نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه روانشناسی.دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی پیش‏بینی‏ اضطراب کرونا بر اساس مهارت‌های تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب‏آوری بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 که تعداد آن‌ها حدوداً 8064 نفر بود که نمونه‏ای به تعداد 367 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‏ای انتخاب شد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات شامل مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (Garnefski et al., 2001)، پرسشنامه اضطراب کرونا ویروس علی پور و همکاران (1398)، مقیاس تاب‏آوری (Conner & Davidson, 2003)، پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی (Lang & Goulet, 2003) بود. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها به‌وسیله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس -23 انجام گرفت. یافته‏های حاصل از تجزیه‌وتحلیل آماری داده‏ها نشان داد که راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان، مؤلفه‏های سرسختی روانی و تاب‏آوری با اضطراب کرونا دارای همبستگی منفی در سطح 01/0 است و بین راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان با اضطراب کرونا رابطه‏ی مثبت و معناداری وجود دارد. یافته‏های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از طریق راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان، تعهد، کنترل، چالش جویی و تاب‏آوری می‏توان نمرات اضطراب کرونا را به‌صورت معکوس پیش‏بینی کرد. راهبردهای منفی تنظیم هیجان نیز نمرات اضطراب کرونا را به‌صورت مستقیم پیش‏بینی کردند؛ بنابراین یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تاب‌آوری و سرسختی روانی سهم معناداری در پیش‌بینی اضطراب کرونا دارند.

کلیدواژه‌ها

ابوالفضلی، پ.، طهماسبی پور، ن. و نصری، ص. (1399). اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب‌آوری تحصیلی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(ویژه‌نامه)، 383-397.
اعزازی بجنوردی، ا.، قدمپور، س.، مرادی شکیب، آ.، و غضبانزاده، ر. (1399). پیش‏بینی اضطراب کرونا براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی سلامت و اضطراب مرگ در بیماران دیابتی. نشریه روان پرستاری، (2)8، 34-44.
آفتاب، ر.، و شمس، ا. (1399). ارتباط خودشناسی انسجامی و تاب‏آوری با اضطراب ابتلا به کووید-19: نقش واسطه‏ای عدم تحمل ابهام، نگرانی و فعالیت بدنی. روان‌شناسی ورزشی، 32، 206-225.
امیرفخرایی، آ.، معصومی‏فرد، م.، اسماعیلی‏شاد، ب.، دشت‏بزرگی، ز.، و درویش باصری، ل (1399). پیش‏بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس نگرانی سلامتی، سرسختی روان‌شناختی و فراهیجان مثبت در بیماران دیابتی. فصلنامه پرستاری دیابت زابل، (2)8، 1072-1083.
بازیار، ص. (1395). مقایسه سرسختی روان‌شناختی و سبک زندگی در بین بیماران فشار خونی و افراد عادی در شهر نورآباد. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، (4)2، 68-84.
حائری، ه.، بشردوست، س.، صابری، ه. (1400). ارائه مدل برای پیش‏بینی اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‌گری نیاز به تاییدطلبی در دانش‏آموزان. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 15(54)، 68-79.
حسینی قمی، ط.، و سلیمی بجستانی، ح. (1391). اثربخشی آموزش تاب‏آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 4، 97-109.
خوش ضمیر، ش.، و بینش، م. (1395). رابطه‏ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 10(33)، 85-100.
ذوالفقاری، آ.، و الهی، ط. (1399). سطح اضطراب کودکان در ارتباط با میزان آگاهی و نگرش آن‌ها از بیماری براساس مدل باور سلامتی و میزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران. فصل‏نامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، (1)14، 40-55.
رمضانی، ف.، و حجازی، م. (1396). نقش تاب‏آوری و سرسختی روان‌شناختی در سلامت روانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار. دو فصلنامه علمی پژوهشی روان‏شناسی بالینی و شخصیت، (2)15، 27-36.
سالاری، م.، بکرایی، س.، شریف‌زاده، م.، عالی زاده، ن.، و محسنی، ف. (1399). پیش‌بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل. فصلنامه خانواده‌درمانی کاربردی، 1(4)، 38-52.
سقزی، ا.، یزدانی، ح.، و گل محمدیان، م. (1399). نقش واسطه‏ای فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده با اضطراب کرونا. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(43)، 33-62.
