نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی، دانشگاه بوعلیسینا

2 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلیسینا

چکیده

هدف این تحقیق بررسی الگوی ساختاری پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی و
پیشرفتتحصیلی دانشجویان از طریق روش تحلیل مسیر بود. به همین منظور، نمونه آماری به تعداد
370 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به
( پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر و همکاران ( 1982 ) و اهداف عملکردی میدگلی و همکاران ( 1994
پاسخ دادند. همچنین، برای اندازهگیری پیشرفتتحصیلی دانشجویان، از معدل نمرات پایانی
نیمسالهای قبلی و نیمسال کنونی آنها استفاده شد. نتایج نشان دادند که مدل با دادههای این پژوهش
از برازش کاملی برخوردار است. پیشینۀ تحصیلی، هم بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم، از طریق
واسطهگری متغیرهای خودکارآمدی و اهداف عملکردی بر پیشرفتتحصیلی بعدی تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

امامجمعه، مریم ) .(1386بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی تحصیلی و جهـتگیری هدفی در دانشجویان علوم انسانی و فنـی مهندسـی دانشـگاه تهـران. پایاننامـه کارشناسـی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. براتی، بختیار ) .(1376بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهـای خـود اثـربخش، عـزتنفس و خودیابی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال سوم نظام جدید شهر اهـواز. پایاننامـه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. بیرامی، منصور ) .(1390پیشبینی راهبردهای یادگیری، خودکارآمـدی و پیشرفتتحصـیلی بـر اساس اهداف پیشرفت دانشآموزان سال دوم متوسـطه شـهر تبریـز.. پایاننامـه کارشناسـی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تبریز. پورصیاد، امین ) ،(1375بررسی تأثیر میزان رضایت شغلی معلمان بـر پیشرفتتحصـیلی دانـش آموزان، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی، دانشـگاه شـهید بهشتی. جهانآرا، رضا ) ،(1385رابطـه بـین خودکارآمـدی معلمـان و میـزان پیشرفتتحصـیلی دانـش آموزان، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد ساوه. حجازی، الهه و نقشبندی، زهرا ) .(1386الگوی ساختاری ادراک از سـاختار کـلاس، اهـداف پیشرفت، خودکارآمـدی و خـود نظمبخشـی در درس ریاضـی. تازههـای علـوم شـناختی. .17،39.(4)100 راوندی، محمدرضا ) ،(1386بررسی عوامل مؤثر بـر میـزان خودکارآمـدی معلمـان، پایاننامـه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد ساوه. سرمد زهره, بازگان عباس, حجازی الهه, روشهای تحقیق در علوم رفتـاری ,1385انتشـارات آگاه. شعبانی، خسرو ) ،(1385بررسی رابطه بین خودکارآمدی اساتید دانشگاههـای اسـتان فـارس و میزان پیشرفتتحصیلی دانشجویان آنها، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اراک. کبیری، مسعود ) .(1382نقش خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی با توجه بـه متغیرهـای شخصی. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیتمعلم تهران.
محسن پور، سمیه؛ حجازی، الهـه و کیـامنش، علیرضـا ) .(1387نقـش خودکارآمـدی، اهـداف پیشرفت، راهبردهـای یـادگیری و پایـداری در پیشرفتتحصـیلی در درس ریاضـی دانـش آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشـد. دانشـکده روانشناسـی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران. معینی، لیلا ) ،(1372بررسی رابطۀ رضایت شغلی دبیران زن و مرد با سنوات خدمت و جنسیت آنها، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. هرمزی، محمـود ) .(1387نقـش پـیش دانسـتهها و ویژگـیهـای فـردی در پیشرفتتحصـیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی. هومن، حیدرعلی ) .(1380تحلیل دادههای چندمتغیری، تهران، نشر پارسا.
Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective
efficacy. Current Directions in Psychological Science, 9(3), 75-78.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York:
Freeman.
Greene, B. A. Miller, R. B. Crowson, H. M., Duke, B. L., & Akey, K.
L. (2004). Predicting high school students’ cognitive engagement
and achievement: Contributions of classroom perceptions and
motivation.Contemporary Educational Psychology, 29(4), 462-482.
Hirsch, E. (2005). Teacher working conditions are student learning
conditions: A report to Governor Mike Easley on the 2004 North
Carolina teacher working conditions survey. (The Southeast Center
for Teaching Quality Publication).
Leslie, K. (1990). Administrators Must Consider and Improve Teacher
Satisfaction. NASSPBulletin, 73, 19-22.
McLaughlin, M., Pfeifer, R., Swanson-Owens, D. & Yee, S. (2002).
Why teachers won’t teach. Phi Delta Kappan, 67, 420-426.
Midgley, C., Anderman, E., & Hicks, L. (2000). Differences between
elementary and middle school teachers and students: A goal theory
approach . Journal of early adolescence, 15, 90-113.
Midgley, C., Kaplan, A., & Middleton, M. (1994). Performance approach
goals: Good for what, for whom, under what circumstances, and at what
costs? Journal of Educational Psychology, 93, 77-80.
Ostroff, C. (2000). The relationship between satisfaction, attitudes, and 

performance: An organizational level analysis. Journal of Applied
Psychology, 6, 963−974.
Pajares, F., & Miller, M. D. (1994). The role of self efficacy and self concept
beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of
EducationalPsychology, 86, 193-203.
Pajares, F. & Miller (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review
of Educational Research 66(4), 543-578.
Rossimiller, R. A. (2003). The Secondary School Principal and Teachers’
Quality of Work Life. Educational Management and Administration, 20
(3), 132-146.
Shunk, M.H. (1989). Professional commitment and satisfaction among
teachers in urban middle schools. Journal of Educational Research, 92(2),
67-73.
Smith, P., Kendall, L., &Hulin, C. (1999). The measurement of satisfaction, in
work and retirement: A strategy for the study of attitude. Chicago: Rand
McNally.
Soodak, L. & Podell, D. (1997). Efficacy and experience: Perceptions of
efficacy among preservice and practicing teachers. Journal of Research and
Development in Education, 30, 214-221.
Weasmer, J. (2002) Maintaining job satisfaction: Engaging professionals as
active participants. The Clearing Hours, 75(4), 186-189.
Woolfolk Hoy, A., & Davis, H. A. (2006).Teacher self-efficacy and its
influence on the achievement of adolescents.In F. Pajares& T. Urdan
(Eds.), Self-efficacy of adolescents (pp. 117−137).Greenwich,Connecticut:
Information Age Publishing.