نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش شناخت عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان دورة راهنمایی در
درس ریاضی است؟ این پژوهش بر اساس روش توصیفی- همبستگی است، که بر روی 438
نفر از دانشآموزان استان خراسان شمالی ( تعداد 288 نفر که در درس ریاضی نمره کمتر از
10 و تعداد 150 نفر نمره بیشتر از 17 کسب کرده بودند) که در سال 1387 مشغول تحصیل
بودند، انجام شد. و با استفاده از پرسشنامههای خودپندارة تحصیلی دلاور، خودپندارة تحصیلی
مستقل، ضریب t ریاضی و افت تحصیلی ریاضی انجام گرفت. دادهها با استفاده از آزمون
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل دادهها
25 درصد است و بین / نشان داد نرخ افت تحصیلی ریاضی در استان خراسان شمالی 13
با افت تحصیلی ریاضی رابط ۀ (R=0/ خودپندارة ریاضی( 62 ،(R=0/ خودپندارة تحصیلی( 41
مثبت و مستقیم وجود دارد. یافتههای پژوهش حاضر نشانگر آن است که خودپندارة تحصیلی ،
خودپندارة ریاضی، تجدید شدن در ریاضی، استفاد از تک ماده در درس ریاضی، معدل پایین
در پنجم ابتدایی، تلاش و کوشش کم دانشآموزان در درس ریاضی، با افت تحصیلی در درس
ریاضی همراه است. تلویح یافتههای پژوهش برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت، توجه به
نقش این عوامل در پیشگیری از افت تحصیلی در درس ریاضی است.

کلیدواژه‌ها

امین فر، مرتضی (1365). افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش. فصلنامه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش، سال دوم، شماره 7 و 8 صص 25-7.
باقری، علی اصغر(1375). بررسی تأثیر تجارت تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان با توجه به جنسیت، خود پنداره تحصیلی و منبع کنترل دانش‏آموزان دوره متوسطه شهرستان سبزوار. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبائی.
 پهلوان صادق، اعظم. فرزاد، ولی الله و نادری، عزت الله(1384) ارتباط پیشرفت ریاضی دانش‏آموزان دختر و پسر ایرانی شرکت کننده در مطالعه تیمز2003 با متغیرهای فردی و خانوادگی. فصل نامه تازه های علوم شناختی، سال 7، شماره 4.
کریم زاده، منصوره (1380). بررسی رابطه مفهوم خود(تحصیلی وغیر تحصیلی) وخود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‏آموزان دختر شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه تهران.
کامکار، شیدا (1376). بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی وارائه الگوی نظری مناسب بر اساس تحلیل عوامل. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطباعی.
محمد یاری، قاسم(1382). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی وراهبردهای یادگیری خود نظم بخشی با کارآمدی شخصی تصوری و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پسر سال سوم دبیرستان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبائی.
نوابی نژاد، شکوه (1368).کودک ومدرسه. تهران:انتشارات رشد.
Anderman EM, Eccles JS, Yoon KS, Roeser R, Wigfield A, Blumenfeld P.(2001). Learning to Value Mathematics and Reading: Relations to Mastery and Performance-Oriented Instructional Practices. Contemp Educ Psychol. Jan;26(1):76-95
Aunola K, Leskinen E, Nurmi JE. (2006). Developmental dynamics between mathematical performance, task motivation, and teachers' goals during the transition to primary school. Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland. Br J Educ Psychol. Mar;76(Pt 1):21-40.
Ericikan, K., McCreith, T., & Lapointe, V. (2005). Factors associated with mathematics achievement and participation in Advanced mathematics courses: An Examination of Gender differences from an international perspective. School Science and Mathematics: Bowling Green, 105, 5-10.
House JD.(2006). Mathematics beliefs and achievement of elementary school students in Japan and the United States: results from the Third International Mathematics and Science Study.Office of Institutional Research, Northern Illinois University, DeKalb, IL 60115, USA. J Genet Psychol. Mar;167(1):31-45.
Kiamanesh, A. R. (2003). Factors affecting Iranian students’ achievement in mathematics. Proceedings of the IRC-2004 TIMSS, 1, 158.
Marsh HW, Trautwein U, Lüdtke O, Köller O, Baumert J. (2005). Academic self-concept, interest, grades, and standardized test scores: reciprocal effects models of causal ordering. SELF Research Centre, University of Western Sydney, NSW, Australia.  Child Dev. Mar-Apr;76(2):397-416.
Marsh, H.W. et al. (1999). Causal ordering of academic self- concept and achievement. Journal of educational psychology, vol 34: pp. 155-168.
Marsh. H.W. & seeshing , yeung. A (1997).causal Effects of academic self – Concept on Academic Achivement. structural Education model of longitudinal data. (university of western sydney. mocarthur ). Journal of Edu. Psy. vol 89. No 1041 – 54.
 Marsh. H. W Walker. R.C , Debous. R. (1991). Subject – specific component of Academic self – concept and self – Efficacy. contemporery Educatinal psy. 330-345.
Marsh. H.W. (1990) Amultidimensinal , Hierachical model of self – concept: theoretical and Empirical Justification.Edu. psy. Review , Vol 2. 77-172.
Martin AJ, Debus RL. (1998). Self-reports of mathematics self-concept and educational outcomes: the roles of ego-dimensions and self-consciousness. Faculty of Education, University of Western Sydney, Nepean, Australia. Br J Educ Psychol. Dec;68 ( Pt 4):517-35.
Muller D, Chambliss J, Wood M. (1977). Relationships between area-specific measures of self-concept, self-esteem and academic achievement for junior high school students. Percept Mot Skills. 1977 Dec;45(3 Pt 2):1117-8.
Pajares, F. (2005). Gender differences in mathematics self-efficacy beliefs. In A. M. Gallagher & J. C. Kaufman (Eds.), Gender differences in mathematics: An integrative psychological approach (pp. 294–315). New York: Cambridge University Press.
Pajares F, Graham L. (1999). Self-Efficacy, Motivation Constructs, and Mathematics Performance of Entering Middle School Students. Contemp Educ Psychol. Apr;24(2):124-139.
Pajares.F. & Kranzler. J. H. (1997). an exploratory Factor analysis of the mathematics self effecacy scale revised (MSES-R). measurement , Evaluation in Counseling and development.
Pajares. F. Schunk. D. H. (1996). self – efficacy ،self concept and academic achivment. psychology of education New York.
Pajares. F. Miller , M. D. (1994). Role of self – efficacy and A parth Analyisis. journal of Counseling.
Pajares F. (1996). Self efficacy belifes in academic setting, Review of education. Research. 66(4), 543, 578.
Pajares, F (1997). Mathematics self efficacy and mathematical problem solving, Journal of experimental education, Vol 3, 213-228.
Rao N, Moely BE, Sachs J. (2000). Motivational Beliefs, Study Strategies, and Mathematics Attainment in High- and Low-Achieving Chinese Secondary School Students. The University of Hong Kong. Contemp Educ Psychol. 2000 Jul;25(3):287-316.
Schoenfeld, A. (1989). Learning to think mathematically. Problem solving, metacognition, and sens-making in mathematics. The Handbook for research on Mathematics teaching and learning New York Maxmilian, 334-370.
Skalvik , E. & Ranklin , R. J (1996) self – concept and self efficacy conceptual analysis. paper , presented at the meeting of the American Educational Research Association New York.