نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامهریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر ری

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

چکیده


هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و استقرار مد یریت دانش در
دانشگاه تربیت مدرس می باشد. کارکنان ستادی و اعضای هیئت علم ی، جامعۀ آمار ی
این پژوهش را تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه
فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که
فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش از نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند . همچنین
میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن شامل حمایت مدیریت، تعلق سازما نی، خلاقی ت
فردی و سبک رهبری با استقرار مدیریت دانش رابطۀ معن یداری وجود دارد . اما بین
سازش با پدیدة تعارض و استقرار مدیریت دانش رابط ۀ معن یداری نیست . می توان
چنین نتیجه گرفت که برای استقرار مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی نسبت به
تکنولوژی و امثال آن جایگاه مهم تر ی دارد. بنابراین حفظ و تقویت شاخصه های
فرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش باید از اولویت های دانشگاه تربیت مدرس باشد.

کلیدواژه‌ها

ارباب شیرانی، بهروز (1381). تعیین عناصر لازم برای خلق دانایی و تعیین روش اندازه‏گیری آن‌ها در سازمان‏های مهندسی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده صنایع.
بابازاده، علی (1386). امکان‌سنجی کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیئت علمی . پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
بهامیریان، منیژه (1385). ارزیابی میزان کاربرد مدیریت دانش در گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی.
حسین قلی زاده، رضوان (1383).  بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل نظری نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی.
داونپورت، تامس و پروساک، لارنس (1954). مدیریت دانش. ترجمه حسین رحمان سرشت (1379)، تهران: انتشارات ساپکو.
دری، بهروز، طالب‌نژاد، احمد(1387). بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.  سال چهاردهم. شماره 3 ، پیاپی 49. صص 21-1
زارعی متین، حسن (1382). تبیین الگوی فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش‏های اسلامی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
زبردست، کریم (1382). بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران متوسطه شهر تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی.
زنجانی، علی (1381). بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر در صنایع نسوز اصفهان.  پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
کرمی، مقداد (1384). بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در گروه خودروسازی بهمن، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی.
گل بابازاده مقری، صدیقه؛ رزقی شیرسوار، هادی (1389)، ارزیابی نظام آموزش عالی بر مبنای مؤلفه‏های مدیریت دانش (نمونه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی)، اولین همایشملی مدیریت دانش در سازمان‏های آموزشی، محلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
لاهیجانیان، اکرم الملوک (1384). مطالعۀ مدیریت دانش در نظام آموزش عالی و ارائه مدل مناسب. رساله دکتری مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات
هاشمیان، محمدرضا (1377). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان رسمی سپاه. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
Adhikari, Dev Raj (2010). Knowledge management in academic institutions. International Journal of Educational Management, Vol. 24, Iss: 2, pp.94 - 104
Balthazard, Pierre, A. and Cool, Robert, A. (2004). “Organizational culture and knowledge management success: Assessing the behavior- performance continuum”, Hawaii International conference on system sciences.
Bhatt, G. (2000a). "A resource based perspective of developing organizational capabilities for business transformation", knowledge and process management, Vol.7, No.2, pp.19-29.
Bhatt, G. (2000b). "Organizing knowledge in the knowledge development cycle", Jornal of knowledge management :Jornal of Business Transformation, Vol.1, pp.15-26.
Bhatt, G. (2002) "Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge" Juranl of Knowledge Management , vol 6. NO1. PP.31-39.
Biloslavo, Roberto; Trnavčevič, Anita(2007). Knowledge management audit in a higher educational institution: a case study. Knowledge and Process Management. Volume 14, Issue 4, pages 275–286.
Blackman, Deborah; Kennedy, Monica (2009) "Knowledge management and effective university governance", Journal of Knowledge Management, Vol. 13 Iss: 6, pp.547 – 563
