نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف مطالعۀ حاضر بررسی مشکلات دانشجویان کارشناسیارشد جامعه شناسی در انتخاب
موضوع پایاننامه بوده است. بدین منظور، روش نظریۀ مبنایی انتخاب شد. در نتیجه، با توجه
به هدف پژوهش و ماهیت روش نظریۀ مبنایی، هیچ نظریهای به تحقیق حاضر فیکس ١ نشده
است. در این رابطه با 27 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی ( گرایش های
پژوهش علوم اجتماعی، جامعهشناسی و مطالعات جوانان ) از دانشگاههای تهران، الزهرا، علامه
طباطبایی و تربیت مدرس مصاحبههایی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان دهند ة مشکلات
علمی، مشکلات ساختاری و ایدهآلگرایی در انتخاب موضوع پایاننامه بوده است . علاوه بر
این موارد، مشکلاتی نیز مشخص شدند که شامل مشکلات شخصی و بی انگیزه شدن
دانشجویان در فرایند انتخاب موضوع میشوند.

کلیدواژه‌ها

آریان، عاطفه (1389)، معرفی روش تحقیق کیفی- نظریه مبنایی، کتاب ماه علوم­اجتماعی، شماره 25.
استراس، آنسلم و جولیت کوربین (1385)، اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی: رویه­ها و شیوه­ها)، ترجمه: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
خاکی، غلامرضا (1378)، روش تحقیق با رویکردی به پایان‏نامه­نویسی، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
خواستار، حمزه، غفاری، رحمان، پورعزت، علی­اصغر و الهام حیدری (1390)، «پژوهشی درباره پایان‏نامه­های کارشناسی­ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران»،فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، ص 122-105.
درخشانفر، حجت، شهرامی، علی، حاتم آبادی، حمیدرضا ، امینی، افشین و عیسی شریفی (1391)، «بررسی معیارهای انتخاب موضوع پایان‏نامه و استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان پزشکی»، دوفصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور، سال سوم، شماره 4، ص 57 -49.
فاضلی، محمد (1380)، بررسی پایان‏نامه­های جامعه­شناسی انقلاب از دیدگاه جامعه­شناسی علم، پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته جامعه­شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
فانی، کامران ( 1383)، «خلق اثر، ویژگی­های کتاب مرجع، چگونگی انتخاب موضوع و وضع کتابخانه­های ایران»، پیک نور- علوم­انسانی، سال دوم، شماره اول، ص 106-102.
فراستخواه، مقصود (1387)، «آینده اندیشی درباره کیفیت آموزش عالی ایران؛ مدلی برآمده از نظریه مبنایی (GT)»، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 50، ص 95-67.
فلیک، اووه (1387)، در آمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
میرزایی، خلیل (1389)، طرح و پایان‏نامه­نویسی، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
وحدت، رقیه و  آژیر، محمد (1388)، «نقش دانشگاه در فرایند تولید علم» (پژوهشنامه شماره 34: چالش­های تولید علم (1))، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گروه پژوهش‏های فرهنگی و اجتماعی.
Deegan, M .and  Hill, M.R. (1991). “Doctoral Dissertations as Liminal Journeys of the self: Betwixt and between in Graduate Sociology Programs”, Teaching Sociology, vol.19, No.3,pp.322-332.
Isaac,P.D, Koenigsknecht, R.A, Malaney, G.D and Karras, J.E (1989)”Factors Related to Doctoral Dissertation Topic Selection”, Research in Higher Education, Vol.30, No.4,pp.357-373.
Lei, S.A (2009) “Strategies for finding and selecting an ideal thesis or dissertation topic: a review of literature”,College Student Journal,  ProQuest Education Journals.
Mauch, J.E and park, N (2003) Guide to the Successful Thesis and Dissertation (A Handbook for Students and Faculty), Marcel Dekker, Inc.
Satz, K.P (1988) “Choosing Your Thesis or Dissertation Topic”, The Graduate Division (A Newsletter for Graduate Students University of California, Berkeley), Volume IV, Number 2.