نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 استاد دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جو گروههای آموزشی باز و بسته با تعهدسازمانی اعضای
هیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است.
جامعه آماری تحقیق شامل 120 نفر از اعضای هیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مرتبه علمی مربی، استادیار و استاد بوده است که نمونهای
با حجم 70 نفر با استفاده از جدول تاکمن و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد و برای
« تعهدسازمانی » هالپین و کرافت و OCDQ « جوسازمانی » گردآوری دادهها از دو پرسشنامه توصیف
مستقل t آلن ومی یر استفاده شد. دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون OCQ
تجزیهوتحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین جو گروههای آموزشی بازو بسته با تعهد مستمر
رابطه معناداری وجود دارد، اما بین جو گروههای آموزشی باز با تعهدسازمانی و هنجاری و عاطفی
رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین جو گروههای آموزشی بسته با تعهدسازمانی و هنجاری و
عاطفی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

آل آقا، رکسانا ) ،(1386بررسـی رابطـه جوسـازمانی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد رودهـن بـا تعهدسازمانی اعضاء هیئتعلمی آن واحد، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسـلامی تهران مرکزی. ابیلی، خدایار ) ،(1376ارزشیابی ماهیت نظارت و ارزیـابی جـاری در آموزشعـالی کشـور بـه کوشش محسن خلیجی و محمدمهدی فرقـانی )ویراسـتاران(، مجموعـه مقـالات نخسـتین سمینار آموزشعالی در ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. استرون، حسـین ) ،(1377تعهدسـازمانی، مـدیریت در آمـوزشوپرورش، دوره پـنجم، شـماره مسلسل ،17ص .73-74 حمزه لوئی، نادیا ) ،(1389بررسی رابطه فرهنگ و جوسازمانی با تعهـد کـاری کارمنـدان اداره کل تربیتبدنی استان همدان، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفت ریچارد ال ) ،(1374تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه دکتر علی پارسائیان و سـید محمد اعرابی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. دلاور، علـی ) ،(1385احتمـالات و آمـار کـاربردی در روانشناسـی و علـوم تربیتـی، تهـران، انتشارات رشد. رحیمـی، حسـین، محمـدی، رضـا و پرنــد، کـوروش ) ،(1381ارزیـابی درونـی رویکــردی چالشبرانگیز در نظام آموزشعالی ایران، ،1381مجموعه مقالات پنجـاه و یکمـین نشسـت روسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشگاه تهران،.12-1 عسکریان، مصطفی ) ،(1383روابط انسـانی و رفتارسـازمانی، چـاپ دوم، انتشـارات امیرکبیـر، تهران. عسکریان، مصطفی) ،(1388سازمان و مـدیریت آمـوزشوپرورش، چـاپ پـانزدهم، انتشـارات امیرکبیر، تهران. فولادوند، خدیجه ) ،(1386بررسی رابطه جوسازمانی با سلامت روانی کارکنان بیمارسـتانهای دولتی شهرستان ایلام، مجله علمی پزشکی ایلام، دوره ،15شماره .1 فانی، علیاصغر و حسینی نژاد، حمید ) ،(1381فرهنگسازمانی وزارت جهاد سـازندگی مجلـه تدبیر، شماره .38-130،4.
کرمانی، بهناز) ،(1387رابطه بین جوسازمانی با تعهدسازمانی کارکنان و مـدیران بیمارسـتانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان، پایاننامه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. محمدی رضا و دیگران ) ،(1384ارزشیابی کیفیت در آموزشعالی، مفـاهیم اصـول روشهـا و معیارها، سازمان سنجش، تهران.
Allen,N.J,and Meyer,J.P(.1996).Affective,continuance,and normative
commitment to the organization :Anexamination of construct validity.Journal
of vocational Behavior ,49,252, 276.
Al-Mohannadi,A,capel.s(2007)stress in physical education teachers in
Qatar.socialphysical of education 10(1)-pp55-75
Chen,shiuann-shuoha,Yu-weichuang a,pei-yichen (2012).behavioral intention
formation in knowledge sharing-examining the yoles of kms quality,kms
self-effieacy,and organizational climate.knowledge-based systems journal-
31(2012) 106-118
Johnson,Jocelynj.(2008)differences in supervisor and non-supervisor
perceptions of culture and organization climate public personnel
management,spring.
Lionabuciunniene,vida,skudiene(2008)impactofleadershipstyleson
employeesorganizational committmentinlithuanian manufacturing
companies.leadership@organizational development.journal,vol,28,iss,8,p20
Schroder,Ralph,(2008)predictors of organizational commitment,for research on
Christian educators vol17,pp81-97
Sharma Arpita a,Ayushi Guptal(2012)impact of organizational climate and
demographics on project specific risks in context to Indian software
industry.internationaljournal of project management30(2012)176-187.
Moran,I ,Volk wein ,f.(1997)the culture approach to forwation of organizational
climate. Human relation ,vol 45 ,Number 1.
menons,A,s .(2006) organizational climat and work motivation published 24
june by Tatta mangalam.com,dr A.s menons articles,www.tadbir .com.
Moynihan D.P&Pandey.S.J.(2007).finding workable levers over work
motivation comparing job satis faction,job involvement,and organizational
commitment.Administrative&society-vol39-no7-pp803-832
McmurryAdela j pace R Wscott Don(2004).the relationship between
organizationclimate in manufaction journal of human resource development
quarterly,vol-15-no4
Mamman,A,etal-(2012)Diversity,organizational commitment and organizational