نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 انشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

شیوع کرونا و به‌تبع آن تعطیلی مراکز آموزشی در جهان و ایران باعث شد تا شکل آموزش از حضوری به غیرحضوری یا مجازی تغییر یابد. ازاین‌رو، عدم فراهم بودن زیرساخت‏های لازم، عدم آشنایی معلمان و دانش‏آموزان با یادگیری‏های مجازی باعث شد تا خانواده‏ها، دانش‏آموزان و مدارس با چالش عظیمی در زمینه یادگیری روبرو شوند. به همین دلیل، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص‏های آموزشی موجود در دوران کرونا بود. پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به سبک تحلیل محتوا بود.‏ حجم نمونه پس از اشباع نظری به تعداد 11 نفر و به‌صورت هدفمند انتخاب شد. گردآوری داده‏ها از طریق مصاحبه نیمه‏ساختارمند و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش فن مضمون و با استفاده از نرم‏افزار MAXQDA10 انجام شد. یافته‏ها نشان داد شاخص‏های آموزشی در دوران بحران و شیوع کرونا به تعداد 5 مورد شامل؛ «عوامل مربوط به مدرسه، خانواده، معلمان، زیرساخت‏های ارتباطی و عوامل مربوط به دانش‏آموزان» است. لذا ایجاد زیرساخت‏های ارتباطی در تمامی نقاط کشور اعم از روستاها و شهرها، فرهنگ‏سازی یادگیری الکترونیکی و برگزاری دوره‏های ضمن خدمت جهت ارتقای بهره‏وری معلمان در انجام یادگیری‏های الکترونیکی می‏تواند به آموزش در دوران بحران کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

بازرگان هرندی، ع. (1399). مقدمه‏ای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: نیل.
جعفرزاده، م.، و باشکوه، ا. (1397). تحلیلی بر موانع استفاده از ابزارها و فن‏آوری‏های آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(42)، 97-120.
رضائی، ع.، و زاهدی، م. (1397). نقش فن‏آوری‏های نوین در پیشرفت آموزش‏های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‏ها و چالش‏های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل). پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(40)، 205-222.
سلیمی، س؛ و فردین، م (1399). نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت‏ها و چالش‏ها. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8(2)، 49-60.
Adams, D., Sumintono, B., Mohamed, A., & Noor, N. S. M. (2018). E-learning readiness among students of diverse backgrounds in a leading Malaysian higher education institution. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(2), 227-256.
Alvino, F., Di Vaio, A., Hassan, R., & Palladino, R. (2020). Intellectual capital and sustainable development: A systematic literature review. Journal of Intellectual Capital22(1), 76-94. https://doi.org/10.1108/JIC-11-2019-0259
Azzi-Huck, K., & Shmis, T. (2020). Managing the impact of COVID-19 on education systems around the world: How countries are preparing, coping, and planning for recovery. World Bank Blogs 2(4), 3-8.
Bazargan Harandi., A. (2020). An Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods. Tehran: Neil. [In Persian].
Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z., & Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets (Vol. 30275). Publications Office of the European Union.
Di Vaio, A., Boccia, F., Landriani, L., & Palladino, R. (2020). Artificial intelligence in the agri-food system: Rethinking sustainable business models in the COVID-19 scenario. Sustainability, 12(12), 4851.
Downie, B. (2012). Effects of school closure on incidence of pandemic influenza in Alberta, Canada. Thorax.
Jafarzadeh, M. R., & Bashkooh, A. (2018). An Analysis of the Barriers to the Use of Education Tools and Technologies in the Iranian Electronic Higher Education System. Research in Educational Systems, 12 (42), 97-120. [In Persian].
Kwekha-Rashid, A. S., Abduljabbar, H. N., & Alhayani, B. (2021). Coronavirus disease (COVID-19) cases analysis using machine-learning applications. Applied Nanoscience, 1-13.
Markel, H., Lipman, H. B., Navarro, J. A., Sloan, A., Michalsen, J. R., Stern, A. M., Cetron, M. S. (2015). Non Pharmaceutical Interventions Implemented by US Cities During the 1918-1919 Influenza Pandemic. AMA, 298, 7–27.
Prem, K., Liu, Y., Russell, T.W., Kucharski, A.J.,Eggo, R.M., Davies, N., Flasche, S., Cli_ord, S., Pearson, C.A., Munday, J.D. (2020). The E_ect of Control Strategies to Reduce Social Mixing on Outcomes of the COVID-19 Epidemic in Wuhan, China: A Modelling Study. Lancet Public Health, 5, 261–270. [CrossRef].
Salimi, S., & Fardin, M. A. (2020). The role of coronavirus in virtual education, with emphasis on opportunities and challenges, Journal of Research in School and Virtual Learning, 8(2), 49-60. [In Persian].
Rezaei, A. A., & Zahedi, M. H. (2018). The role of new technologies in the development of e-learning (looking at the opportunities and challenges ahead in domestic universities and higher education centers). Research in Educational Systems, 12 (40), 205-222. [in Persian]Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 12(4).
Shereen, M. A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. (2020). COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. Journal of advanced research, 24, 91-98.