نشریه پژوهش در نظام های آموزشی (JIERA) - واژه نامه اختصاصی