نشریه پژوهش در نظام های آموزشی (JIERA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله