نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، واحد اصفهان خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‏گری احساس تنهایی بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. به این منظور تعداد 225 به شیوه نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب و به پرسشنامه‏های ترس از کرونا ویسی و همکاران (1399)، احساس تنهایی Rojel (1980)، حمایت اجتماعی ادراک‏شده Zimet و همکاران (1988)، بهزیستی روان‌شناختی Ryff و همکاران (2002) پاسخ دادند. داده‏های پژوهش با استفاده از نرم‏افزار آماری spss23 و PLS3 تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بهزیستی روان‌شناختی با ترس از کرونا و احساس تنهایی رابطه منفی و معنادار و با حمایت اجتماعی ادراک‏شده رابطه مثبت معنادار دارد (05/0>P). نتایج مدل معادلات ساختاری از برازش مطلوب برخوردار بود و احساس تنهایی در رابطه‌ی بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‏شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول نقش میانجی‌گری داشت.

کلیدواژه‌ها

احدی، ح.، و نیکچهر، م. (1396). روان‌شناسی رشد. تهران: جیحون.
افشاری، ع.، و هاشمی، زه. (1398). رابطه بین مواجهه مذهبی و بهزیستی روان‌شناختی با احساس تنهایی در سالمندان. روان‌شناسی پیری، 5(1)، 65-75.
خسروشاهی، ج.، و هاشمی، ت. (1390). رابطه‌ی امیدواری و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان. مجله اندیشه و رفتار، 6(22)، 41-53.
خدابخشی کولایی، آ.، برقی خامنه، ش.، مجرب، م.، و خطیبان، م. (1396). اثربخشی آموزش گروهی بهداشت بلوغ به مادران بر تعارضات والد- فرزندی مادران و کنترل هیجانات دختران نوجوان آن‌ها. مجله آموزش و سلامت جامعه، ۴(۲)، ۳۵-۴۳.
سدیدی، م.، و یمینی، م. (1397). پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و ناگویی هیجانی. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات روان‌شناختی، 14(2)، 125-141.
شهیاد، ش.، و محمدی، م. (1400). راهبردهای ارتقای سلامت روانی کودکان و نوجوانان در طی پاندمی کووید-۱۹: مروری روایتی. مجله طب دریا، ۳ (۴)، 142-152.
عماد پور، ل؛ و غلامعلی لواسانی، م. (۱۳۹۵). رابطه حمایت اجتماعی ادراک‏شده با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‏آموزان، فصلنامه روان‌شناسی، ۲۰(۱)، 60- ۷۵.
کریمی، ع.، کارسازی، ح.، و فاضلی مهرآبادی، ع. (1399). نقش علائم افسردگی، اضطراب و استرس در بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان اثر تعدیل‏کننده جهت‏گیری دینی. مجله علمی پژوهان، ۱۹ (۲)، 58-65.
محمدخانی، م.، و اژدری، س. (1397). رابطه ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی با تاب‏آوری تحصیلی در دانش‏آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه، ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روان‌شناسی و مشاوره ایران، تهران.
موسوی، س.، و نعمت‌اللهی، ز. (1394). بررسی رابطه اضطراب و سلامت روانی با بهزیستی روان‌شناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 13-8 ساله در شهرستان کاشان، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم اجتماعی.
مهراندیش، ن.، سلیمی بجستانی، ح.، و نعیمی، ا. (1398). مؤلفه‌های احساس تنهایی دختران نوجوان مبتنی بر تجارب زیسته‏ی آنان. پژوهش‌های مشاوره، ۱۸ (۷۰)، 4-34.
میردریکوند، ف.، اداوی، ح.، امیریان، ل.، و خدایی، س. (1395). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی با نقش میانجی احساس تنهایی در بین سالمندان. فصلنامه پرستاری سالمندان، ۳ (۲)، 63-75.
