نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسیارشد برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده


هدف این پژوهش بررسی تأثیر نگر ش دانشجویان مهندسی آموزش الکترونیکی دانشگاه
فردوسی مشهد بر مشارک ت آنان در مح یط آموزش الکترونیکی م یباشد . روش پژوهش
توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل دانشجویان مهندسی دختر و پسر دوره های آموزش
- الکترونیکی فیزیک و معادلات دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1389
1390 است. بررسی به شیوه نمونه گیری و روش طبقه ای تصادفی انجام گرفته است. به منظور
بررسی نظامند نگرش دانشجویان، از پرسشنامه نگر ش و پرسشنامه مشارکت ال دی قایدی
استفاده گردید. یافته ها در این مطالعه نشان داد که بین نگرش مثبت و منفی دانشجویان
مهندسی دوره ها ی الکترونیکی فیزیک و معادلات دیفرانسیل د ر میزان مشارکت آنان در
محیط های آموزش الکترونیکی تفاوت معناداری وجود دارد. به این ترتیب که دانشجویان با
نگرش مثبت بیشتر، مشارکت بیشتری دارند. همچنین از نظر جنسیت نیز تأثیر ی ب ر نگرش
مثبت و منفی و روش تدریس ریاضی و معادلات دیفرانسیل دیده نشد. در ی ادگیری مشارکتی
نیز تفاوتی بین دختران و پسران نبوده است. علاوه بر آن بین میزان مشارکت با توجه به روش
تدریس مثبت و منفی نیز تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

اسکندری، حسین؛ رضوی، سید عباس (1388). نظریه ارتباط‏گرایی، به سوی پارادایم نو در یادگیری الکترونیکی. چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی آموزش الکترونیک. تهران: دانشگاه علم و صنعت.
اندرسون، تری و الومی، فتی (1385). یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل. چاپ اول، ترجمه بی‏بی عشرت زمانی و امین عظیمی (1385)، تهران: انتشارات مؤسسه توسعه فناوری اطلاعات آموزشی مدارس هوشمند.
سیدنقوی،‌ میرعلی (1386). نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه‌های دارای آموزش الکترونیکی در ایران، مجله پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی بهار 1386; 13 (43)): 176-157.
 دانشور، میترا. (1389). یادگیری مشارکتی الکترونیکی، فصلنامه یادگیری الکترونیکی مدیا، سال اول، (3) : 43 – 33.
رحیمی، مهرک؛ یداللهی، سمانه (1388). بررسی اضطراب رایانه دانش‌آموزان دوره متوسطه و ارتباط آن با میزان استفاده از رایانه و تملک شخصی. چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی آموزش الکترونیک. تهران: دانشگاه علم و صنعت.
جمشیدی، گلناز (1388). ارزیابی میزان رضایت کاربران از دوره الکترونیکی مدیریت پروژه در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی آموزش الکترونیک. تهران: دانشگاه علم و صنعت.
لطیف نژاد رودسری، رباب؛ جعفری، حمیده؛ حسینی، بی‏بی لیلا؛ و اسفلانی، اکرم (1389). بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش الکترونیکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. سال دهم، شماره 4 (پیاپی 28): 382 – 364.
یعقوبی، جعفر (1388). تحلیل عامل عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان مجازی. کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی و تدریس، تهران: دانشگاه علوم و تکنولوژی.
Al-Khashab, H. M. (2007). Attitudes towards E-Learning: An Empirical Study in Kuwait, unpublished MBA thesis, Maastricht School of Management, Maastricht, The Netherland (www.scribd.com/doc/2931290/Attitude-toward-Elearning).
Aziz, Z & Hossain , A. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students’ achievement in secondary mathematics. Procedia. Social and Behavioral Sciences. 9. pp:53-62.
Bertea, P. (2009). Measuring students’attitude towards e-learning. A case study.  Conference proceedings of e-Learning and Software for Education. ( 01). pp: 417-424.
Chen, C. M., Lee, H. M., & Chen, Y. H. (2005). Personalized e-learning system using Item Response Theory. Computers & Education. 44(3),PP: 237-255.
El-Deghaidy, H., & Nouby, A. (2008). Effectiveness of a blended e-learning cooperative approach in an Egyptian teacher education programme. Computers & Education, 51(3), 988-1006.
Hubble, D. (2009). Improving student participation in e-learning activities." Fourth international Blended Learning Conference, University of Hertfordshire,[online] available< www. herts. ac. uk/fms/documents/teaching-and learning/blu/conference2009/poster_abstracts1. pdf> accessed. Vol. 24. No. 09.
Liaw, S. S., & Huang, H. M. (2003). An investigation of user attitudes toward search engines as an information retrieval tool. Computers in human behavior. 19 (6), 751-765.
Liaw, S. S. (2004). Considerations for developing constructivist web-based learning. International Journal of Instructional Media. 31,PP: 309-319.
Liaw, S. S., Huang, H. M., & Chen, G. D. (2007). Surveying instructor and learner attitudes toward e-learning. Computers & Education. 49 (4), PP: 1066-1080.
Morse, B.J., Gullekson, N.L., Morris, S.A., & Popovich, P.M. (2011). The development of an Internet attitudes scale. Computers in Human Behavior, 27(1), 480 - 489.
Nam, C.W & Zellner, R.D. (2011). the relative effects of positive interdependence and group processing on student achievement and attitude in on line cooperative learning.. Computers & Education, 56(3), 680-688.
Pundak, DHerscovitz, OShacham, M, & Weizer-Biton, R (2010). Attitudes of Face-to-Face and E-Learning Instructors toward Active Learning. European Journal of Open, Distance and E-Learning. Online Available at http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ914964.pdf.
Reisslein, J., Seeling, P., & Reisslein, M. (2005). Video in distance education: ITFS vs. web-streaming: Evaluation of student attitudes. The Internet and higher education. 8(1), 25-44.
Tsai, C. C., Lin, S. S., & Tsai, M. J. (2001). Developing an Internet attitude scale for high school students. Computers & Education, 37(1),PP: 41-51.
Wang, H.C. & Chiu, Y.F. (2011). Assessing E-Learning 2.0 System Success. Computers & Education, 57(2), 1790-1800.