نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده


هدف پژوهش حاضر تأثیرآموزش مهارتهای مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان مقطع
کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. این پژوهش از نظر هدف
کاربردی و از نظر روش، یک تحقیق آزمایشی بوده است . دانشجویان روانشناسی دانشگاه
شهید باهنر، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. به این منظور 44 نفر از دانشجویان رشته
روانشناسی به شکل تصادفی انتخاب و سپس به صورت گمارش تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل جایگزین شدند، ازگروههای آزمایش و کنترل پیشآزمونی گرفته شد سپس
گروه آزمایش در معرض ده جلسه آموزشی مهارتهای مدیریت زمان قرار گرفتند، ولی گروه
کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند . سپس از اعضا ء گروه های آزمایش و کنترل
پسآزمون به عمل آمد تا تأثیر آموزش مشخص شود آزمود نیها پرسشنام ۀ خودکارآمدی
عمومی شرر و همکاران( 1982 ) رادردو مرحله پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند. داده ها با
استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتایج پژوهش نشان داد که
آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر خودکارآمدی تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان
داد که این آموزش برخودکارآمدی با توجه به جنسیت تأثیر معناداری نداشته ولی آموزش با
توجه به شبانه یا روزانه بودن برخودکارآمدی تأثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها

پنتریچ، پال، آر و شانگ، دیل. اچ. (1386). انگیزش در تعلیم و تربیت. (ترجمه مهرناز شهرآرای ). تهران: نشر علم. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ،2002).   
تریسی، برایان. (1385). وقت طلاست. (ترجمه منیرالدین اعتضادی). تهران: انتشارات راشین، چاپ سوم. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2004).  
جاویدی، نفیسه. (1388). اثربخشی آموزش مهارت‏های مدیریت زمان بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت ساپکو. پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.        
خاکی، غلامرضا. (1387). مدیریت زمان. تهران: انتشارات بازتاب، چاپ ششم.
زائریان، زینب. (1386). اثربخشی آموزش مهارت‏های مدیریت زمان بر کاهش سهل‏انگاری کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد مشاور، دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف، علی اکبر. (1388). روان‏شناسی پرورشی نوین. تهران: نشر آگاه.
عزیزی ابرقویی، محسن. (1389). رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.         
کدیور، پروین. (1380). بررسی سهم باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی دانش‌آموزان به منظور ارائه الگویی برای یادگیری بهینه. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران
کرامتی، هادی. (1380). بررسی رابطۀ خودکارآمدی ادراک شده دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهر تهران و نگرش نسبت به درس ریاضی با پیشرفت آن‌ها. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
نجفی، محمود و فولاد چنگ، محبوبه. (1386). رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش‌آموزان دبیرستانی. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، دوره جدید شماره 22.
هاشمی زاده،‏هایده. (1385). رابطۀ رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی در پرستاران بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی. فصلنامه اصول بهداشت روانی ،سال هشتم، شماره 29 و30، صص 56-51.
Ajayi, I., & osiki, P. M. (2008). Procrastination among the undergraduates in a nigerian university: Implications for time management. International Business management.2(4). 126-131.
Drucher, P. E.(1967). The Effective Executive,harper&row,New York,Ny.
Kearns, H., & Gardiner, M. (2007).Is it time well spent? The relation Ship between time management behaviours, perceived effectiveness& work related morale& distress in a university conex.Higer Education Research&Development.26,27,235-247.
Koch, C. J., & Kleinmann, M. (2002). Astich in time saves nine.Behavioral decision making explanations for time management problems. European.journal of work&organizational psychology.11,199-217.
Locke, E. A., Fredrick, E., Lee, C., & Bobko, P. (1984).effect of the self-efficacy:goals and task strategies on task performance. journal of apllied psychology, 69, 241-251
Lewis, C. A. (2006). academic notivation among college student graguate school, fwayne university.
Poser, B. (2003). Time management for students.councelling & Development centre, York university.
Seo, E. H. (2008). self efficacy as a mediator in the realationship between perfectionism and academic procrastination.
Van Eerde, W. (2003). procras tination at work and time management training. journal of psychology, 137,421-435
Xiao-hua, Y. (2007). developing time-management skills in the foreign languag classroom 4, g(serial NO.43).