نصیری، ف.، و عبدالملکی، ش. (1395). تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‏شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک‏شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج. جامعه‌شناسی کاربردی، 27(4)، 99-116.
واحدی هریس، ز. (۱۳۹۱). بررسی و مقایسه‏ی تأیید طلبی و طردشدگی از سوی همسالان با میزان احساس تنهایی در بین دختران نوجوان مراکز نگهداری بهزیستی و عادی شهر تبریز. پایان‌نامه‌ی منتشرنشده‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، پردیس آموزش‏های نیمه‌حضوری، مشاوره.
ویسی، س.، ایمانی، ص.، بهروز، ب؛ و ایمانی، س. (1399). ارزیابی ویژگی‏های روان‌سنجی مقیاس کوتاه ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید-۱۹). پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، ۵ (۴۲)، ۱-۱۰.
Afshari, J., Hashemi. (2019). he Relationship Between Religious Exposure and Psychological Well-being with Loneliness in the Elderly. Journal of Aging Psychology, 5(1), 65-75. [In Persian]
Ahadi, H., Nikchehr, M. (2017). Developmental Psychology. Tehran: Jeihoun Publishers. [In Persian]
Ahuja, K. K., Banerjee, D., Chaudhary, K., & Gidwani, C. (2020). Fear, xenophobia and collectivism as predictors of well-being during Coronavirus disease 2019: An empirical study from India. International Journal of Social Psychiatry, 6323.
Chow, H. P. (2007). Psychological well- being and scholastic achievement among university students in a Canadian prairie city. Sociology Psychology Education, 10, 483−493.
Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological bulletin, 112(1), 155.
Emadpour, L., Gholamali Lavasani, M. (2016). The relationship between perceived social support and psychological well-being in students. Journal of Psychology, 20(1), 60-75.
Emerson, E., Fortune, N., Llewellyn, G., & Stancliffe, R. (2021). Loneliness, social support, social isolation and wellbeing among working age adults with and without disability: Cross-sectional study. Disability and health journal, 14(1), 100965
Groarke, J. M., Berry, E., Graham-Wisener, L., McKenna-Plumley, P. E., McGlinchey, E., & Armour, C. (2020). Loneliness in the UK during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional results from the COVID-19 Psychological Wellbeing Study. PloS one, 15(9), 239698.
Günaydın, H. D. (2021). The impact of social problem skills on academic motivation by means of Covid-19 fear. Current Psychology, 1-10.
Karimi, A., Karsazi, H., Faeli Mehrabadi, A. (2020). The Role of Depression, Anxiety and Stress Symptoms in Adolescents' Psychological Welfare: A Modifying Effect of Religious Orientation. Journal of Scientific Researchers, 19(2), 58-65. [In Persian]
Khodabakhshi, A., Barghi Khameneh, Sh., Mojarrab, M., Khatybian. (2017). The impact of group training of maturity hygiene to mothers of parent-child conflicts and emotional control on female adolescents. ournal of Education and Community Health, 4(2), 35-43. [In Persian]
Khosroshahi, J., Hashemi, T. (2011). The relationship between hope and resilience with psychological well-being in students. Journal of Thought and Behavior, 6(22), 41-53. [In Persian]
Mehrandish, N., Salimi, Bajestani, H., Naeimi, A. (2019). Components of adolescent girls feeling lonely based on their lived experiences. Consulting research, 18(70), 4-34. [In Persian]
Mirdrikvand, F., Advari, H., Hamiriyan, L., Khodaie, S. (2016). Investigating the relationship between social support and depression with the mediating role of loneliness among the elderly. Quarterly Journal of Nursing, 3(2), 63-75. [In Persian]
MohammadKhani, M, Ajdari, S. (2018). The Relationship between Mindfulness and Psychological Welfare with Academic Resilience in Secondary School Students in Kermanshah, Sixth National Conference on Modern Studies and Research in the Field of Educational Sciences, Psychology and Counseling, Tehran, Tehran. [In Persian]
Mohammadpour, M., Ghorbani, V., Moradi, S., Khaki, Z., Foroughi, A. A., & Rezaei, M. R. (2020). Psychometric properties of the Iranian version of the coronavirus anxiety scale. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 26(3), 374-387.
