نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

فناوری هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری ما اهمیت فزایندهای پیداکرده و زبانآموزان
بیشازپیش از فناوری استفاده میکنند. بااینحال در برنامههای تربیت مدرسی زبان، آموزش با استفاده
از فناوری ارتباطات و اطلاعات اغلب نادیده گرفته میشود و وقتی سخن از استفاده از فناوری روز
دنیا به میان میآید بیشتر مدرسان نسبت به دانشآموزان خود مهارت و دانش کمتری در این زمینهدارند.
نقش فناوری ،« یادگیری زبان با کمک رایانه » مقاله پیش روی با ارائۀ توضیحاتی روشن راجع به مفهوم
در آموزش زبان، بررسی نگرشها به فناوری، پیادهسازی فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلاس درس
و مهارتها و تجهیزات برای شروع درصدد ایجاد پلی بر این شکاف برآمده است.

کلیدواژه‌ها

دهباشی شریف، فروزان؛ زندی، بهمن؛ ابراهیمزاده، عیسی؛ ضیاءحسینی، سید محمد و علیپور، احمد ) .(1391نگرش مدرسان زبانهای خارجی در بهکارگیری فنـاوری اطلاعـات در آموزش زبان. نشریۀ علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد ،6شمارة .3
Appadurai, A. (2001). Globalization. Durham: Duke University Press.
Bax, S. (2003). CALL-Past, present and future. System31, 13-28.
Chapelle,C.A. (2001). Computer Applications in Second Language
Acquisition. Cambridge: CUP.
Chapelle, C.A. (2009). Computer-Assisted Teaching and Testing. In M. A.
Long & C. J. Doughty (Eds.), The Handbook of Language Teaching
(pp. 628-644). Sussex: Wiley Blackwell.
Marandi, S.S.(2011). CALL 101:Some basics any CALL practitioner needs
to know. Roshd FLT 26(1), 70-77.
Warschauer, M. (2000). The changing global economy and the future of
English Teaching. TESOL Quarterly 34, 511-535.
Warschauer, M., and Kern, R. (Eds.) (2000). Network-based Language
Teaching:Concepts and Practice. Cambridge: CUP.