دوره و شماره: دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397 
2. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر

صفحه 13-26

یاسمین زینب زحمتکش؛ فریبرز درتاج؛ ناصر صبحی قراملکی؛ علیرضا کیامنش


6. ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

صفحه 79-94

راضیه شبانی؛ عباس خورشیدی؛ لطف اله عباسی؛ کوروش فتحی واجارگاه


9. طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران

صفحه 131-145

مژگان محمدی نائینی؛ نرگس کشتی آرای؛ محمدحسین یارمحمدیان


10. ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

صفحه 147-162

ندا فدایی؛ عباس خورشیدی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ لطف اله عباسی


16. جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

صفحه 249-266

صابر شریفی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر