نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 استادیار، روان‌شناسی تربیتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی معلمان با توجه به نقش میانجی سبک‏های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا بود. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر ماهیت کمی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، همبستگی با کاربرد معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 189 نفر از آنان به شیوه هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‏های رضایت از زندگی داینر و پاوت (1985)، سبک‏های مقابله‏ای درتاج و همکاران (1399) و مقیاس پنج‏وجهی ذهن آگاهی Bauer  و همکاران (2006) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‏ها از روش حداقل مجذورات جزئی (PLS) به کمک نرم‌افزار SPSS و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای پژوهش رابطه معنی‏دار وجود دارد و سبک‏های مقابله مثبت و منفی در رابطه بین ذهن آگاهی و رضایت از زندگی نقش میانجی را دارند و 19 درصد از اثر کل ذهن آگاهی بر رضایت از زندگی معلمان از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی سبک‏های مقابله مثبت تبیین می‏شود. همچنین، 18 درصد از اثر کل ذهن آگاهی بر رضایت از زندگی معلمان از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی سبک‏های مقابله منفی تبیین می‏شود. براساس یافته‏های این پژوهش می‏توان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی به‌عنوان یک ویژگی مثبت و ارزشمند با تأثیر بر سبک‏های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا، می‏تواند منجر به افزایش رضایت از زندگی معلمان گردد.

کلیدواژه‌ها

افکاری شهرستانی، ز.، کشاورز، آ.، درستکار، م.ع، تبریزی، ف.، و خزائی، ف. (1396). رابطه ذهن آگاهی و بهینه زیستی با رضایت زناشویی زوجین. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی و علوم تربیتی، 2(15)، 43-51.
پسندیده، ر.، و ابوالمعالی، خ. (1395). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 11(41)، 7-16.
تاج‏آبادی، ز.، و دهقانی، ف. (1400). پیش‏بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد دل‌بستگی و قدردانی در سالمندان ساکن آسایشگاه. روان‌شناسی پیری، 7 (1)، 69-81.
دارنجانی، ف.، و سهرابی، ن.، و خیر، م. (1391). نقش واسطه‏گری سبک‏های مقابله‏ای در رابطه هوش هیجانی با رضایت از زندگی در زنان دارای مشکلات خانوادگی. روش‏ها و مدل‏های روان‌شناختی، 2(9)، 91-112.
درتاج، ف.، دانش‌پایه، م.، حسنوند، ف.، و موسوی، س. ع. (1399). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک‏های مقابله‏ای در رویارویی با اپیدمی کرونا. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 16(55)، 137-155.
دلاور، ع.، و شکوهی امیرآبادی، ل. (1399). بررسی وضعیت شادکامی و رضایت از زندگی دانشجویان در زمان بحران کرونا ویروس جدید (کووید 19). فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 16 (55)، 1-25.
زارع، ح.، و عبداله‏زاده، ح. (1395). مقیاس‏های اندازه‏گیری در روان‌شناسی شناختی. تهران: آییژ.
شریعت‏مدار، آ.، و نعیمی، م. (1394). پیش‏بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی از طریق سبک‏های مقابله‏ای با مشکلات نوجوانان. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 9(31)، 191-210.
شیخ‏الاسلامی، ع.، قمری گیوی، ح.، و اشرفی‏ورجوی، ص. (1394). تأثیر روش آموزش مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودکنترلی دانش‏آموزان دختر. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 9 (28)، 87-104.
غضنفری، ف.، و قدم‏پور، ع. (1387). بررسی رابطه راهبردهای مقابله‏ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم‏آبـاد. فصلنامه اصول بهداشتی و روانی، 37، 47-54.
غفوری‏فرد، م. (1399). رونق آموزش مجازی در ایران: توان بالقوه‏ای که با ویروس کرونا شکوفا شد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 20 (4)، 32-34.
کرتیس، ا. ج. (1392). ترجمه فرامرز سهرابی. تهران: طلوع دانش.
گودرزی م.، قاسمی، ن.، میردریکوند، ف.، و غلامرضایی، س. (1397). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عاطفه مثبت و منفی، انعطاف‏پذیری روان‌شناختی و مؤلفه‏های ذهن آگاهی افراد دارای علائم افسردگی. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، ۵ (۵)، 53-68.
