نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

شرایط بحرانی کرونا می‌تواند باعث آثار منفی روانی شود که به‌نوعی بر سلامت روان افراد جامعه اثرگذار هستند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش‌های مقابله با نقش واسطه‌ای خشم بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشکده روان‌شناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب در سال تحصیلی 1399-1400 تشکیل می‌دادند که بالاتر از 20 سال داشتند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 250 نفر، ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس Ahorsu و همکاران (2020)، مقیاس اضطراب بیماری کرونا علیپور و همکاران (1398)، پرسشنامه اظهار حالت-صفت خشم Spielberger (1988) و پرسشنامه راه‌های مقابله Endler and Parker (1990) را تکمیل کردند. تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای اضطراب کرونا و ترس از کرونا و بین متغیرهای خشم و ترس از کرونا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین متغیرهای راهبردهای مقابله و ترس از کرونا رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. (P<0.05). نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد مدل ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش‌های مقابله: با نقش واسطه‌ای خشم مدلی روا در جامعه موردپژوهش است و داده‌ها برازش مناسبی با مدل نظری دارند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، لزوم اجرای کارگاه‌های آموزشی مناسب جهت کاهش اضطراب و خشم در افراد، به‌منظور جلوگیری از بروز ترس از کرونا احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

ابوالمعالی‌الحسینی، خ. (1399). پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‌آموزان و راهکارهای مقابله با آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 16(55)، 157-193.
حق‌بین، م.، عباسی، ع.، رفیعی، ا.، خردمند، ع.، جاودانی، ف.، حاتمی، ن.، افراز، پ.، کلانی، ن. (1399). میزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس جدید (کووید 19) در بیماران مبتلا به سرطان پستان در زمان پاندمی کرونا. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 23(8)، 8-17.
خانقاهی، س.، و کردتمینی، ب. (1393). پیش‌بینی ترس مرضی و خشم سرکوب‌شده براساس خودتنظیمی هیجانی در دانشجویان. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت. 1(2)، 84-73.
شاهد حق قدم، ه.، فتحی آشتیانی، ع.، راه نجات، ا.، احمدی طهور سلطانی، م.، تقوا، ا.، ابراهیمی، م.، و همکاران. (1399). پیامدها و مداخلات روان‌شناختی در پاندمی کووید-۱۹: مطالعه مروری. مجله طب دریا، ۲ (۱)، ۱-۱۱.
شهیاد، ش. و محمدی، م. ت. (1399). آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید-19 بر وضعیت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه موردی. مجله طب نظامی، 22(2)، 192-184.
علیزاده فرد، س.، صفاری نیا، م. (1399). پیش‌بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی.9(36)، 141-129.
قلی پور، ن. (1398). تأثیر استرس و اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف. پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
نصیرزاده، م.، آخوندی، م.، جمالیزاده نوق، ا.، خرم نیا، س. (1399). بررسی وضعیت استرس، اضطراب، افسردگی و تاب‌آوری ناشی از شیوع بیماری کرونا (COVID-۱۹) در خانوارهای شهرستان انار در سال ۱۳۹۹: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۹(۸)، ۸۸۹-۸۹۸.
Fischhoff, B. (2020). Speaking of Psychology: Coronavirus Anxiety. In: https://www.apa.org/research/action /speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety.- Health Commission of Hubei Province. Update on epidemic situation of novel coronavirus-infected pneumonia in Hubei province. Feb 4, 2020. http://wjw.hubei.gov.cn/ fbjd/ dtyw/ 202002/ t20200205 2019293. shtml (accessed Feb 5, 2020).
Jafferany, M. & Patel, A. (2020). Understanding psychocutaneous disease: psychosocial & psychoneuroimmunologic perspectives. International journal of dermatology, 59(1), 8-15.
Kang, S. & Kim, Y. (2014). Effects of job stress and coping behavior on job satisa
Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active Weibo users. International journal of environmental research and public health17(6), 2032.
Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., Ren, R., Leung, K., Lau, E., Wong, J. Y., Xing, X., Xiang, N., Wu, Y., Li, C., Chen, Q., Li, D., Liu, T., Zhao, J., Liu, M., Tu, W., … Feng, Z. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. The New England journal of medicine, 382(13), 1199–1207. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316
Lo Coco, G., Gentile, A., Bosnar, K., Milovanović, I., Bianco, A., Drid, P., & Pišot, S. (2021). A Cross-Country Examination on the Fear of COVID-19 and the Sense of Loneliness during the First Wave of COVID-19 Outbreak. International journal of environmental research and public health, 18(5), 2586.
