نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده


این مطالعه با منظور بررسی تأثیر برنامه آموزشی حل مسئله براضطراب امتحان دانشجویان پسر
1390 انجام شد. شرکتکنندگان در این پژوهش 459 نفر از دانشجویان - در سال تحصیلی 89
را (STAI) پسر دانشگاه آزاد واحد سنندج بودند که پرسشنامه اضطراب امتحان اسپلیبرگر
تکمیل نمودند. از بین دانشجویان فوق 50 نفر که بالاترین نمره اضطراب امتحان را دارا بودند
و برای مرحله دوم پژوهش رضایت داشتند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنت رل
جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش، طی ده جلسه، هر هفته دو جلسۀ آموزشی پنج مرحله ای
دیکسون و گلوور برای بهبود مهارت حل مسئله را دریافت نمودند و در پایان دوره هر دو
گروه مجدداً آزمون اضطراب امتحان را تکمیل نمودند. چهار ماه بعد، قبل از امتحانات ترم دوم
تحصیلی مجدداً اضطراب امتحان هر دو گروه ارزیابی شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد
که برنامۀ آموزشی باعث کاهش سطح اضطراب امتحان در گروه آزمایش شد . این کاهش در
پیگری 4 ماهه هم چنان ثابت باقی ماند.

