نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 استادیارگروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

3 استادیارگروه روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان

4 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سبکهای هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم - اجتنابی) بر اساس
مؤلفههای شخصیت است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکتکنندگان این
پژوهش شامل تمامیِ دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان بودند که در سال
89 مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 220 نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس - تحصیلی 90
انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش سیاهۀ سبک هویت برزونسکی و پرسشنامۀ شخصیتی پنج عاملی بود.
و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام SPSS دادهها با استفاده از نرمافزار
تجزیهوتحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد که هم سبک هویت اطلاعاتی و هم هنجاری با روانرنجوی
رابطه منفی معنادار و با برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق جویی و باوجدان بودن رابطه مثبت معنادار
دارند، اما صرفاً باوجدان بودن و گشودگی در برابر تجربه توانستند این دو سبک هویتی را بهصورت
معناداری پیشبینی کنند. همچنین بین سبک هویت سردرگم – اجتنابی با روان رنجوری رابطه مثبت
معنادار وجود داشت و این ویژگی توانسته این سبک هویتی را بهصورت معناداری پیشبینی کند. بر اساس
یافتههای پژوهش حاضر میتوان تا حدی به نوجوانان در دستیابی به هویتی موفق بر اساس مؤلفههای
شخصیتیشان یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

آقاجانی حسینآبادی، محمدحسن، فرزاد، ولی اله، شهرآری، مهرناز. ) .(1383مطالعه ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سبک هویت. طب و تزکیه،.9-19 ،53 بشلیده، کیومرث، هاشمی، سید اسـماعیل، چـرخ آبـادی، مرتضـی، دمیـری، حجـت. ).(1390 ارتباط بین صفات شخصیتی و نگرشهای مذهبی در دانشجویان بااستعداد درخشان. مجلـه
علوم رفتاری، .157 -163 ،(2) ،5 جوکار، بهرام، لطیفیان، مرتضی. ) .(1385رابطه ابعاد هویت و جهتگیری هدف در گروهـی از دانش آموزان پیشدانشگاهی شهرستان شیراز و یاسـوج. مجلـه علـوم اجتمـاعی و انسـانی
دانشگاه شیراز، .27 -46 ،(4) ،25 جوکار، بهرام. ) .(1385بررسی رابطـه کـنش سـبکهای تفکـر و سـبکهای هویـت. فصـلنامه
روانشناسی دانشگاه تبریز،.48 -31 ،(1) ،7 حقشناس، حسن، حسینی، ماریه، جمشیدی، معصومه، عزیزی، حمیدرضا.) .(1387رابطـه بـین ویژگیهای شخصیتی و رفتار رانندگی در شهر شیراز. مرکـز تحقیقـات روانپزشـکی، ،11 .47 -54 ،(3) زاده محمدی، علی، احمدآبادی، زهره، ملکی، قیصر.) .(1390رابطه عوامل شخصیت با گـرایش به خشونت: نقش میانجیگر پایگاههای هویت. فصلنامه روانشناسی کاربردی، -40 ،(17) ،5 .24 سراج خرمی، ناصر، معظم فـر، فـروزان.) .(1387مقایسـه تفکـر انتقـادی و سـبکهای هویـت دانشجویان فنی مهندسی با دانشجویان علوم انسانی. یافتههای نو در روانشناسی، ،(9) ،3 .63 -77 شکری، امید، تاجیک اسماعیلی، عزیزاله، دانشـورپور، زهـره، غنـایی، زیبـا، دسـتجردی، رضـا. ) .(1386تفاوتهای فردی در سـبکهای هویـت و بهزیسـتی روانشـناختی: نقـش تعهـد هویت. تازههای علوم شناختی، .33-46 ، (2 ) ،9 غضـنفری، احمـد. ) .(1383اعتباریـابی و هنجاریـابی پرسشـنامه سـبک هویــت ).(ISI-6G
مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،.

لطفآبادی، حسین. ) .(1385آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویـت و نظـام ارزشی دانش آموزان. فصلنامه نوآوریهای آموزشی،.11 -44،(5) ،17 نصیری، اعلاء، خسـروی، صـدراله، قـادری، زهـرا، وفـایی، طیبـه، اسـماعیلی، مـریم.).(1389 اثربخشی آموزش گروهی شیوههای حل مسئله بـر کـاهش بحـران هویـت. مجلـه علمـی-
پژوهشی طب جانباز، .37-43،(9) ،3
Armstrong,G. D., Henson, T. K. & Savage, V. T.( 2005). Teaching today:
An introduction to education.
Bernard,C.B.(2006). Identity, entropy and culture. Journal of economic
psychology, 27, 205-223.
Berzonsky, M. D.(1990). Se lf- construction over the life-span: A process
perspective on identity formation, in Neimeyer. G., Neimeyer. R. A.
Advences in personal construct psychology,1, 155- 186.
Berzonsky, M. D.(1992). Identity style and coping strategies. Journal of
personality,60, 771- 788.
Berzonsky, M. D.(1994). Self- identity: Relationship between process and
content. Research in personality, 28 ,453- 460.
Berzonsky, M. D.(2002). Interrelationships among identity process, content
and structure: Across cultural investigation. Journal of adolescents
research.
Berzonsky, M. D.(2003). Identity style and well-being: does commitment
matter?.Identity: An international journal of theory and research, 3, 131-
142.
Berzonsky, M. D.(2008). Identity formation: the role of identity processing
style and congnitive process. Personality and individual difference, 44,
643- 652.
Berzonsky, M. D., Kuk, L. S.(2000). Identity processing style. Self
construction, and personal epistemic assumption: A social- cognitive
perspective. Paper presented in the workshop “social cognition in
adolescence: It is developmental significance”, Groningen, the
Netherlands.
Berzonsky, M. D., Kuk, L. S.(2005). Identity style, psychological maturity
and academic performance. Personality and individual difference, 39.
235- 247.
Berzonsky, M. D., Sullivan, C. (1992). Social- cognitive aspects of identity
style need for cognition, expeiential openness, and introspection. Journal
of adolescent research,7, 140- 155. 

