نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان مدیران بر استرس شغلی کارمندان بود.
بدین منظور تعداد 28 نفر از مدیران و 69 نفر از کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم انسانی
1389 به کلیه گویه های پرسشنامه مهارت مدیریت زمان و - واحد تهران شرق (قیام دشت) در سال 90
استرس شغلی پاسخ دادند. یافتهها با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که بین مهارت مدیریت
رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در P 0/ زمان مدیران با استرس شغلی کارمندان در سطح 05
خردهمقیاس مهارت مدیریت زمان بین هدفگذاری و تفویض اختیار مدیران با استرس شغلی در
وجود دارد. بین مهارت مدیریت زمان مدیران با P 0/ کارمندان رابطه منفی معناداری در سطح 05
استرس سازمانی و استرس ماهیت شغلی در کارمندان (در خردهمقیاسهای استرس شغلی) ارتباط منفی
وجود دارد؛ اما ارتباط معنیداری بین مهارت مدیریت زمان مدیران با P 0/ معناداری در سطح 05
استرس فیزیکی وجود ندارد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مهارت مدیریت زمان در مدیران یک
متغیر پیشبینی کننده جهت استرس شغلی در کارمندان است.

کلیدواژه‌ها

اسلامی، سعید ) .(1373مدیریت کار برای وقت، انتشارات فرهنگی تبریز، چاپ دوم. باعزت، ف، ادیب راد، ن. ) (1383بررسی رابطه مدیریت زمان با اسـترس شـغلی کارکنـان زن دانشگاه الزهرا، طرح پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی. جواهری زاده، ناصر. ) ،(1384بررسـی ویژگـیهـا و مهارتهـای مـدیریت زنـان در مـدارس راهنمایی شهر تهران و مقایسه آن با وضع مطلوب، مجله دانشور، سال ،12صفحه .13-28 حافظی، سهیلا، نقیبی، هـدایت، نـادری، عـزتاالله، نجفـی مهـری، سـهیل، محمـودی، حسـین ) .(1387بررسی میزان و ارتباط مهارت فردی با رفتار سازمانی مدیریت زمـانی در مـدیران آموزشی مجلۀ علوم رفتاری، دورة دوم، شمارة ،2صفحات .183-192 دیوس کیت، نیواستورم جان، ) .(1375رفتار سازمانی در کار، ترجمه محمدعلی طوسی، چـاپ سوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران. کامکاری، کامبیز، ) ،(1385بررسی فشارآورهای شغلی کارکنان شرکت ملـی پتروشـیمی ایـران،
طرح پژوهشی با نظارت شرکت ملی پتروشیمی ایران. کرمی مقدم، فریده، ) (1377بررسی رابطه مهارت فردی مدیریت زمان بامهارت سازمانی آن در بین مدیران دبیرستانهای دولتی شیراز، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز. گرمه، فرشته، ) ،(1383بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریت زمـان بـا میـزان اسـترس شـغلی مدیران آموزش مقـاطع دبیرسـتان و راهنمـایی شـهر بجنـورد در سـال ،81-82پایاننامـه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز. لاکت، جان، ) .(1373مدیریت اثربخش، ترجمه سید امیناالله علوی، انتشـارات مرکـز آمـوزش مدیریت دولتی، تهران. محمدیان، علی، جهانگیری، سیفاالله، نقی زاده باقی، عباس، پورفرضی، فرهاد، ) ،(1387مطالعه مهارتهای مدیریت زمان بهوسیله مدیران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، فصـلنامه علمـی- پژوهشی مدیریت سلامت، دوره ،9شماره ،24صفحات .59-66 مکنزی، الک، ) ،(1385مدیریت بهرهوری از زمان، ترجمه محمد رضاپور، نشر چامه. نعمتی، مریم، پارسائی، محمدصادق، ) ،(1388همبستگی بین استرس و مدیریت زمـان، مجلـه 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نامۀ تحقیقی، دورة ،19شمارة ،71صفحات 85و .84 هاشمی زاده، هایده، ) ،(1385بررسـی رابطـه رفتارهـای مـدیریت زمـان و اسـترس شـغلی در سرپرستاران بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای آموزشی وابسته بـه دانشـگاه علـوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشـتی، فصلنامه اصول بهداشت روانـی، سـال هشتم، شماره 29و ،30صفحات .51-56
Adams GA, Jex SM. Relationships between time management, control,
work-family conflict, and strain. Journal of Occupational Health
Psychology. 2000; 4(1): 72-7.
Addae, H. M., & Wong, M. (2006). Stress at work: Linear and Curvilinear
Effects of Psychology, Job, and Organization - Related factors: An
exploratory study of Trinidad and Tobago. International Journal of Stress
Management, 13,479-493.
Arnold, E. Pulich, M. Improving productivity through more effective time
management. Health Care Manag (2006); 23: 65-70.
Auerbach, S. M. Quick, BG. Pegg, PO. (2003). General Job Stress and JobSpecific Stress in juvenile correctional officers, Journal of Criminal
Justice, 31: 25-26.
Bartram, T., Joinoer, A.T & Stanton, P. (2004). Factors Affecting the job
stress and job satisfaction of Australian Nurses: Implications for
recruitment and retention. (1713): 293-303.
Birendra, K. Sinha, David C. Watson, Stress, Coping and Psychological
Illness: A Cross-Cultural Study, International Journal of Stress
Management, Volume 14, Issue 4, November (2007), Pages 386-397.
Blanchard, E. Hickling, E. Galovski, T. Veazey, C. Emergency room vital
signs and PTSD in a treatment seeking sample of motor vehicle accident
survivors. Journal of Trauma Stress (2002); 15(3):199–204.
Caulfield, N., Chang, D. Dollard, M. F., & Elshaug, C. (2004). A Review of
Occupational Stress Interventions in Australia. International Journal of
Stress Management, 11,149-166.
Chen, W. Q, Yu, I.T.S and Wong, T.W. (2005). Impact of occupational
stress and other psychosocial factors on musculoskeletal pain among
Chinese offshore oil installation workers. Occupational and
Environmental Med, 62 : 251 256.
Cooper M, Phillips R. Exploratory analysis of the safety climate and safety
behavior relationship. Journal of Saftey and Health (2004); 35(5):497

