نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چالش‏های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان بود.‏ روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با رویکرد تحلیل محتوا است. جهت جمع‏آوری داده‏ها از ابزار مصاحبه نیمه‏ساختارمند استفاده شد. مشارکت‏کنندگان در پژوهش معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از طریق نمونه‏گیری هدفمند انتخاب و فرایند جمع‏آوری اطلاعات در ده مصاحبه به اشباع نظری دست یافت. داده‏ها با استفاده از مراحل تحلیل داده‏ها از طریق سه گام کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم‌افزار 10MAX QDA مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. به‌طورکلی تعداد کدهای باز 150، کدهای محوری 137 و کدهای انتخابی 4 شناسایی و به دست آمد و نشان داد که عوامل اقتصادی (هزینه و نبود تجهیزات کافی، عدم پاسخگویی به تمام مشکلات دانش‌آموزان، عدم کنترل خانواده، عدم ارتباطات بین دانش‏آموزان، جدی نگرفتن کلاس، مشکلات نحوه آموزش)، آموزش ضمن خدمت برای معلمان (ابزار کمک‌آموزشی در دوران کرونا، برگزاری دوره‏های آموزشی برای معلمان و ایجاد برنامه تشویقی برای دانش‏آموزان)، تولید محتوا (ایجاد محتوای جذاب آموزشی و برنامه‏های رفع اشکال مجازی) و تعامل و ارتباطات ) ایجاد تعامل میان والدین و معلم، برگزاری برنامه تشویقی مجازی، همکاری والدین، ویژگی‏های استراتژیک و ویژگی‏های نرم‏افزار) شناسایی گردید. نتایج کلی پژوهش نشان داد که با توجه به محتوای آموزشی و مشکلات زیرساختی و ایجاد برنامه تشویقی می‏توان چالش‏های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها

ابطحی فروشانی، س آ.، کتابی فشکی، م.، و میرزائی عباس‌آبادی، ح. (1399). ادراک از آموزش‏های مجازی در دوران کرونا، دومین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت.
احمدوند، ک.، نقی زاده قوام، ز.، و غلامی هره دشتی، س. (1399). فرصت‏ها و چالش‌های فضای مجازی در عرصه تعلیم ‏و تربیت، نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
اسدی، ف.، و محمدی پ. (1399). آموزش عالی و بحران کرونا، کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های نوین در روان‌شناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آموزشی.
اسکندری، ف.، و محمدی پرچستان، ر. (1399). آموزش عالی و بحران کرونا (موردمطالعه: دانشگاه ایلام)، کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های نوین در روان‌شناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آموزشی.
بازرگان، ع.، و بازرگان، ک. (1399). پند آزادوار کرونا به آموزش عالی برای استفاده از فناوری دیجیتال جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بشارت نیا، م ص.، فیاض پور، م.، رحیمی، ح.، و عمادی، ف. (1399). واکاوی و تحلیل نقش ارزشیابی کیفی توصیفی در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دوره ابتدایی در زمان شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، پنجمین همایش بین‏المللی افق‏های نوین در علوم تربیتی، روان‌شناسی و آسیب‌های اجتماعی، تهران.
غلامی، ک.، پناهی، ا.، منتظری، ا.، و حسین‌آبادی، ف. (1399). مطالعه اثربخشی دوره‏های آموزش مجازی بر یادگیری درس ریاضی مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: آموزش مجازی ریاضی در ایام کرونا)، دومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی، گرگان.
مرادی، ع. (1399). دانشگاه‌ها و شبکه‏های منطقه‏ای سیاست‏گذاری آموزش‏های مجازی، جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
میرانی سرگزی، ن.، حیدری آبروان، م ج.، عسکری، م.، و خوش خواهش ر. (1390). کرونا و چالش‌های آموزش مجازی در ایران، دومین کنفرانس روان‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره، پاداوا ایتالیا.
Abtahi Foroushani, SA, Fashki book, M. And Mirzaei Abbasabadi, H. (2020). Perception of Virtual Education in the Corona, Second Conference on Industrial Engineering, Economics and Management.
Ahmadvand, K., Naghizadeh Ghavam, Z. And slavery of every plain, s. (2020). Opportunities and Challenges of Cyberspace in the Field of Education, Ninth Conference of the Iranian Philosophy of Education Association, Zahedan, Sitan University and Baluchistan [In Persian].
Asadi, F. And Mohammadi P. (2020). Higher Education and the Corona Crisis, International Conference on New Research in Psychology, Social Sciences, Educational Sciences[In Persian].
Bazargan, A. And Bazargan, K. (2020). Corona Free Advice to Higher Education for Using Digital Technology Essays in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran, Institute for Cultural and Social Studies[In Persian].
Besharatnia, M. P., Fayyazpour, M. Rahimi, H., and Emadi, F. (2020). Analysis and Analysis of the Role of Descriptive Qualitative Evaluation in Improving the Academic Achievement of Primary School Students in the Time of Coronavirus Outbreak and School Closure, Fifth International Conference on New Horizons in Educational Sciences, Psychology and Social Injuries, Tehran [In Persian].
Cao,W., Fang. Z, Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J. & Zheng, J. (2020). The Psychological Impact of the COVID-19 Epidemic on College Students in China. National Library of Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32229390.
Eskandari, F. And Mohammadi Parchestan, R. (2020). Higher Education and the Corona Crisis (Case Study: Ilam University), International Conference on New Research in Psychology, Social Sciences, Educational Sciences.
Fretheim, A., Helleve, A., Loyland, B., Sandbekken, I. H., Flato, M., Telle, K., ... &Hart, R. K. (2021). Relationship between teaching modality and COVID-19, well-being, and teaching satisfaction (Campus & Corona): a cohort study among students in higher education. medRxiv.
Gholami, K., Panahi, A., Montazeri, A., and Hosseinabadi, F. (2020). Study of the effectiveness of virtual education courses on learning elementary mathematics (case study: virtual mathematics education in Corona), the second national conference on elementary mathematics, Gorgan[In Persian].
Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open, 1, 100012.
Moradi, A. (2020). Universities and regional networks Virtual education policy, research in higher education, science and the corona crisis in Iran, Research Institute for Cultural and Social Studies[In Persian].
Mirani Sargazi, N., Heidari Abruvan, M. J., Askari, M., and Khoshkhash R. (1390). Corona and the Challenges of Virtual Education in Iran, 2nd Conference on Psychology, Educational Sciences, Social Sciences and Counseling, Padua, Italy[In Persian].
Selvaraj, A., Radhin, V., Nithin, K. A., Benson, N., & Mathew, A. J. (2021). Effect of pandemic based online education on teaching and learning system. International Journal of Educational Development, 85, 102444.
Mondol & Mohammad Golam Mohiuddin. (2020). Confronting Covid-19 with a Paradigm Shift in Teaching and Learning: A Study on Online Classes. International Journal of Social, Political and Economic Research ISSN: 2667-8810 (Online). Volume 7, Issue 2, 2020, 231-247.