سواری، ک. (1391). رابطه ساده و چندگانه سرسختی روان‌شناختی و کمال‏گرایی با سلامت روانی. مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1، 48-57.
شهبازی، ی.، مقربی استاد کلایه، ش.، دکالی راد، ع.، کریمی، ز.، و خسروی فرد، ف. (1399). بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب کرونا و اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران. چهارمین کنفرانس بین‌المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت.
علی پور، ا.، قدمی، ا.، علیپور، ز.، و عبداله زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 8(32)، 163-175.
علیزاده فرد، س.، و علیپور، ا. (1399). الگوی تحلیل مسیر پیش‏بینی کرونافوبیا براساس عدم تحمل بلاتکلیفی و اضطراب سلامتی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، (1)14، 16-27.
عینی، س.، عبادی، م.، و ترابی، ن. (1399). تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس خوش‏بینی و تاب‏آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‏شده. مجله فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 43، 1-32.
کریمی‏افشار، ع.، شعبانیان، گ.، سعیدتالشی، ل.، و منظری توکلی، و. (1397). بررسی تأثیر مداخله تنظیم هیجان گروهی بر تاب‏آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، (25)1، 95-105.
مجیدپور تهرانی، ل.، و آفتاب، ر. (1400). نقش واسطه‏ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نگرانی در رابطه بین تاب‌آوری و اضطراب ابتلاء به کووید- 19. روان‌شناسی بالینی، 13(2)، 75-86. doi: 10.22075/jcp.2021.22029 .2027
محمودی، ک.، و قائمی، ف. (1396). رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب‏آوری در مدیران هلال‌احمر. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 11(37)، 93-110.
نصیرزاده، ز.، رضایی، ع.، و محمدی‏فر، م. (1397). اثربخشی آموزش تاب‏آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب دانش‏آموزان دختر دبیرستان. روان‌شناسی بالینی، (10)2، 29-40.
نصیرزاده، م.، و آخوندی، م.، و جمالی زاده نوق، ا.، و خرم نیا، س. (1399). بررسی وضعیت استرس، اضطراب، افسردگی و تاب‌آوری ناشی از شیوع بیماری کرونا (COVID-19) در خانوارهای شهرستان انار در سال 1399: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19(8)، 889-898.
ورمزیار، ف.، و امیری مجد، م. (1399). پیش‌بینی اضطراب کودکان براساس تنظیم هیجانات و تاب‏آوری در دوران شیوع کرونا ویروس. مجله پیشرفت‏های نوین در علوم رفتاری، 5(51)، 1-13.
Alipour, A., Ghadami, A., Alipour, Z., Abdollahzadeh, H. (2020). Preliminary validation of the Corona diseaseanxiety scale (CDAS) in the Iranian sample. Journal of Health Psychology, 8(4), 163-175. [In Persian]
Birjandi Z, Ghonchei M, Hokmabadi F, Mosavian S. (2021). Investigating the relationship between coronary anxiety and its consequences on employees' mental health. Jarcp, 2(4), 21-32.
URL: http://jarcp.ir/article-1-53-en.html
Bartlett. J & Vivrette. R. (2020). Ways to Promote Children’s resilience to the COVID-19 Pandemic. Trends child. 1-4.
Bartone, P. T., & Homish, G. G. (2020). Influence of hardiness, avoidance coping, and combat exposure on depression in returning war veterans: A moderated-mediation study. Journal of affective disorders265, 511-518.
Cai, W. P., Pan, Y., Zhang, S. M., Wei, C., Dong, W., & Deng, G. H. (2017). Relationship between cognitive emotion regulation, social support, resilience and acute stress responses in Chinese soldiers: Exploring multiple mediation model. Psychiatry research, 256, 71-78.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety, 18(2), 76-82.
De Santis, J. P., Florom-Smith, A., Vermeesch, A., Barroso, S., & DeLeon, D. A. (2013). Motivation, management, and mastery: a theory of resilience in the context of HIV infection. Journal of the American Psychiatric Nurses Association19(1), 36-46.
Domaradzka, E., & Fajkowska, M. (2018). Cognitive emotion regulation strategies in anxiety and depression understood as types of personality. Frontiers in psychology9, 856.
