دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، بهار 1392 
4. تأثیر قابلیت های سازمانی و اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه ها

صفحه 53-77

آفرین اخوان؛ محمد صالح اولیاء؛ یحیی زارع مهرجردی؛ مصطفی جعفری


7. بررسی رابطۀ مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی سازمانی و تعهد کارکنان به سازمان: مطالعۀ موردی دانشگاه خوارزمی

صفحه 123-141

حاتم فرجی ده سرخی؛ علی یاسینی؛ معصومه اکبری؛ محمد فرجی ده سرخی؛ طاهره یاسینی