Mahmud, M. S., Talukder, M. U., & Rahman, S. M. (2021). Does ‘Fear of COVID-19’trigger future career anxiety? An empirical investigation considering depression from COVID-19 as a mediator. International Journal of Social Psychiatry67(1), 35-45.
Malesza, M., & Kaczmarek, M. C. (2021). Predictors of anxiety during the COVID-19 pandemic in Poland. Personality and individual differences170, 110419.
Nearchou, F., Flinn, C., Niland, R., Subramaniam, S. S., & Hennessy, E. (2020). Exploring the impact of CoViD-19 on mental health outcomes in children and adolescents: a systematic review. International journal of environmental research and public health, 17(22), 8479.
Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Francisco, R., Mazzeschi, C., Pedro, M., & Espada, J. P. (2021). Coping behaviors and psychological disturbances in youth affected by the COVID-19 health crisis. Frontiers in Psychology12, 565657.
Park, S. C., & Park, Y. C. (2020). Mental health care measures in response to the 2019 novel coronavirus outbreak in Korea. Psychiatry investigation17(2), 85- 91.
Rubin, G. J., & Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. Bmj368.
Shigemura, J., Ursano, R. J., Morganstein, J. C., Kurosawa, M., & Benedek, D. M. (2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019‐nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry and clinical neurosciences, 74(4), 281. doi:10.1111/pcn.12988.
Shultz, J. M., Baingana, F., & Neria, Y. (2015). The 2014 Ebola outbreak and mental health: current status and recommended response. Jama313(6), 567-568.
Tang, T. L.; Ibrahim, A. H.; West, W. B. (2002). Effects of war-related stress on the satisfaction of human needs: The United States and the Middle East. International Journal of Management Theory and Practices, 3 (1), 35–53.
Sica, C., Latzman, R. D., Caudek, C., Cerea, S., Colpizzi, I., Caruso, M., Bottesi, G. (2021). Facing distress in Coronavirus era: The role of maladaptive personality traits and coping strategies. Personality and Individual Differences, 177, 110833.
Sogutlu, Y., Sogutlu, L., & Goktas, S. (2021). Relationship of COVID-19 Pandemic with Anxiety, Anger, Sleep and Emotion Regulation in Healthcare Professionals. Journal of Contemporary Medicine, 11(1), 1-9.
Sun, L., Sun, Z. Wu, L., Zhu, Z., Zhang, F. & Shung, Z. (2020). Prevalence and Risk Factors of Acute Posttraumatic Sress Symptoms during the COVID-19 Outbreak in Wuhan, China. MedRxiv.
Taylor, S. E., and Stanton, A. L. (2007). Coping resources, coping processes, and mental health. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 377–401.
Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological trauma: theory, research, practice, and policy, 12(5), 546.
Vinkers, Ch, Amelsvoort,, Th, Bisson, J, Branchi, I, Cryan, J.F., Domschke, K. Howes, O.D., Manchia, M., Pinto, L., Quervain, D., Schmidt, M.V. & Wee, N. (2020). Stress resilience during the coronavirus pandemic. European Neuropsychopharmacology, 35, 12-16.
Wang, Y., Xu, B., Zhao, G., Cao, R., He, X., & Fu, S. (2011). Is quarantine related to immediate negative psychological consequences during the 2009 H1N1 epidemic?. General hospital psychiatry33(1), 75-77.
Wu, Z., McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention external icon. JAMA. Published online: February 24. DOI:10.1001/jama.2020.2648.
Xiang, Y. T., Yang, Y., Li, W., Zhang, L., Zhang, Q., Cheung, T., & Ng, C. H. (2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The lancet psychiatry7(3), 228-229.
Yarcheski, A., Mahon, N. E., & Yarcheski, T. J. (2002). Anger in early adolescent boys and girls with health manifestations. Nursing research51(4), 229-236.
Zhang, F., Shang, Z., Ma, H., Jia, Y., Sun, L., Guo, X., ... & Liu, W. (2020). High risk of infection caused posttraumatic stress symptoms in individuals with poor sleep quality: A study on influence of coronavirus disease (COVID-19) in China. MedRxiv, 1, 58-62