Musavi, S., Nematollahi, Z. (2015). The relationship between anxiety and mental health with psychological well-being of parents of normal children and border children aged 8-13 in Kashan, International Conference on Management and Social Sciences. [In Persian]
Nasiri Haris, Z. (2012). A study and comparison of approval and rejection by peers with the level of loneliness among adolescent girls in welfare and normal care centers in Tabriz. Unpublished Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Part-time Campus, Counseling. [In Persian]
O’Sullivan, K., Clark, S., McGrane, A., Rock, N., Burke, L., Boyle, N., ... & Marshall, K. (2021). A qualitative study of child and adolescent mental health during the COVID-19 pandemic in Ireland. International journal of environmental research and public health, 18(3), 1062.
Raymond, J. M., & Sheppard, K. (2018). Effects of peer mentoring on nursing students’ perceived stress, sense of belonging, self-efficacy and loneliness. Journal of Nursing Education and Practice, 8(1), 16-23.
Ryff, C. D & Singer, B. (2006). Psychological well-being and ill-being: do they have distinct or mirrored biological correlates?. Psychotherapy and psychosomatics, 75(2), 85-95.
Ryff. C. D., & Singer, B. H. (2006). Best news yet on the six-factor model of well-being. Social science Research, 35(4), 1103-1119.
Sadidi, M., Yamini, M. (2018). Prediction of psychological well-being based on coping strategies and alexithymia. Psychological Studies Faculty of Education and Psychology, 14(2), 125-141. [In Persian]
 Saltzman, L. Y., Hansel, T. C., & Bordnick, P. S. (2020). Loneliness, isolation, and social support factors in post-COVID-19 mental health. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy.
Sarafino EP, Smith TW. (2011).Health psychology. 7th ed. New York: John wily and sons; 80-110
Sarason, I. G., & Sarason, B. R. (2009). Social support: Mapping the construct. Journal of Social and Personal Relationships, 26(1), 113-120.
Sefidi, F., Farzad, Valiolah. (2012). Validated measure of Ryff psychological well-being among students of Qazvin University of Medical Sciences (2009). Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 1(16), 65-71.
Shahyad, Sh., Mohammadi, M. (2021). Mental Health of Children and Teenagers during the COVID-19 Pandemic: A Narrative Review. J Mar Med, 3(4), 142-152. [In Persian]
Twenge, J. M., Haidt, J., Blake, A. B., McAllister, C., Lemon, H., & Le Roy, A. (2021). Worldwide increases in adolescent loneliness. Journal of adolescence, 93, 257-269.
Vahedi, S., Imani, S., Behrouz, B., Imani, S. (2020). A study and comparison of approval and rejection by peers with the level of loneliness among adolescent girls in welfare and normal care centers in Tabriz. Unpublished Master Thesis. Allameh Tabatabai University, Part-time Campus, Counseling. [In Persian].
Veisi, S., Imani, S., Behrouz, B., Imani, S. (2020). Evaluation of psychometric properties of short-scale fear of coronavirus (Covid-19). New advances in behavioral sciences, 5(42), 1-10. [In Persian].
Vistisen, H. T., Sønderskov, K. M., Dinesen, P. T., & Østergaard, S. D. (2021). Psychological well-being and symptoms of depression and anxiety across age groups during the second wave of the COVID-19 pandemic in Denmark. Acta Neuropsychiatrica, 33(6), 331-334
Warshawski, S., Bar-Lev, O., & Barnoy, S. (2019). Role of academic self-efficacy and social support on nursing students' test anxiety. Nurse educator, 44(1), E6-E10.
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. )1988(. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52, 30–41