نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران

چکیده

سلامت اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در مباحث، نظرات و مطالعات اجتماعی است. این مفهوم هم
بعد نظری وهم کاربردی تجربی و میدانی دارد. یکی از حوزههایی که هم در سطح جهانی وهم در
سطح ایران محل طرح و بهکارگیری سلامت اجتماعی بوده و هست، حوزه آموزش و بالطبع قلمرو
پژوهشهای آموزشی است. مطالعه دیگری نشان داده است که بهطورکلی ادبیات ایرانی این قلمرو چه
در بعد نظری و جه در بعد کاربردی ضعیف ولی رو به رشد است. مطالعه حاضر در پی ارزیابی
وضعیت طرح این مفهوم بهطور مقایسهای در مجلات علمی پژوهشهای آموزشی داخل و خارج از
کشور و بهعنوان نمونه سه مجله مطرح در این قلمرو از ایران، مالزی و آمریکا بوده است. چنانکه در
این مقاله خواهیم دید، پوشش سلامت اجتماعی در کل و نیز به لحاظ محورها و مؤلفهها در مجله
ایرانی کمتر از دوتای دیگر است.

کلیدواژه‌ها

توکل. محمد.1392؛ سلامت اجتماعی در حوزه پژوهشهای آموزشـی، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاست جمهوری. توکل محمد و ناصری راد.1390؛ شـاخصها و مؤلفـههای سـلامت اجتمـاعی، گـزارش پژوهشـی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رفیعی، حسن و دیگران.1390؛ رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی در ایران، رفـاه اجتمـاعی، شماره 42 فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی انجمن پژوهشهای آموزشی، همه شمارههای 1391-1390
Abachizadeh, K, S Omidnia, N Memaryan, AA Nasehi, M Rasouli, B
Tayefi,A Nikfarjam, Determining Dimensions of Iranians’ Individual
Social Health: A Qualitative Approach, Iranian J Publ Health, Vol. 42,
Supple.1, Jan 2013, pp: 88-92
American Journal of Education, all issues 2011-2012.
Keyes C. M & Shapiro. A. (2004). Social well-being in the U.S.A
Descriptive Epidemiology. In Orville Brim, Carol D. Ryff & Ronald C.
Malaysia Journal of Education, all issues 2011-2012.
Social Health of the States 2008 (2008) [earlier editions: 2001 and 2003].