‏های برنامه درسی کلاس‏های چندپایه دوره ابتدایی (مطالعه‏ای پدیدارشناسی)، تدریس پژوهی، ۹(۱)، 146-166.
بهمن نیا، س.، و محمودیان آذر، ت. (۱۳۹۶). شیوه اداره و مدیریت کلاس درسی چندپایه، مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، (۳)، ۱۳۵ - ۱۴۴.
حمیدی زاده، ک.، و امیری چرمهینی، ز. (۱۴۰۰). واکاوی تجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از کارورزی در دوران کرونا، پژوهش در تربیت‏معلم، ۴(۴)، 42-60.
خاکزاد، ف.، و دهقانی، م.، و رزی، ج. (۱۳۹۵). بررسی و مقایسه یادگیری ضمنی و پیشرفت تحصیلی در کلاس‏های چندپایه دوره ابتدایی، پژوهش‏های کاربردی روان‌شناختی، ۷(۱)، 41-56.
رحمانی، ع. (۱۳۹۶). مدیریت زمان در کلاس‏های چندپایه، مطالعات آینده‏پژوهی و سیاست‏گذاری، (۳)، ۴۰-۵۵.
رستمی، م.، و رستمی، ح.، و غلامی، ف. (۱۳۹۸). مدیریت و برنامه‏ریزی در کلاس‏های چندپایه. مشهد: جالیز.
سلیمانی، ن.، و حدادیان، ا.، و شهرابی، ک. (۱۳۸۹). بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی و مهارت‌های اجتماعی دانش‏آموزان کلاس‏های چندپایه و عادی در مدارس ابتدایی، رهبری و مدیریت آموزشی، (۴)، ۱۲۹-۱۴۴.
صمدیان، ص. (۱۳۹۱). شیوه اداره و تدریس در کلاس‏های چندپایه. تبریز: انتشارات بوی جوی مولیان.
طاهری زاده، س.، و شعبانی، ر. (۱۳۹۸). برنامه درسی بومی شده، ضرورت انکارناپذیر برای کلاس‏های چندپایه، پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، (۶۳)، ۷66-77.
عباسی، ف.، و حجازی، ا.، و حکیم‏زاده، ر. (۱۳۹۹). تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصت‏ها و چالش‏های تدریس در شبکه آموزشی دانش‏آموزان (شاد): یک مطالعه پدیدارشناسی، تدریس پژوهی، ۸ (۲)، 1-24.
فضلی، ر. (۱۳۸۹). شش نکته‏ی کلیدی برای تدریس در کلاس‏های چندپایه، رشد آموزش ابتدایی، ۱۴ (۱)، 36-38.
مرتضوی زاده، س. (۱۳۸۸). مدیریت کلاس درس چندپایه چشم‏اندازی به تلفیق برنامه‏های درسی، تکنولوژی آموزشی، (۷)، ۳۸ -۴۴.
کریمی، م.، و غفوری، خ. (۱۳۹۷). مزیت‏ها و محدودیت‏های کلاس‏های چندپایه بر اساس تجارب زیسته معلمان کلاس‏های چندپایه، توسعه‏ی حرفه‏ای معلم، ۳ (۲)، ۵۹-۷۴.
نوابی نژاد، ش.، و مددی امام‌زاده، ز.، و کدیور، پ. (۱۳۸۵). بررسی و مقایسه مهارت‌های اجتماعی، عزت‏نفس و پیشرفت درسی بین دانش‏آموزان کلاس‏های چندپایه و تک پایه (مدارس ابتدایی)، پژوهش در مسائل تعلیم‏وتربیت، (۲)، ۴۴-۲۷.
References
Abbasi, F., Hejazi, E., Hakimzade, R. (2020). Lived Experience of Elementary School Teachers about The Opportunities and Challenges of Teaching in the Educational Network of Students (SHAD): A Phenomenological Study. Journal of Teaching Reaserch, 8 (3), 1-24. [In Persian].