لطیفیان، م.، شیخ‏الاسلامی، ر. (1383). بررسی رابطه رضـایت از زنـدگی بـا سـلامت عمـومی و مؤلفـه‏هـای آن در دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز. دومین سمینار سراسـری بهداشـت روانـی دانشـجویان، اسفندماه، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
محمودی علیلو، م.، خانجانی، ز.، و بیات، ا. (1395). مقایسه راهبردهای مقابله‏ای و تنظیم هیجان دانش‏آموزان دارای نشانه‏های اختلال هیجانی مرتبط با اضطراب با گروه بهنجار. فصلنامه سلامت روانی کودک، 3 (1)، 42-51.
نهتانی، ز. (1394). بررسی هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت شغلی کارکنان آموزش‌وپرورش کل استان سیستان و بلوچستان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور واحد زاهدان.
 
Afkari Shahrestani, Z., Farmer, A., Dorostkar, M. A., Tabrizi, F., & Khazaei, F. (2016). The relationship between mindfulness and bio-optimization with marital satisfaction of couples. Quarterly Journal of Psychological Studies and Educational Sciences, 2(15), 51-43.
Amundsen, R., Riby, L. M., Hamilton, C., Hope, M., & McGann, D. (2020). Mindfulness in primary school children as a route to enhanced life satisfaction, positive outlook and effective emotion regulation. BMC psychology, 8(1), 1-15.
Azadi, M M., Akbari Balootbangan, A., Vaezfar, S S., Rahimi, M. (2014). The Role of Coping styles and Self-efficacy in Nurses Job Stress in Hospital. Iranian Journal of Psychiatric Nursing; 2 (2):22-32.
Bester, E., Naidoo, P., Botha, A. (2016). The role of mindfulnwess in the relationship between life satisfaction and spiritual wellbeing among the eldery. Social Work/Maatskaplike Werk, 51(2), 244265.
Biggs, A., Brough, P., & Drummond, S. (2017). Lazarus and Folkman’s psychological stress and coping theory. The handbook of stress and health: A guide to research and practice, 351-364.‏
Brebener,w.k., Ryan, RM. (2013). The benefits of being present mindfulness and its role in psychological well-being. Personality and social psychology, 84,822-846.
Brown, K. W. & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 84(4), 822.
Curtis, A. J. (2012). Translated by Faramarz Sohrabi. Tehran: Tolo Danesh.
Daranjani, F., Sohrabi, N., & khayer, M. (2012). The mediating role of coping styles in the relationship between emotional intelligence and life satisfaction in women with family problems. Psychological Methods and Models, 2 (9), 112-91.
Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2013). Personality, culture, and subjective wellbeing: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review of Psychology, 54(1), 403-425.
Dotraj, F., Danes paya, M., Hasanvand, F., & Mousavi, S. A. (2020). Development and validation of a coping style questionnaire in the face of the Corona epidemic. Journal of Educational Psychology, 16 (55), 155-137.
Elgart, M. A. (2017). Can schools meet the promise of continuous improvement? Phi Delta Kappan, 99(4), 54–59.
Feiss, R., Dolinger, S. B., Merritt, M., Reiche, E., Martin, K., Yanes, J. A., & Pangelinan, M. (2019). A systematic review and meta-analysis of school-based stress, anxiety, and depression prevention programs for adolescents. Journal of youth and adolescence; 48(9), 1668-1685.
Gana, K., Bailly, N., Saada, Y., Joulain, M., Trouillet, R., Hervé, C., & Alaphilippe, D. (2013). Relationship between life satisfaction and physical health in older adults: A longitudinal test of cross lagged and simultaneous effects. Health Psychology, 32(8), 896-904.
Ghafoorifard, M. (2020). Virtual education boom in Iran: The potential that flourished with the Corona virus. Iranian Journal of Medical Education, 20 (4), 34-32.
Ghazanfari, F., Ghadampour, E. (2008). Investigating the Relationship between Coping Strategies and Mental Health in Khorramabad Residents. Journal of Health and Mental Principles, 37, 54-47.
Goodarzi, M., Qasemi, N., Mirdrikund, F., & Gholamrezaei, S. (2017). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on positive and negative emotions, psychological flexibility and components of mindfulness in people with depressive symptoms. Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry, 5 (5), 68-53.
Grant, N., Wardle, J., & Steptoe, A. (2009). The relationship between life satisfaction and health behavior: a cross-cultural analysis of young adults. International journal of behavioral medicine, 16(3), 259-268.
Guarnieri, S., Smorti, M., & Tani, F. (2015). Attachment relationships and life emerging Indicators during satisfaction adulthood. Social Research, 121(3), 833-847.
