طراحی الگوی تبیین کننده رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی: مدلی برآمده از نظریه ای داده بنیاد

آیت سعادت طلب؛ کورش فتحی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 1-45

چکیده
  این پژوهش فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی را با استفادهاز طرح نظامدار نظریۀ داده بنیاد کاوش نموده است. برای این منظور از 21 نفر از سیاستگذاران در عرصهآموزشعالی، مدیران دانشگاهی، خبرگان حوزه آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی درزمینۀ تحقیقمصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبهها استخراج شد. نتایج تحلیل ...  بیشتر

بررسی رابطۀ مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیام دشت)

بیتا آجیل چی؛ یوسف کریمی

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 47-65

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان مدیران بر استرس شغلی کارمندان بود.بدین منظور تعداد 28 نفر از مدیران و 69 نفر از کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم انسانی1389 به کلیه گویه های پرسشنامه مهارت مدیریت زمان و - واحد تهران شرق (قیام دشت) در سال 90استرس شغلی پاسخ دادند. یافتهها با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی "سلامت اجتماعی" در مجلات علمی پژوهش های آموزشی داخل و خارج

محمد توکل کوثری

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 67-77

چکیده
  سلامت اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در مباحث، نظرات و مطالعات اجتماعی است. این مفهوم همبعد نظری وهم کاربردی تجربی و میدانی دارد. یکی از حوزههایی که هم در سطح جهانی وهم درسطح ایران محل طرح و بهکارگیری سلامت اجتماعی بوده و هست، حوزه آموزش و بالطبع قلمروپژوهشهای آموزشی است. مطالعه دیگری نشان داده است که بهطورکلی ادبیات ایرانی این قلمرو ...  بیشتر

بررسی رابطۀ بین جو گروه های آموزشی باز و بسته با تعهدسازمانی اعضای هیئت علمی

لیلا احمدیان؛ مصطفی عسگریان

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 79-93

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جو گروههای آموزشی باز و بسته با تعهدسازمانی اعضایهیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل 120 نفر از اعضای هیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مرتبه علمی مربی، استادیار و استاد بوده ...  بیشتر

ارزیابی مدل علَی روابط بین پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

ابوالقاسم یعقوبی؛ بهروز قلایی

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 95-110

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی الگوی ساختاری پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی وپیشرفتتحصیلی دانشجویان از طریق روش تحلیل مسیر بود. به همین منظور، نمونه آماری به تعداد370 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به( پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر و همکاران ( 1982 ) و اهداف عملکردی میدگلی و همکاران ( 1994پاسخ ...  بیشتر

نقش خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم دهی فراشناختی و تفکر انتقادی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان

علی شیخ الاسلام؛ کاظم برزگر؛ ترانه خداویردی

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 111-122

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهیفراشناختی و تفکر انتقادی بود. بدین منظور 294 نفر از دانشآموزان مقطع دبیرستان به روش نمونهگیریتصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه خردهمقیاسپرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریج و دگروت، 1990 ) استفاده شد. دادهها ...  بیشتر

شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش وپرورش: اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

رضوان حسینقلی زاده؛ مجید حیدری

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 123-154

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویتبندی آنها در اداره کل آموزشوپرورشخراسان رضوی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش میدانی استفاده شد. جامعه آماریناظر بر کلیه گروههای ذینفع و گروههای ذیصلاح آموزشوپرورش استان، اسناد توسعهآموزشوپرورش نظیر سند ملی و استانی آموزشوپرورش و پژوهشهای انجامشده در واحد کارشناسیتحقیقات ...  بیشتر

بررسی ویژگی های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب

ابوالفضل بختیاری؛ الهه سلیمی؛ رضا نجف بیگی

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 155-178

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهرانمیباشد. روش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوعپیمایشی است. جامعه آماری، مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران میباشد و نمونه آماریآن بر اساس جدول مورگان و گریج 135 نفر از مناطق آموزشوپرورششهر تهران بهصورت ...  بیشتر

بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش زبان و نگرش های موجود

اسماعیل علی سلیمی؛ زهرا محمدیان

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 179-201

چکیده
  فناوری هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری ما اهمیت فزایندهای پیداکرده و زبانآموزانبیشازپیش از فناوری استفاده میکنند. بااینحال در برنامههای تربیت مدرسی زبان، آموزش با استفادهاز فناوری ارتباطات و اطلاعات اغلب نادیده گرفته میشود و وقتی سخن از استفاده از فناوری روزدنیا به میان میآید بیشتر مدرسان نسبت به دانشآموزان خود مهارت و دانش ...  بیشتر

نقشفناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریساز دیدگاه معلمان

زهرا رحیمی؛ گلپر مهرابی

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 203-217

چکیده
  پژوهش حاضر به نقش فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس از دیدگاه معلمان دوره متوسطه1388 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کل معلمان - شهرستان ماسال در سال تحصیلی 1390دوره متوسطه شهرستان ماسال است که 188 نفر میباشند که به هر 188 نفر پرسشنامه ارائه شد از اینتعداد 164 نفر به پرسشنامه جواب دادند و 24 نفر به دلیلهای مختلف حاضر به پاسخگویی نشدند ...  بیشتر

نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی سبک های هویت دانشجویان

معصومه سیدی؛ محمود نجفی؛ فرحناز کیان ارثی؛ نسترن سید اسماعیلی قمی

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 219-240

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سبکهای هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم - اجتنابی) بر اساسمؤلفههای شخصیت است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکتکنندگان اینپژوهش شامل تمامیِ دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان بودند که در سال89 مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 220 نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس - تحصیلی 90انتخاب ...  بیشتر

بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیت مؤسسات و مراکز آموزش عالی: چالش ها و راهکارها

جبرائیل فرزانه

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، صفحه 241-261

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیتمؤسسات و مراکز آموزشعالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر باتوجه به موضوع آن توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی بود. برای وصول به هدف از بین جامعه آماریپژوهش حاضر که شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاههای پیام نور استان اردبیل در سال تحصیلی1387-88 ...  بیشتر