نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

مهدی حاجی شمسایی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، صفحه 1-17

چکیده
  چکیدههدف مطالعه حاضر بررسی رابطۀ خودتنظیمی و سازگاری دانش آموزان است. روش تحقیق ازنوع توصیفی است که با روش همبستگی انجام و تحلیل شده است . نمونه شامل 414دانش آموز پایه سوم مدارس راهنمایی شهر سبزوار (شامل 202 پسر و 212 دختر) است که بهروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری کنلو ریان و پرسشنامه سازگاری ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف در رابطه بین کمال‌گرایی مثبت و منفی و اهمال‏کاری تحصیلی

لادن هاشمی؛ مرتضی لطیفیان؛ مسعود حسین چاری؛ محبوبه فولادچنگ

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، صفحه 19-42

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناخت مکانیسم زیربنایی ارتباط سازههای کمال گرایی مثبت و منفی واهمالکاری تحصیلی بود. از این رو نقش سازه ارزش تکلیف به عنوان واسطه ی این ارتباطمورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 850 دانشجوی دختر و پسر دانشگاهآزاد اسلامی واحد ارسنجان بودند. برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش مقیاس اهمال کاریتحصیلی، مقیاس های چند بعدی ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اکرم درتاج؛ مهدی لسانی؛ عباسعلی رستمی نسب

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، صفحه 43-56

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تأثیرآموزش مهارتهای مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان مقطعکارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. این پژوهش از نظر هدفکاربردی و از نظر روش، یک تحقیق آزمایشی بوده است . دانشجویان روانشناسی دانشگاهشهید باهنر، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. به این منظور 44 نفر از دانشجویان رشتهروانشناسی به ...  بیشتر

رابطهٔ باورهای هوشی، هدف های پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

جواد حاتمی؛ مینا پژمان فرد؛ مهسا صالح نجفی

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، صفحه 57-70

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین رابطهی بین باورهای هوشی، هدفهای پیشرفت و تعلل ورزی دردانشجویان است. به این منظور 280 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران( 150 دختر و 130 پسر )به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به سه پرسشنامه باورهای هوشی، اهدافپیشرفت و تعللورزی پاسخ دادند . نت ایج نشان داد که بین اهداف تبحری رویکرد وتعللورزی رابطۀ مثبت و معناد ...  بیشتر

بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر اضطراب امتحان دانشجویان پسر

جمال سلیمی؛ رضا محمدی

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، صفحه 71-84

چکیده
  این مطالعه با منظور بررسی تأثیر برنامه آموزشی حل مسئله براضطراب امتحان دانشجویان پسر1390 انجام شد. شرکتکنندگان در این پژوهش 459 نفر از دانشجویان - در سال تحصیلی 89را (STAI) پسر دانشگاه آزاد واحد سنندج بودند که پرسشنامه اضطراب امتحان اسپلیبرگرتکمیل نمودند. از بین دانشجویان فوق 50 نفر که بالاترین نمره اضطراب امتحان را دارا بودندو برای مرحله ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان 1389- مدارس راهنمایی شهرستان نیشابور سال تحصیلی 90

رضا نوروززاده؛ مهران فرج اللهی؛ راضیه منصورنیا

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، صفحه 85-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفسدانش آموزان مدارس1389 م یباش د. این تحقیق به لحاظ هدف، - راهنمایی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 90کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل ( 3311 نفر دختر و 3561 نفرپسر) دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر نیشابور بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 692نفر ( 351 پسر و 341 نفر دختر ...  بیشتر

رابطهٔ میان فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس

امین حسینی شاوون؛ حسینعلی جاهد؛ فرانک مختاریان

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، صفحه 101-131

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و استقرار مد یریت دانش دردانشگاه تربیت مدرس می باشد. کارکنان ستادی و اعضای هیئت علم ی، جامعۀ آمار یاین پژوهش را تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامهفرهنگ سازمانی و مدیریت دانش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد کهفرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش از ...  بیشتر

تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی

مقصود امین خندقی؛ مهوش کاظمی قره چه

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، صفحه 133-154

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر نگر ش دانشجویان مهندسی آموزش الکترونیکی دانشگاهفردوسی مشهد بر مشارک ت آنان در مح یط آموزش الکترونیکی م یباشد . روش پژوهشتوصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل دانشجویان مهندسی دختر و پسر دوره های آموزش- الکترونیکی فیزیک و معادلات دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 13891390 است. بررسی به شیوه نمونه گیری ...  بیشتر