اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فریبرز درتاج

روان شناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/966310/
dortajatu.ac.ir
02188704883
0000-0002-9186-2196

h-index: 9  

سردبیر

فریبرز درتاج

روان شناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/966310/
dortajatu.ac.ir
02188704883
0000-0002-9186-2196

h-index: 9  

مدیر اجرایی

افسانه لطفی عظیمی

روان شناسی تربیتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

a_lotfiazad.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

کورش پرند

ریاضی کاربردی استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=379471
k_parandsbu.ac.ir
02188704883
0000-0001-5946-0771

محمد حسن پرداختچی

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه شهید بهشتی

pardakhtgmail.com
02188704883
0000-0003-0676-1436

محمد توکل

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mtavakol
mtavakolut.ac.ir
02188704883

علی دلاور

روش تحقیق استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9692962/
delavaratu.ac.ir
02188704883
0000-0001-5922-3119

فریبرز درتاج

روان شناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/966310/
dortajatu.ac.ir
02188704883
0000-0002-9186-2196

h-index: 9  

فاطمه قائمی

دانشیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ghaemihealth.gov.ir
02188704883
0000-0002-3157-9698

فاطمه کاتب

پژوهش هنر استاد دانشگاه الزهرا

f.katebalzahra.ac.ir
02188704883
0000-0001-6423-4146

علیرضا کیامنش

روش تحقیق و ارزشیابی استاد دانشگاه خوارزمی

kiamaneshdpimail.net
02188704883

کامران محمدخانی

مدیریت آموزش عالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات

k.kamransrbiau.ac.ir
02188704883
0000-0002-4570-762X

ویراستار ادبی

فریده محسنی هنجنی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

f_mohseniazad.ac.ir

ویراستار انگلیسی

ابوطالب سعادتی شامیر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

seadateesrbiau.ac.ir

مدیر وب سایت

راضیه مردی

دانشگاه علامه طباطبائی

raziehmardi.atugmail.com