512.
Davari, A. Alhani, F. Anooshe, M. Khlilabadi, T. How students study time
management. Journal of Kerman University Med Science (2008); 11(1):
76-84.
Dubrin, A. J. (1992) . Human Relations: A job oriented approach 5th ed. 127-
132.
Ghosh AK, Bhattacherjee, Chau N. Relationships of working conditions and
individual characteristics to occupational injuries: a casecontrol study in
coal miners. Occup Health (2004); 46 (6): 470-80.
Goldenhar K. Modeling relationships between job stressors and injury and
near-miss outcomes for construction laborers. Journal of Work Stress
(2003); 17(3): 218–240.
Greenberg, J. (2004). Stress fairness to fare no stress: Managing Workplace
Stress by Promoting organization justice. Organizational Dynamic 33(4)
: 352 365.
Jex, SM. Elacqua, TC. Time management as a moderator of relations
between stressors and employee strain. Work & Stress. (2000); 13(2):
182-191.
Khatibi, A. Asadi , H. and Hamidi, M.(2009). The relationship between Job
stress and orjanizational Commitment in National Olympic and
Paralympic Academy. Word Journal of Sport Sciences 2(4):272-278.
Li, CY. Chen, KR. Wu, CH. Sung, FC. Job stress and dissatisfaction in
association with non-fatal injuries on the job in a cross-sectional sample
of petrochemical workers. Occupational Med 2001; 51(1): 50-55.
Macan, T. , Janet M. Gibson, Jennifer Cunningham, Will you remember to
read this article later when you have time? The relationship between
prospective memory and time management, Personality and Individual
Differences, Volume 48, Issue 6, April (2010), Pages 725-730.
Mino, Y. Shigemi, J. Tsda, T. Yasouda, N. Bebbington, P. Perceived job
stress and mental health in precision machine workers of Japan: a 2 year
Cohort study. Occup Environ Med (2000); 56: 41-45.
Palmer, S. , Copy, C and Kate,t. (2003). Model of Organizational Stress ,
Health education, 6:378-38.
Seward, JP. Occupational stress. In: LaDou J, editor. Current occupational
& environmental medicine.3rd edition. New York: MC Grow Hill,
2004;p:603-18.
Villanueva, B. Djurkovic, D. Occupational Stress and Intention to Leave 

Among Employees in Small and Medium Enterprises, International
Journal of Stress Management, Vol 16, Issue 2, (2009), P: 124-137.
Zampetakis, L.A., Bouranta, N., Moustakis, VS. On the relationship between
individual creativity and time management, Thinking Skills and
Creativity, Volume 5, Issue 1, April (2010), Pages 23-32.