Aghazade, M. (2010). An applied guide to the new teaching methods. Tehran: Meraat. [In Persian].
Aksoy, N. (2008). Multi grade Schooling in Turkey: An Overview, International Journal of Educational Development, Vol 28(2), pp. 218-228.
Badri, R., Mahmodo, F., Imanzadeh, A., Adib, Y. (2021). Teachers' Lived Experiences of Harms and Curriculum Challenges in Elementary Multi-Grade Classrooms (Phenomenological Studies). Journal of Teaching Reaserch, 9 (1), 135-153. [In Persian].
Bahmannia, S., Mahmodiyan, T. (2017). How to manage and manage a multi-grade classroom. Journal of Studies in Psychology and Educational Sciences, (3), 135- 144. [In Persian].
Bashiri Haddadan, G., Mahmodi, F., Rezapoor, Y., Adib, Y. (2015). Describing the Experience and Perception of Teachers and Experts from Education in Multi-grade Classes of Primary Schools in Rural Areas of Kalibar. Journal of Teaching and learning research, 2 (7), 120-170. [In Persian].
Fazli, R. (2010). Six key points for teaching in multigrade classes. Journal of The growth of elementary education, 14 (1), 36-38. [In Persian].
Hamidizadeh, K., Amiri Charmahini, Z. (2021). An analysis of the Students’ Experience of Farhangian University from the internship course of COVID-19 Pandemic Conditions. Quarterly Journal of Research in Teacher Education, 4(4), 42-61. [In Persian].
Karimi, M., Ghafory, K. (2018). Advantages and limitations of multigrade classes based on the lived experiences of teachers of multigrade classes, Journal of Teacher career development, 3(2), 59-74. [In Persian].
Khakzad, F.,Dehghani, M., Razi, J. (2016). Comparison of implicit learning and academic achievement in multiple grade classes in primary schools. Journal of Applied psychological research, 7(1), 41-56. [In Persian].
Kilik, D., Abay, S. (2010). Primary School Teacher’ Opinions on Problems Facing in the Process of Teaching and Learning in the Multi Grade Classrooms. Journal of Turkish Educational Sciences,7(3), 623-654.
Mortazavizadeh, S. (2010). Multi-grade Classroom Management Vision to integrate curricula. Journal of Educational technology, (7), 38-44. [In Persian].
Nvabi, S., Madadi, Z., Kadivar, P. (2006). Assessment and comparison of social skills, self-esteem and academic achievement among students in multi-grade and single-grade classes (elementary schools), Journal of Research in education issues, (2), 27-44. [In Persian].
Taherizade, S., Shabany, R. (2019). Localized curriculum,undeniable necessity for multigrade classes. Research in curriculum planning, 16 (63), 66-77. [In Persian].
Proehl, R. A. Douglas, S. Elias, D. Johnson, A. H. & Westsmith, W. (2013). A collaborative approach: Assessing the impact of multi-grade classrooms. Journal of Catholic Education, 16(2), 417-440.
Öztürk, M. Yilmaz, G. K. Akkan, Y. & Kaplan, A. (2015). Computer Applications with the Related Facts in Multi-Grade: Teachers Opinions. Journal of Education and Human Development, 4(2), 158-170.
Rhmani, A. (2017). Time management in multigrade classrooms, Quarterly Journal of Future studies, research and policy making, (3), 40-55. [In Persian].
Rostami, M., Rostami, H., Gholami, F. (2019). Management and planning in multi-grade classes, Mashhad. Jaliz. [In Persian].
Samadiyan, S. (2006). Method of organizing and teaching multigrade classes. Tehran: Moallef. [In Persian].
Soleymani, N., Haddaiyan, A., Shahrabi, K. (2010), Assessment and comparison of academic achievement and social skills of students in multi-grade and regular classes in primary schools. Quarterly Journal of Educational Leadership and Administration, 4(4), 129-144. [In Persian].
Wallace, J.S; Masvet, G.B. (2005). Handbook for multi grade teachers. Translation: A, Zarafshan. Tehran: Madrese.