Latifian, M., Shaykh al-Islami, R. (2003). Investigating the relationship between life satisfaction and general health and its components in students of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University. The second national seminar on students' mental health, March, Tehran, Tarbiat Modares University.
Lee, J., Kim, E., & Wachholtz, A. (2016). The effect of perceived stress on life satisfaction: The mediating effect of selfefficacy. Ch'ongsonyonhak Yongu, 23(10), 29-47.
Li, H., Chi, I., & Xu, L. (2013). Life satisfaction of older Chinese adults living in rural communities. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 28(2), 153-165.
Mahmoudi Alilou, M., Khanjani, Z., & Bayat, A. (2016). Comparison of coping strategies and emotion regulation of students with symptoms of anxiety-related emotional disorder with the normal group. Journal of Child Mental Health, 3 (1), 51-42.
Martínez-Martí, M. L., & Ruch, W. (2017). Character strengths predict resilience over and above positive affect, selfefficacy, optimism, social support, selfesteem, and life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 12(2), 110-119.
McCartney, H. C. (2007). Copingwith MultipleSclesis: Coping Strategies, Personality, and Cognitive Appraisalsas Predictors of Adjastment among Multiple Sclerosis Patients. Dissertation, Ohio State University.
Meléndez, J. C., Tomás, J. M., Oliver, A., & Navarro, E. (2009). Psychological and physical dimensions explaining life satisfaction among the elderly: A structural model examination. Archives of Gerontology and Geriatrics, 48(3), 291-295.
Nehrke, M. F., Hulicka, I. M., & Morganti, J. B. (2000). Age differences in life satisfaction, locus of control, and self-concept. The International Journal of Aging and Human Development, 11(1), 25-33.
Nehtani, Z. (2015). Evaluation of moral intelligence and happiness with job satisfaction of education staff in Sistan and Baluchestan province. Master Thesis in Psychology, Payame Noor University, Zahedan Branch.
Noorbakhsh, S. N., Besharat, M. A., Zarei, J. (2010). Emotional intelligence and coping styles with stress. Procedia - Social and Behavioral Sciences; 5, 818-22.
Oswald, F., & Wahl, H. W. (2014). Housing and health in later life. Reviews on Environmental Health, 19(3-4), 223-252.
Pasandide, R., & Abu al-Ma'ali, K. (2015). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on increasing well-being. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11 (41), 16-7.
Segal, R. D. (2012). The mindfulness solution: everyday practices for everyday problems. newYorl: Guilford press, 112- 125.
Shariatmadar, A., & Naimi, M. (2014). Predicting the motivation of academic achievement through coping styles with adolescents' problems. Research in Educational Systems, 9 (31), 210-191.
Shaykh al-Islami, A., Qamari Givi, H., & Ashrafiurju, S. (2014). The effect of mindfulness based teaching method on self-control of female students. Research in Educational Systems, 9 (28), 104-87.
Singh, N. N., Lancioni, E. G., Winton, S., V. & Wahler, G. (2005). Mindful Staff increase Learinig reduce aggression in adults With developmental disabilities, Research in developmental Disabilities, 23, 18-28.
Skaalvik, E. M., Federici, R. A., & Klassen, R. M. (2015). Mathematics achievement and self-efficacy: Relations with motivation for mathematics. International Journal of Educational Research, 72, 129-136.‏
Tajaabadi, V., & Dehghani, F. (2021). Predicting life satisfaction based on the dimensions of attachment and appreciation in the elderly living in a nursing home. Psychology of Aging, 7 (1), 81-69.
Weinstein, N., Brown, K. W. & Ryan, R. M. (2009). A multi-method examination of the effects of mindfulness on stress attribution, coping, and emotional well-being, Journal of Research in Personality, 43(3), 374-385.
Wells, A. (2002). GAD, metacognition and mindfulness: an information processing analysis, Clinical psychology: science and practice, 9, 95-100.
Yahyaei, D., Foroushani, Z. J., & Mahini, F. (2012). The School Role in Lively Education and Student's Mental Health. Procedia Social and Behavioral Sciences, 47, 1408-1412.
Zare, H., & Abdullahzadeh, H. (2015). Measurement Scales in Cognitive Psychology. Tehran: Ayizh Publishing.
Zhang, A., Yan, J., Yang, G., Tan, X., Wang, X., & Tan, S. (2018). Life satisfaction and its associated factors among money boys in China. Public health, 154, 110-117.