دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، پاییز 1397 
2. تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران

صفحه 25-38

10.22034/jiera.2018.79460

کتایون حمیدی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران