نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیامنور دلیجان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده


پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و چگونگی کاربرد اعضای هیأت علمی دانشگاه های
دولتی استان اصفهان نسبت به استفاده از منابع الکترونیکی انجام گرفته است . روش پژوهش
توصیفی همبستگی است. 132 نفر از اعضای هیئت علمی سه دانشگاه اصفهان، صنعتی و
علوم پزشکی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهشپرسشنامه
استاندارد سنجش نگرش معلمان بود. نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و معنی دار بین نگرش
استادان نسبت به به کارگیری منابع الکترونیکی و میزان به کارگیری آنها از این فناوری ها در
آموزش وجود داشت. استادان زن و رشتههای علوم انسانی نسبت به سایرین به میزان کمتری
از منابع الکترونیکی در آموزش استفاده میکردند. در هر سه دانشگاه، رابطه معکوسی بین سن
و نگرش نسبت به کارگیری منابع الکترونیکی وجود داشت . نگرش و کاربرد ابزارهای
الکترونیکی توسط استادان به ویژگیهای دموگرافیک آنها هم بستگی دارد. با شناسایی عوامل
تأثیرگذار و رفع موانع موجود میتوان گامهای بیشتری در جهت توسع ه به کارگیری این
فناوریها برداشت.

کلیدواژه‌ها

اسکروچی، رقیه؛ عظیمی، علی و منصوریان، یزدان.(1387). "تأثیر عوامل فرهنگی_ رفتاری بر تعامل اعضای هیأت علمی با اطلاعات علمی در اینترنت". فصلنامه علمی_ پژوهشی مدیریت سلامت، شماره22.
امام جمعه، طیبه. و ملایی‌نژاد، اعظم.(1386). "بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامۀ درسی چند کشور جهان و ارائه الگویی برای ایران". فصلنامه نوآوری آموزشی،شماره19.
بهادرانی، مهناز. و یمانی، نیکو.(1381). "بررسی دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون کاربرد رایانه و شبکه اینترنت". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.شماره5.
شاوران، سید حمیدرضا (1390). "تحلیل روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‏های منتخب دولتی شهر اصفهان"، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی: دانشگاه اصفهان.
زمانی، بی بی عشرت؛ عابدی، احمد؛  سلیمانی، نسیم و امینی، نرجس (1389)، "بررسی مراحل علاقه مندی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به به فناوری اطلاعات و عشرت ارتباطات براساس مدل مبتنی بر علاقه هال و هارد"، مطالعات آموزش و یادگیری، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص 107-132.
زمانی، بی بی عشرت؛ عابدی، احمد؛  سلیمانی، نسیم و امینی، نرجس (1390)، "بررسی چالش‏های پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دبیران متوسطه شهر اصفهان بر اساس مدل موانع کاربرد فاوا"، علوم و فناوری اطلاعات، پاییز ، 1390، 227-.243.
عبدالهی،مجید؛ زمانی، بی بی عشرت؛ ابراهیم زاده،عیسی؛ زارع، حسین و زندی، بهمن ،(1389 الف)، بررسی تطبیقی دیدگاههای استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت استادان در دوره های مجازی، مجله فناوری آموزش، سال چهارم، جلد4، 3، 203-214
عبدالهی،مجید؛ زمانی، بی بی عشرت؛ ابراهیم زاده،عیسی؛ زارع، حسین و زندی، بهمن (1389ب)، شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت مدرسان دانشگاهها در دوره های یادگیری الکترونیکی(مورد کاوی:دانشگاه اصفهان)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سال شانزدهم، شماره دوم (پیاپی 56)،صص 40-19.
شیخ شعاعی، فاطمه؛ علوم، طاهره (1386)."بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه‏های دانشکده‏های فنی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران"، فصلنامه کتابداری و علوم اطلاع رسانی، پیاپی 26، سال دهم، شماره 3.
فتاحیان، حمید.(1385)." نقش ‌ICT در آموزش". مجله الکترونیکی، شماره اول، دوره چهارم.مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
صابریان، معصومه؛ حاجی آقاجانی، سعید؛ قربانی، راهب؛ کسائی، مجید و فتاحی‌زاده، لیدا. (1382). "وضعیت استفاده از اینترنت توسط استادان دانشگاه علوم پزشکی سمنان". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 10.
منتظرالظهور، منوچهر (1385)، "بررسی و مقایسه میزان اضطراب کامپیتر در زنان و مردان شهر اصفهان"، مجموع مقالات همایش سراسری زنان و اینترنت در هزاره سوم، تهران: دفتر امور زنان سپاه.
Afshari, K; Abubakar, S & Wong,M.(2010). "Principals Level Of Computer Use & Some Contributing Factors". International Journal of Education & Information Technologies, 2(4).
Albrini, A.  (2006). "Teachers attitudes towards information and communication technology: the case of Syrian EFL teachers". Computers & Education, 47, 373-398.
Bartlett, J. E  Kotrlik, J. & Higgins, C.(2001) "Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Researchو" Information Technology, Learning, and Performance Journal, Vol. 19, No. 1,
Christophel, J., Hardy, C., Johnson, D., Kramer, K., Knezek, G., & Williams, S. (1998). Analysis of Personality Types and Attitudes Toward Information Technology. [Online] Available: http://courseweb.tac.unt.edu/gknezek/personty.htm.
Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.).New York: John Wiley & Sons.
Cox, M., Rhodes, V., and Hall, J. (1998). "The use of computer –assisted learning in primary schools: Some factors affecting the uptake". Computers and Education, 173-178.
Earle, R. (2002). "The integration of instructional technology into public education: Promises and challenges", Educational Technology, Jan-Feb, 5-13.
Gay, G., Mahon, S. Devoish, D. Alleyne, p.& Alleyne,p.(2006). "Perceptions of information and communication technology among undergruate management students in Barbados". International journal of education and development using information and communication technology, 2(4), 6-14.
Gressard, C.P., Lloyd, B. H. (1987). "An investigation of effects of math anxiety and sex on computer attitudes". School Science and Mathematics, 87(2), 125-135.
Gulbahar, Y. ,Guven, I. (2008). "A survey on ICT usage and the perception of social studies teacher in  turkey". Educational technology & society, 11(3), 37-51.
Herling, T. (1995). Resistance to the adoption of computer communication technology. Paper presented at the Communication and Division, International Communication Association annual meeting, Albuquerque, NM, May
Khirwadkar, A.(2006).Integration of ICT in education: pedagogical issues. University of Baroda.
Knezek, G., & Christensen, R. (1997). Internal Consistency Reliability for the Teachers' Attitudes Toward Information Technology (TAT) Questionnaire. Denton, TX: Texas Center for Educational Technology.
Knezek, G., & Christensen, R. (1998). Attitudes Towards Information Technology Among Teachers at Six Texas Middle Schools. Denton, TX: Texas Center for Educational Technology.
Knezek, G., & Christensen, R. (1998). Internal Consistency Reliability for the Teachers' Attitudes Toward Information Technology Questionnaire. Presented at the Society of Information Technology & Teacher Education (SITE) 9th International Conference, Washington, DC, March 13, 1998.
Knezek, G., & Christensen, RChristensen, R., & Knezek, G. (2001). Profiles of teachers attitudes for progressive stages, Denton, TX: Texas Center for Educational Technology.
Knupfer, N. N. (1998). ”Gender divisions across advertisements and the WWW: implications for educational equity”. Theory into Practice, 37(1), 54-63.
Mutula, S. M. (2003). Assessment of AfricansTelematics, Policy & Regulatory Infrastructure: Potential for E-learning of adoption of technology: Laredo. In R. Christensen & G. Knezek (Eds.) Equity 159.
Onasany, R; Shehu,R& Oduwaiye, R.(2010).Higher Institution Lecturers Attitude Towards Integration of ICT into Teaching & Rrsearch in Nigeria. Research Journal of Information Technologiy,2(1), 23-56.
Owens, C. Magoun, A. Dale,A.(2000). The effects of technology on the attitudes of classroom teachers. Center ERIC.
Pancer, M. S., George, M., & Geobotys, R. J. (1992). “Understanding and predicting  attitudes towards computers”. Computers in Human Behavior, 8, 211-222.
Roblyer, M., Edwards, J. (2000). Integrating educational technology into teaching, Upper Saddler River, NJ: Prentice –Hall.,.
Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations (4 Ed.) , New York: The Free Press.
Seyal, A. H., Rahim, M., & Rahman, M. N. A. (2002). “A study of computer attitudes of non-computing students of technical colleges in Brunei Darussalam”. Journal of End User Computing, 14 (2),40-47. 
Shashanni, L. (1994). “Socioeconomic status, parents’ sex-role stereotypes, and the gender gap in computing”. Journal of Research on Computing in Education, 26(4). 433-451.
Steher, L, Martin, M. B. & Byrne, G. J. (2001). Computer attitudes & computing career perceptions of first year computing students . In A. Harriger (ed.) , Informing science: Where parallels intersect: E-proceedings of the 2001 Informing Science Conference. Informing  Science Institute.
Stensaker, B.Maassen, P.Borgan, M.(2007). “Use, updating integration of ICT in higher education: Linking Purpose, people & pedagogy”. Higher education, 1(54).
U.S. Department of Commerce. (2000). National Telecommunications and Information Administration. Economics and Statistics Administration. Falling through the net: digital inclusion: A report on Americans’ access to ttools.Washington, DC: October
U.S. Department of Education. (2000). National Center for Education Statistics. Teachers’ tools for the 21century: A report on teachers’ use of NCES 2000-102, Washington, DC.
Watson, D. M. (1998). Blame the technocentric artifact What research tells us about problems inhibiting teacher use of IT. In G. Marshall, & M. Ruohonen (Eds. ) , Capacity Building for IT in Education in Developing Countries (pp.185-192) , London: Chapman & Hall.
Woodrow, J. E. (1992).  “The influence of programming training on the computer literacy and attitudes of pre-service teachers”. Journal of Research on Computing in Education, 25(2), 200-218.
Yuen, H.K., Law, N. and Chan, H. (1999). Improving IT training for serving teachers through evaluation, In G. Cumming et al., (Eds) Advanced Research in Computers and Communications in Education, Amsterdam: IOS Press, Volume 2,. pp 441-448.
Yusuf, M. (2005). “Information and communication Technology &  Education: Analyzing the Nigerian national policy for information Technology”. International Education Journal 6(3), 316-321.
Zaidiyeen, N; Mei, L &Fook, F.(2010). “Teacher Attitudes & levels Technology Use in Classrooms”. International Education Studies, 3(2), 78-90
Zakawa, P.(2007). “The imperatives of information and Communication technology for a teacher”,  MERLOT, 3(2), 10-15.
Zamani, B.E (2010a), Successful Implementation factors for using computers in Iranian schools during one decade, Computers & Education,  (1995-2005. Computers & Education, Volume 54 ,  Issue 1  (January 2010),Pages 59-68.  
Zamani, B.E. (2010b), Challenges for using ICT in schools of developing countries, Journal of Education Research, 4(2), 155-186.
Zamani, B.E. (2012). Experience of Applying Technology Acceptance Model (TAM) in Using ICT, Journal of Education Research, 4(2), 111-121.  
Zhao, Y. & Cziko, G. A.(2001). “Teacher adoption of technology: a perceptual control theory perspective”. Journal of Technology & Teacher Education, 9 (1),5-30.