بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضامنی، فرشیده [1] دانشیار گروه علوم تربیتی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • ضامنی، فرشیده [1] دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • ضرغامی، اسماعیل [1] استادیار دانشکده معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایران
 • ضرغامی، سعید [1] دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گراوندی، شهپر [1] دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه رازی
 • گلابگیر، سلیمه [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی ، واحدنیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • گلزاری مقدم، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • گنجی، حمزه [1] استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • گودرزی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران
 • گیوکی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،ایران

ل

م

ن

و

 • وجدانی، نجمه [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، تهران، ایران
 • وجدانی همت، مهدی [1] کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامھ طباطبائی
 • وحدتی، حجت [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران دانشگاه لرستان
 • ورهرام، محمد هادی [1] عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
 • ویسی، غلامرضا [1] عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام ، پژوهشکده فرهنگی واجتماعی،گروه روان شناسی وعلم تربیتی.
 • وفا، شیما [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران
 • وفایی، مهناز [1] کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه خوارزمی
 • وکیلی، سمیرا [1] دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه روانشناسی کودکان استثنایی،تهران،ایران
 • وکیلی فرد، امیررضا [1] استادیار مرکز آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین
 • ولایتی، الھھ [1] دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامھ طباطبائی
 • ولی زاده، شیرین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, باشگاه پژوهشگران جوان, گروه روان شناسی, ایران

ه

ی

A

E

F

K

M

 • Mahdavi، Mehdi [1] Assistant professor at Islamic Azad University, Khodabandeh branch
 • Marefat، Fahimeh [1] Associate Professor of the Department of English, Allameh Tabatabaeii University
 • Mazbuhi، Saeed [1] Ph. D student at Allameh Tabataba’i University
 • Mirzaei Karzan، Alireza [1] Evaluation expert of Medical University of Ilam
 • Mohammadi، Reza [1] Faculty member in national Organization for Educational Testing, Ph.D Candidate of higher education management in Shahid Beheshti Uniersity
 • Mokhtarian، Faranak [1] Expert of research in National Organization for Educational Testing, Ph.D student of educational Administration in University of Tehran.

P

R

S

V

Z