Fischhoff, B. (2020). Speaking of Psychology: Coronavirus Anxiety. In: https://www.apa.org/research/action /speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety.
Lang, A., Goulet, C., & Amsel, R. (2003). Lang and Goulet hardiness scale: Development and testing on bereaved parents following the death of their fetus/infant. Death Studies27(10), 851-880.
Garnefski, N., Koopman, H., Kraaij, V., & ten Cate, R. (2009). Brief report: Cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Journal of adolescence32(2), 449-454.
Hone, L. & Quinlan. D. (2020). Real-time Resilience Strategies for Coping with Coronavirus. Conference Convenors of WENZ and Co-Directors of the New Zealand Instiute of Wellbeing and Resilience.
Kobasa, S. C., & Puccetti, M. C. (1983). Personality and social resources in stress resistance. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 839-850.
Kovács, I. K., & Borcsa, M. (2017). The relationship between anxiety, somatic symptoms and hardiness in adolescence. Romanian Journal of Psychology, 19(2), 42-49.
Letzring, T. D., Block, J., & Funder, D. C. (2005). Ego-control and egoresiliency: Generalization of selfreport scales based on personality practice, 1st ed. Philadelphia: W.B. Saunders.
Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: A study on active Weibo users. International Journal of Environ Res Public Health, 17(6), 1-9.
Milioni, M., Alessandri, G., Eisenberg, N., Castellani, V., Zuffianò, A., Vecchione, M., & Caprara, G. V. (2015). Reciprocal relations between emotional self-efficacy beliefs and ego-resiliency across time. Journal of personality, 83(5), 552-563.
Oducado, R. M., Parreño-Lachica, G., & Rabacal, J. (2021). Personal resilience and its influence on COVID-19 stress, anxiety and fear among graduate students in the Philippines. International Journal of Educational Research and Innovation, (15), 431–443.
Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in cognitive sciences9(5), 242-249.
Prout, T. A., Malone, A., Rice, T., & Hoffman, L. (2019). Resilience, defense mechanisms, and implicit emotion regulation in psychodynamic child psychotherapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 49(4), 235-244.
Reknes, I., Harris, A., Einarsen, S. (2018). The role of hardiness in the bullying–mental health relationship. Occup Med, 68(1), 64-6.
Restubog. S, Ocampo. A, & Wang. S. (2020). Taking control amidst the chaos: Emotion regulation during the COVID-19 pandemic. Journal of Vocational Behavior, 119, 1-6.
Shorer, M., & Leibovich, L. (2022). Young children’s emotional stress reactions during the COVID-19 outbreak and their associations with parental emotion regulation and parental playfulness. Early Child Development and Care192(6), 861-871. https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1806830
Strauss, A. Y., Kivity, Y., Huppert, J. D. (2019) Emotion regulation strategies in cognitive behavioral therapy for panic disorder. Behave Ther, 50(3),659-71.
Thabet, A. A., & Thabet, S. (2015). Trauma, PTSD, anxiety, and resilience in Palestinian children in the Gaza strip. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 11(1), 1-13.
Vagni, M., Maiorano, T., Giostra, V. & Pajardi. D. (2020). Hardiness, Stress and Secondary Trauma in Italian Healthcare and Emergency Workers during the COVID-19 Pandemic. Journal of Sustainability, 1-16.
Vinkers, C., Amelsvoort, T., Bisson, J., Branchi, I., Cryan, J., Domschke, K., Manchia, M., Pinto, L., Quervain, D., Schmidt, M. & Wee, N. (2020). Stress resilience during the coronavirus pandemic. Journal Pre-proof, 1-9.
World Health Organization. (2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. 18 March 2020. https://www. Who.int.
Yafang, X., Xiaoxia, S., Xiaoyan, L., Mingjie, Z., Wenting, W., Ding, D., et al (2019). The mediating effect of health-related hardiness on the degree of physical disability and perceived stress in Chinese female patients with neuromyelitis optica spectrum disorder. Mult Scler Relat Disord, 35, 67-72.
Yildirim, M., y Solmaz, F. (2020). COVID-19 burnout, COVID-19 stress and resilience: Initial psychometric properties of COVID-19 burnout scale. Death Studies. https://doi.org/10.1080/ 07481187.2020.1818885.