Dollinger, S., Clancy, M. (2002). Identity styles and the five- factor model of
personality. Journal of research in personality,29 ,(4), 475-479.
Duriez, B., Soenens, B.(2006). Personality, identity styles and
authoritarianism: An integrative study among late adolescents. European
Journal of personality,20 , 397- 417
Duriez, B., soenens, B., Beyers,w. (2004). Personality, identity styles, and
religiosity: An integrative study among late adolescents in flanders
(Belgium). Journal of personality,72 (5).
Dunkel, C.S., Rapini,D.R., Berzonsky, M.D.(2008). Explaning differences in
identity styles: possible roles of personality and family functioning.
Identity: An international Journal of theory and Research , 8, 349- 363.
Eryigit, S., Kerpelman, J. (2009).Using the identity processing styleQ-sort to
examine identity styles of Turkish young adults. Journal of adolescence,
32,(11), 1137-1158.
Ghavami, N., Fingerhut, A., Peplau, L.A., Grant, SH.K., Witting, M.A.
(2011). Testing a model of minority identity, achievement identity,
affirmation and psychological well-being among ethnic minority and
sexual minority individual. Cultural diversity and ethnic minority
psycholog,.17, (1), 79-88.
kaplan, A., Flum, H. (2010). Achievement goal orientations and identity
formation styles.Educational Reasearch Review,5, 50-67.
Kroger, J., Martinussen, M., Marcia, J. E. (2010). Identity status change
during adolescence and young adulthood: A meta analysis. Journal of
Adoelsence,33,638-598.
Lott, K. M.(2001). The relationship among ego identity and the use of
alcohol on act on violence. Dissertation abstract international, California
state university.
Lounsbury, J.W., Levy, J., Leong, F., Gibson, L.W. (2007). Identity and
Personality: the Big Five and narrow personality traits in relation to sense
of identity. Identity an International Journal of the ory And Research,
7(1), 51-70.
Mok, A., Morris, M.W.(2009). Cultural chameleons and conoclasts:
assimination and reactance to cultural cues in biculturals expressed
personalitic as a function of identity conflict. Journal of experimental
social psychology,45,884- 889.
Nurmi, J. E., Berzonsky, M. D., Tammi, K. (1997). Identity processing
orientation, cognitive and behavioral sterategies and well-beig.
International journal of behavioral development,21, 555-570.Parfeli,E.,Lee, B., Vondracek, F. W.,Weigold, I. K.(2011). A multi
dimentional measure of vocational identity status.
Rice, F.(2001). Human development: life span approach. New Human
development: life span approach. New York: prentice-Hall.
Solomonts-kountouri, O., Hurry,J. (2008). Political, religious and
occupational identities in context: placing identity status paradigm in
context. Journal of Adolescence, 31,241-258.
Swanjr, W.b.,Gomez, A.D., Seyle, D. C., Morales, F., Huici, Carmen.
(2011). The inter play of personal and social identities in extreme group
behavior. Journal of personality and socia psy chology, 96(5), 995-1011.
Tanti, CH., Stukas, A. A., Halloran, M. J., Foddy, M. (2010). Journal of
adolescentce. Journal home page: www.elsevier.com / locate/ jado.
Umana-Taylor, A. J., Guimond, A. B. (2010). A longitudinal examination of
parenting behavior and perceived discrimination predicting latino
adoelscets ethnic identity. Developmental psychology, 46,(3), 636-650.
White, R. J. (2009). The Role of parenting style, Ethnicity and identity style
on Identity commitment and career decision self-efficacy. A dissertation
presented to faculty of the Rossier school of Education university of
southern California in partial fulf illment of the Requirement for the
Degree. Doctor of Education.
White, J. M., Wampler, R. S., Winn, K. I. (1998). The identity style
inventory: A revision with a sixth- grade reading level. Journal of
adolescent research, 13, (2): 223-245.
Zhang, L. F.(2003). Does the big five predict learning approaches?
Personality and individual difference,34,1431- 1446