کلیدواژه‌ها

ابوالقاسمی، عباس، عزیزه اسدی مقدم، بهمن نجاریان و حسین شکرکن(1375). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان در دانش‌آموزان پایه سوم دوره راهنمایی اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه شهید چمران،(3 و4)3، 74-61.
بیابانگرد، ابراهیم. (1381). اثربخشی درمان چند وجهی لازاروس، عقلی- عاطفی الیس و آرام سازی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان. فصلنامه اندیشه و رفتار، (3)8، 42-36.
خسروی، معصومه؛ بیگدلی، ایمان ا... (1387). رابطۀ بین ویژگی‏های شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، (1)2، 24-13.
رحمانی، فاتح. ،صالحی، مهدی و رضاعی، فرزین. (1388). درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته با استفاده از روی‌آوردهای درمانگری دارویی و روان پویشی. مجله روان‏شناسان ایرانی، (20)5، 287-277.
عباس‌آبادی، بتول. (1376). رابطۀ بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی. پایان‏نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی.
هروی کریموی مجید؛ جدید، میلانی؛ مریم، رژه، ناهید و ولایی، ناصر. (1382). بررسی تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، (43)4، 91-86.
موسوی، معصومه؛ حق شناس، حسن؛علی شاهی، محمدجواد؛ نجمی، سیدبدرالدین. (1387). اضطراب امتحان و برخی عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز. تحقیقات علوم رفتاری، (1)6،25-17.
 مهرابی‌زاده هنرمند، مهرناز؛ عباس، نجاریان؛ ابوالقاسمی، بهمن و شکرکن، حسین. (1379). بررسی میزان همه گیرشناسی اضطراب امتحان بر رابطۀ خودکارآمدی و جایگاه مهار آن با توجه به متغیر هوش. مجله علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه شهید چمران(1 و2)3،72-55.
هومن، حیدر علی. (1380). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. چاپ چهارم. تهران، نشر پارسا.
Belzer, D. K; D’Zurilla, J. T & Maydeu-Olivares, A. (2002). Social problem solving and trait anxiety as predictors of worry in a college student population. Personalityand Individual Differences, 33(4), 573-585.
Benor, D.J. , Ledger, K. , Toussiant, L., Het, G. & Zacaro, D.(2009). Pilot study of emotional freedom techniques, holistic hybrid derived from eye movement desensitization and reprocessing and emotional freedom technique, and cognitive behavioral therapy for treatment of test anxiety in university students. Journal Of Science and Healing, 5(6), 338-340.
Bell,C.A, D’Zurilla, T. J(2009).  Problem-solving therapy for depression: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29(4), 348-353.
Benson J.(1987). Causal components of test anxiety in adults: an exploratory study. Paper presented at the annual meeting of the 3 society for test anxiety research. Begen. Norway.
Cassidy, T., & Long, C. (1996). Problem-solving style, stress, and psychological illness: Development of a multi- factorial measure. British Journal of Clinical Psychology, 35, 265-277.
Chamorro,T.P.,Furnham,A.(2000). Personality traits and academic examination     performance. European Journal of Personality. 17(3), 237-250.
Chohen,M., Ben-Zur,H. & Rosenfeld,M.J(2008). Sense of Coherence, Coping Strategies, and Test Anxiety as Predictors of Test Performance Among College Students. International Journal of Stress Management 15) 3(, 289-303.
Deckro, G.R., Ballinger,K.M., Hoyt,M.& Wilcher, M(2002). The evaluation of  A mind, Body Intervention to reduce psychological stress and perceived stress in college student. JAM Call Health. 50(6), 281-287. 
D’Zurilla, T. J., Sheedy, C. F.(1992). The relation between social problem solving ability and subsequence level of academic competence in college students. Cognitive Therapy and Research, 16(5), 589-599.
 Elliot, T.R, Shewchuk, R.M. & Richard, J.S.(1999). Caregiver social problem solving abhlities family member adjustment to recent- onset physical disability. Rehabilitation psychology, 44, 104-123.
Fernnando, p., Varea,J.M.(1999). A Psychometric Study of the Test Anxiety Scale for Children in a Spanish Sample. Personality and Individual Differences, 27(1), 37-44.     
Goel, V. (2005). Cognitive neuroscience of deductive reasoning. In K. J. Holyoak, & R.492). Morrison (Eds.),The Cambridge handbook of thinking and reasoning,(pp.75–New York: Cambridge University Press
Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of Educational Research, 58, 7–77.
Hoffman, B.(2010).I think I can, but I'm afraid to try: The role of self-efficacy beliefs and mathematics anxiety  in mathematics problem-solving efficiency. Learning and Individual Differences, 20(3),276-283 
Kant, G. L., & D'Zurilla, T. J. (1997). Social problem-solving as a mediator of stress-related depression and anxiety in middle-aged and elderly community residents. Cognitive Therapy and Research, 21, 73-96.
King N.J, Mietz A, Tinney L, Ollendick T.H.(1995). Psychology and cognition in adolescents experiencing severe test anxiety. Journal of clinical child psychology, 24: 49-54.
Lufi,D & Darliuk,L.(2005). The interactive effect of test anxiety and learning disabilities among adolescents. International Journal of Educational Research, 43, 236–249.
Malouff, J. M., Thorsteinssona, B. E. & Schuttea, S. N.(2007). The efficacy of problem solving therapy in reducing mental and physical health problems: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 27(1), 46-57.
Many, M., & Many, W. (1975). The relationship between self-esteem and anxiety in grade four through eight .Educational and Psychological Measurement, 35,1017-1021.
Orbacha, G., Lindsay, S. & Grey, S.,(2007). A randomized placebo-controlled trial of a self-help Internet-based intervention for test anxiety. Behavior Research and Therapy ,45, 483–496                     
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students' selfregulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37, 91−105.
Prins P.J, Hanewald G.J.(1997). Self-statements of test-anxious children: thought-listing and questionnaire approaches. Journal of consulting and clinical psychology, 65(3), 440-7.
Putwin, D. W. & Daniels, R.A.(2010). Is the relationship between competence beliefs and test anxiety influenced by goal orientation? Learning and Individual Differences, 20  ,8–13.
Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2003). Synopsis of psychiatry(9th. ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Sarason, I. G. (1980). Test anxiety: Theory, research and applications. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
Spielberger, C. D., Gonzalez, H. P., Taylor, C. J., & Anton, W. D. (1980). Test attitude inventory. Palo Alto, CA :Consulting Psychologists Press.
Wren, D. G., & Benson, J. (2004). Measuring test anxiety in children: Scale development and internal construct validation. Anxiety, Stress and Coping, 17, 227−240.
Woutres, D.(1984). Relaxation. Sic Techniques You can Teach to Patients. American Journal of Nursing.114(8).
Wu, T. F., Custer, R.L. & Dyrenfuth, M. J. (1996). Technological and personal problem solving styles: Is there a difference? Journal of Technology Education, 7,2. 
Zats, S., Chassin, L., (1985). Cognition of test anxious children under naturalistic test-taking condition. Journal of consulting and clinical psychology,53,393-401