نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی و دانشجوی دکترای جامعه شناسـی اقتصـادی و توسـعه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویتبندی آنها در اداره کل آموزشوپرورش
خراسان رضوی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش میدانی استفاده شد. جامعه آماری
ناظر بر کلیه گروههای ذینفع و گروههای ذیصلاح آموزشوپرورش استان، اسناد توسعه
آموزشوپرورش نظیر سند ملی و استانی آموزشوپرورش و پژوهشهای انجامشده در واحد کارشناسی
تحقیقات میباشد. شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویت یابی آنها از طریق مصاحبه گروهی به شیوه
بحثهای گروهی متمرکز، نظرخواهی از صاحبنظران تعلیم و تربیت و تحلیل محتوای اسناد توسعه
آموزشوپرورش صورت گرفت. بنابر نتایج بهدستآمده، 394 نیاز پژوهشی شناسایی شدند. مهمترین
نیازهای پژوهشی از طریق حصول توافق افراد شرکتکننده در جلسات گروههای بحث متمرکز،
ارزشیابی پژوهشهای انجامشده، بررسی و داوری اعضای کمیسیون پژوهشی آموزشوپرورش استان و
نیز مطابقت با فهرست نیازهای شناساییشده، اولویتبندی شدند که درنهایت 185 اولویت پژوهشی
استخراج شدند.

کلیدواژه‌ها

شمس، فاطمه و تابعبردبار، فریبا. ) .(1390نقش واسطهای خودکارآمدی تحصـیلی در رابطـهی جهتگیری هدف و عملکرد ریاضی. فصلنامهی روشها و مـدلهـای روانشـناختی، سـال اوّل، شماره ،3ص، .82 عابدینی، یاسمین، باقریان، رضا و کدخدایی، محبوبهالسادات. ) .(1389بررسی رابطهی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی-فراشناختی با پیشرفتتحصیلی: آزمـون مـدلهـای رقیـب.
فصلنامهی تازههای علوم شناختی، شماره ،47ص .34
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York:
Freeman.
Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annu,
Rev Psychol, 52, 1-26.
Byrnes, I.P. (1996). cognitive development and learning in instructional
content: Allyn & Bacon.
Cano, F. & Cardelle-Elawar. M.(2008). Family Environment, Epistemological
Beliefs, Learning Strategies, and Academic Performance: A Path Analysis.
Springer.
Coutinho, S.A., & Neuman, G. (2008). A model of metacognition,
achievement goal orientation, learning style and self-efficacy. Learning
Environment Research, 11, 131151.
Dembo, M.H., & Eaton, M.J. (2000). Self-regulation of academic learning In
middle-level schools. Elementary School Journal, 100 , 473490.
Halpern, D.F. (2007). The nature and nurture of critical thinking . In R.
Sternberg, R. Roediger, & D.F. Halpern (Eds.). Critical Thinking in
Psychology (pp. 114). Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Hodge, E., Palmer, B., & Scott, D. (1992). Metacognitive training in
cooperative groups on the reading comprehension and vocabulary of at-risk
college students. College Student Journal, 26, 440-448.
Ignatavicius, D.D. (2001). Six critical thinking skills for the at-the bedside
success. Nursing Management, 32 (1), 37-39.
Kohler, B.D. (2002). The effects of metacognitive language learning strategy
explanation on lowerachieving Second language learners. Dissertation
Abstracts International, 63 , 169.
Kuhn, D. (1999). A developmental model of critical thinking. Educational
Researcher, 28, 16-25. 

Kuiper, R. (2002). Enhancing metacognition through the reflective use of selfregulated learning strategies. The Journal of Continuing Education in
Nursing, 33 (2), 78-87.
Leung, D.Y.P. & Kember, D. (2003). The relationship between approaches to
learning and reflection upon practice. Educational Psychology, 23 (1), 61-
71.
Nietfeld, J.L., & Schraw, G. (2002). The effect of knowledge and strategy
explanation on monitoring accuracy. Journal of Educational Research, 95 ,
131142.
Pajares, F. (1996). Self-Efficacy beliefs in academic settings. Review of
Educational Research, 66 (4), 543-578.
Phan, H.P. (2006). Examination of student learning approaches, reflective
thinking, and epistemological beliefs. Journal of Research in Educational
Psychology, Education & Psychology, 4 (3), 577-610.
Phan, H.P. (2007). An examination of reflective thinking, learning approaches,
and self-efficacy beliefs at the University of the South Pacific: A path
analysis. Educational Psychology, Routledge Taylor & Francis Group, 27
(6), 789-806.
Phan, H.P. (2008). Predicting change in epistemological beliefs, reflective
thinking, and learning approaches: A longitudinal study. British Journal of
Educational Psychology, The British Psychological Society, 78, 75-93,
http://www.proquest.umi.com.
Phan, H.P. (2009). Relations between goals, self-efficacy, critical thinking and
deep processing strategies: A path analysis. Educational Pshycology, 29,
777-799.
Phan, H.P. (2010). Critical thinking as a self-regulatory process Component in
teaching and learning. Psicothema, 22 (2), 284-292.
Pintrich, P.R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning .
In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of selfregulation (pp. 451502). San Diego: Academic Press.
Pintrich, P.R., & DeGroot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated
learning component of classroom academic performance. Journal of
Educational Psychology, 82 (1), 33-40.
Pintrich, P.R., & Schunk, D.H. (2002). Motivation in education:
Theory,research, and applications. Columbus, OH: Merrill.
Pintrich, P.R., smith, D.A.F., Garcia, T., & Mckeachie, W. (1993). Reliability
and predictive validity of the motivated strategies for learning
questionnaire (MSLQ). Educational and Pschological Measurement, 53
(3), 300-801. 

Schommer-Aikins, M. (2002). “An evolving theoretical framework for an
epistemological belief system”. in Hofer, B.K. and Pintrich, P.R. (Eds),
Personal Epistemology: The Psychology of The Psychology of Beliefs
about Knowledge and Knowing, Erlbaum, Mahwah, NJ, pp. 18-103.
Slavin, R. (2006). Educational psychology (8th ed.). Boston: Pearson/Allyn &
Bacon.
Steele-Dadzie, T,E. (2004). Relationships among teacher self-efficacy, student
self-efficacy, and student performance. Dissertation of Rutgers The State
University of New Jersey - New Brunswick.
http://proquest.umi.com.db.atu.ac.ir.
Stupnisky, R.H., Renaud, R.D., Daniels, L.M., Haynes, T.L., & Perry, R.P.
(2008). The interrelation of first year college students’ critical thinking
disposition, perceived academic control, and academic achievement.
Research in Higher Education, 49 , 513-530.
http://www.proquest.umi.com.
Thiede, K.W., Anderson, M.C.M., & Therriault, D. (2003). Accuracy of metacognitive monitoring affects learning of texts. Journal of Educational
Psychology, 95, 6673.
Wigfield, A., & Eccles, J.S. (2000). Expectancy-value theory of achievement
motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81.
Wolters, C.A. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal
structures and goal orientations to predict students’ motivation, cognition,
and achievement. Journal of Educational Psychology, 96 (2), 236-250.