نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ؤم سسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده


هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفسدانش آموزان مدارس
1389 م یباش د. این تحقیق به لحاظ هدف، - راهنمایی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 90
کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل ( 3311 نفر دختر و 3561 نفر
پسر) دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر نیشابور بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 692
نفر ( 351 پسر و 341 نفر دختر ) برآورد گردید و نمونه آماری به شیوه تصافی - طبقه ای انتخاب
0 بهره گیری گردید . / شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کوپر اسمیت با ضریب پایایی 87
و واریانس چند عاملی استفاده شد. یافتههای پژوهش بیانگر t برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون
آن است که آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفسدانش آموزان تأثیرگذار است و این تأثیر در
دختران بیشتر بوده است. همچنین یافته ها مبین آن است که تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر
عزتنفسدانش آموزان بر اساس پایه و مناطق مختلف تحصیلی تفاوت معناداری ندارد. با توجه به
یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود که نظام آموزش و پرورش برای آموزش مهارت های زندگی
دانش آموزان تمهیدات و برنامهریزی لازم را به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها

آقاجانی، مریم (1381). بررسی تأثیر آموزش‌های مهارت زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان، تهران : دانشگاه الزهرا، پایان‏نامه کارشناسی ارشد.
اسدالهی، موسوی ( 1376). عزت‏نفس و سلامت روان، چاپ اول، تهران : انتشارات جاویدان.
اخگری، محمد ( 1387 ). بررسی و تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان کرج، تهران : دانشگاه تهران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی.
افروز، غلامعلی (1371). روان‏شناسی کمرویی و روشهای درمان، تهران : نشر فرهنگ اسلامی.
باپیری، امیدعلی(1376).  بررسی اثربخشی روش آموزش مهارت‏های گروهی حل مسئله در درمان نوجوانان اقدام کننده به خودکشی در ایلام: پایان‏نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
باقری، منصور و بهرامی، هادی (1380). نقش آموزش مهارت‏های زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت‏نفس دانش‌آموزان، تهران : پایان‏نامه کارشناسی ارشد
براندن، ناتائیل (1378). روان‏شناسی عزت‏نفس، (ترجمه جواد هاشمی)، تهران :انتشارات نخستین.
بوتوین ( 1379 ). اثر برنامه آموزش مهارت‏های زندگی بر مصرف الکل و سیگار،  (ترجمه نوری و محمدخانی)، تهران : انتشارات ارسباران.
بیابانگرد، اسماعیل ( 1384 ). روش‌های افزایش عزت‏نفس در کودکان و نوجوانان، تهران : انجمن اولیاء و مربیان.
خنیفر، حسین، پورحسینی، مژده(1385). مهارت‏های زندگی، تهران : نشر مهاجر
سازمان جهانی بهداشت(1379). برنامه  آموزش مهارت‏های زندگی، (ترجمه نوری، و محمدخانی)، تهران : سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
سرخوش،سعداله(1384). مهارت‏های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، همدان: انتشارات کرشمه.
شاملو، سعید (1374). بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد.
شعاری نژاد، علی اکبر (1368). روان‏شناسی رشد، تهران : انتشارات اطلاعات.
شکرکن، حسین و نیسی، عبدالکاظم(1373). تأثیر عزت‏نفس بر عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی، مجله علوم تربیتی و روان‏شناسی، دوره سوم، سال اول، شماره اول،27-11.
طارمیان، فرهاد، ماهجویی، ماهیارو فتحی، طاهر(1378). راهنمای معلم برای آموزش مهارت‏های زندگی، تهران : انتشارات تربیت.
عباسپور (1385). بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و عزت‏نفس با سلامت روانشناختی در دانشجویان پزشکی دانشگاههای دولتی شهر تهران، تهران : دانشگاه تهران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی.
عبدالله پور(1385). تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر عزت‏نفس، خودپنداره و سلامت روان دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهرستان کهگیلویه، دهردشت، اهواز:پایان‏نامه کارشناسی  ارشد علوم تربیتی.
علیمردانی، محمد(1384).  تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی بر سلامت روانی دانشجویان شهر ساوه، ساوه: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
کلانتری، مهرداد (1370).  بررسی تأثیر گروهی بر افزایش عزت‏نفس، مشهد: دانشگاه فردوسی، پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد.
لواسانی، فتحعلی (1383). مهارت‏های زندگی، تهران : معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
ناصری، حسین(1384). راهنمای برنامه آموزش مهارت‏های زندگی، تهران: معاونت امور فرهنگی سازمان بهزیستی.
نظری، حسن ( 1388). اثربخشی مهارت اجتماعی بر اضطراب و عزت‏نفس دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه شهر باغملک، تهران: دانشگاه تهران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی.
نورتقی (1376)تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی خویشتن داری و همدلی دانش‌آموزان بر افزایش میزان مهارت‏های اجتماعی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی، تهران: دانشگاه تهران،  پایان‏نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی.
نیسی، عبدالکاظم(1381). تأثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت‏نفس، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش‌آموزان پسر مضطرب شهرستان اهواز.
وردی، مینا(1383). بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر عزت‏نفس و مسئولیت‏پذیری دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه ناحیه یک اهواز، خوزستان: شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش.
یادآوری، ماندانا(1383). تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سلامت عمومی و عزت‏نفس  دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان اهواز، پایان‏نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی.
Cooper smith, H. 1987, the antecedents of self esteem. W.H freeman and company confrancisco.
Gangelosi, J.S. 2008, classroom management strategies. New York : Long, man.
Gonzliez, R. 2004, Ministering intelligence : a venezulean experience in the promotion of cognitive abilities. International journal mental health. 18(31,5-19).
Robsen, A. 2006, self-esteem apsychiatric view journal of personality and social psychology  , vol 52 , no , p. 1132-1139.
Unicef. 2003, which skills are “life skills”. www.lifeskills.com. based education.
WHO. 1996, life skills education, planning for research. Perision of mental health and prevention od substance a base : Gevena.
www.lifeskills.com, document. 2001, adopted by utah state bourd of education in 1996, minor for matting changes were made in 2001.