مدیر مسئول


فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

سردبیر


فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

مدیر اجرایی


افسانه لطفی عظیمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

روان شناسی تربیتی

  • a_lotfiazad.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کورش پرند استاد دانشگاه شهید بهشتی

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


محمد حسن پرداختچی استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


محمد توکل استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی دلاور استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روش تحقیق

اعضای هیات تحریریه


فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


فاطمه قائمی دانشیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعضای هیات تحریریه


فاطمه کاتب استاد دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر

اعضای هیات تحریریه


علیرضا کیامنش استاد دانشگاه خوارزمی

روش تحقیق و ارزشیابی

  • kiamaneshdpimail.net
  • 02188704883

اعضای هیات تحریریه


کامران محمدخانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات

مدیریت آموزش عالی

ویراستار ادبی


فریده محسنی هنجنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

  • f_mohseniazad.ac.ir

ویراستار انگلیسی


ابوطالب سعادتی شامیر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

  • seadateesrbiau.ac.ir

مدیر وب سایت


راضیه مردی دانشگاه علامه طباطبائی

  • raziehmardi.atugmail.com