Bolloju, N., Khalifa, M., Turban, E. (2002). "Integrating knowledge management into enterprise environments for the next generation decision support", Decision Support Systems, Vol. 33 pp.163-76.
Choi, B and Lee, H. (2003). An Empirical investigation of knowledge management styles and their Effect on corporate performance .It's available on: http://www.Elsevierscience.com (Accessed 2004/6/19)
Chua, A. (2003). "A framework for knowledge management implementation", Journal of Information & Knowledge Management, Vol. 2 No.1, pp.79-86.
Davenport, Thomas et al. (1998). "managing customer support knowledge", California management review, vol 40.NO 3.
Davenport, T., DeLong, D., Beers, M. (1998), "Successful knowledge management projects", Sloan Management Review, Vol. 39 No.2, pp.43-57.
Delong D. W. & L. fahey (2000). "Diagnostic cultural barriers to knowledge management ". academey of management executive , 14(4).
Desuza, k. (2003). "Global knowledge management strategy ," European management jouranal, vol 21.
Dvenport, T. H, & Prusak, L (1998), "Working knowledge: How organization manage what they know", president & Harvard college, pp.126-147.
Dyer, Grey and McDonough, B. (2001) .The state of KM. Knowledge management .5:31-36. it's available on : http://www.destination crm.com/km/dcrm-km(Accessed 2004/8/12).
French, C. (2004). “The future of knowledge management”, www.Knowledgemanagementworld .com.
Gupta A and V. Govinda, R. (2000). "knowledge management's social Dimension lessons form Nucor steel". Solan management Review , 42(1).
Gupta, J., (2003) "Creating knowledge based organizations", Hersher,PA,USA; Ida Group publishing.
Gueteen, D. (1999) "Creating a knowledge sharing culture", First published in knowledge management Magazine, Vol 2, Issue 5.
Hall, Diannej. (2004). "philosophical foundations for a learning – orieted knowledge management system for decision support, department of MIS , florida state university.
Holowzki, Antonia. (2002). "The Relationship Between knowledge management and  organizational culture". university of Oregon; Applied information management program, December.
Howard. A & England-Kennedy E. (2000). “Transgressing boundaries through learning communities”. Journal Of Cooprative Education, 36(1):76-82.
Howell, Kerry E.; Annansingh, Fenio (2013). Knowledge generation and sharing in UK universities: A tale of two cultures? International Journal of Information Management. Volume 33, Issue 1, 2013, Pages 32–39
Kalseth, karl. (2000). "knowledge management strategy ". perspective jounal , No . 37.
Lawrance R .(2002) “A small circle of friends: cohort groups as learning communities”. New Direction of Adults and Continuing Education .No.95:83-92.
Levine, P., & Pomerol, J. (1989), "Knowledge representation by schemata in financial expert systems", Theory and Decision, Vol. 27 pp.147-61.
Liao, S. (2003), "Knowledge management technologies and applications – literature review from 1995 to 2002", Expert Systems with Applications, Vol. 25 pp.155-64.
Marsh G. & jones , R.(2002). The path to collaboration: A study of knowledge management in Australian Defence organization.
Metaxiotis, K., Psarras, J. (2003), "Applying knowledge management in higher education: the creation of a learning organisation", Journal of Information and Knowledge Management, Vol. 2 No.4, pp.1-7.
Nonak, I et all.(1996). "A theory of organizational knowledge creation ", international journal of technology management ,vol 11.
Nonaka, I et all.(1997). "the knowledge creating: creting :How Japanese companies creat the Dynamics of innovation ", Harvard business review.
Patricia C. L. (2001). "An investigation of the relationship bet ween transformational leadership and constru ctive organizational culture", mary wood university.
Paulen, D. & Mason, D. (2002) Newzealand knowledge management : Bariers and Drivers of knowledge management vptak . journal of knowledge management , vol 8, no.5.
Rastogi, p. (2000). "Knowledge management and intellectual capital – The New virtuous Reality of Competitiveness", Human system management. 19(1).
Reynolds, Mary. E (2005) "The Contribution of Knowledge Management to learning : Practice and Potential in Australian and New Zealand schools".
Steyn, P. (2004) "Harnessing the power of knowledge in Higher education", University of South Africa, PO BOX392, Pretoria 0003.