دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، بهار 1397 
1. تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب

صفحه 7-26

10.22034/jiera.2018.65180

پروانه نهروانیان؛ پرویز عسگری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور