اصالت بخشی به ارزشیابی فرایندمحور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی

مرضیه موحدی؛ محمود مهر محمدی؛ علیرضا صادق زاده؛ حسن نقی زاده

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، صفحه 1-22

چکیده
  به کارگیری رویکرد معیوب در ارزشیابی تربیت دینی میتواند به صدمه ای جبرانناپذیر بر پیکرة تربیتدینی و انحراف جدی آن از اهداف قصد شده منجر شود. مسئله اساسی این پژوهش آن است کهرویکرد ارزشیابی نتیجهمحور رایج در تربیت دینی، با نظر به آیات قرآن مجید و دلایل عقلی تا چه حددرست است وچه جایگزینی برای آن وجود دارد. در این پژوهش علاوه بر استدلال ...  بیشتر

کم و کیف"سلامت اجتماعی" در پژوهش های آموزشی ایران: یک فرات حلیل

محمد توکل؛ محمد سعید عنصری

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، صفحه 23-38

چکیده
  سلامت اجتماعی از مفاهیم جدید مطرح در علوم اجتماعی است که در یکی دو دهۀ اخیر در ایران وجهان مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از صاحبنظران مطالعات اجتماعی بر این باورند که نوعیجمع بندی از شرایط اجتماعی جامعه در ذیل ابعاد مختلف این مفهومِ نوپا، مستتر است ، و به جهتگستردگی میتواند شاخص و ابزار تحلیلی خوبی برای جامعه شناسان، آسیب شناسان ...  بیشتر

ارزشیابی از امکانات، برنامه ها و کارکرد های آموزش کاران آموزشگاه های شبانه روزی دوره ی راهنمایی تحصیلی استان البرز

ملوک خادمی؛ نغمه کاشانچی

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، صفحه 39-59

چکیده
  آموزشگاههای شبانهروزی شماری از آموزندگان( دانشآموزان) مناطق محروم و روستایی را بر اساسبرنامهها و اهداف از پیش گردآوری شده، در خود جای دادهاند که با ارزشیابی از برنامهها و کارکردهایآموزشکاران و داشتن تصویری گویا از وضعیت تحصیلی و زندگی آموزند گان این آموزشگاه ها ،میتوان به زدودن کاستیها و توان افزایی نیرومندیها در این مدارس اقدام ...  بیشتر

توسعۀ تئوری رفتار برنامه ریزی شده: الگویی برای شکل دهی ابتکار عمل کارکنان

اکبر حسن پور؛ محمد حسن پور؛ سید صمد حسینی؛ محمد عباس زاده

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، صفحه 61-77

چکیده
  چکیدهامروزه در تغییر و بهبود سازمان ها بیش از پیش بر نقش کارکنان تأکید میگردد زیرا کارکنان از نزدیکبا مسائل و مشکلات سازمان برخورد دارند. از جمله مهم ترین ابزارهایی که جهت نقشآفرینی کارکنانو بهرهگیری از ایده ها و ابتکار عمل های آن ها استفاده میشود، نظام پیشنهادها است اما تمایل کارکنانبه ارائه پیشنهاد در این نظام جایگاه محوری دارد ...  بیشتر

پیامدهای توزیع رهبری در مدرسه: نگاهی ویژه به رفتار شهروندی سازمانی معلمان

حسن رضا زین آبادی؛ فایق محمدی

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، صفحه 79-100

چکیده
  در رویکرد نوین به رهبری در مدرسه، به جای رهبرِ واحد، صحبت از رهبران است و به جای تمرکز« رهبری توزیع شده » قدرت، به توزیع قدرت در مدرسه اهمیت می دهد. این شیوة نوین با عبارتاشتهار یافته است. علاوه بر فواید و پیامدهای زیادی که رهبری توزیع شده برای مدیران و مدرسه دارد،پژوهشگران تأکید زیادی به پیامدهای مرتبط با معلمان داشته اند . اما ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگکار در بین هیئت علمی دانشگاهها(اعضای هیئت علمی دانشگاههای الزهراء و شهید بهشتی)

خدیجه سفیری؛ فاطمه عطااللهی؛ محمدعلی عابدینی

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، صفحه 101-144

چکیده
  چکیدهشناخت فرهنگ کار و فضای کاری از مباحث مهمی است که سالها مورد توجه صاحبنظران حوز ةجامعهشناسی کار و اشتغال قرارگرفته است. در راستای اهمیت روزافزون شناخت فضای کار در اداراتو سازمانهای کشور، شناخت فرهنگ کار در بین اعضای هیئت علمی مراکز آکادمیک به عنوان مراکزپژوهش و تربیت نیروی انسانی، ضروری به نظر میرسد. پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل ...  بیشتر

بررسی تأثیر اشتغال دانشجویان بر موفقیت تحصیلی آنان

منصوره دسترنج

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، صفحه 145-159

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اشتغال دانشجویان بر موفقیت تحصیلی آنان م یباشد .جامعه آماری، کلیۀ دانشجویان دانشگاه پیام نور بستک بودند که از میان آ نها 98 نفر بهصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. چارچوب نظری به کار رفته در این تحقیق،نظریههای بوردیو و کلمن میباشد . روش تحقیق این مطالع ه پیمایش و ابزار جمع آوریوارد رایانه ...  بیشتر

بررسی نقش آموزش عالی بر مناسبات سیاسی ایران و اتحادیه اروپا با رویکرد بر ساخت گرایی

محمد حسین حاجلو

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، صفحه 161-189

چکیده
  چکیدهدولت های عصر جدید به دنبال آنن هستند تا از ابزارهای مختلف، نو و مفید برای برقراریدیپلماسی کارا استفاده نمایند. در قرن جدید کشوری از دیپلماسی موفق برخوردار است تا باگسترده کردن ابزارهای تعامل خود با دیگر کنشگران، به تعریف هویتی مناسبی از خود در نزددیگر دولت ها دست یابد. یکی از ابعاد جدید دیپلماسی، بهرهگیری از ارتباطات دانشگاهی ...  بیشتر

اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی – عاطفی الیس بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی

نجمه حمید؛ مجید عیدی بایگی؛ وحید عطایی مغانلو؛ ثریا مطلبی

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، صفحه 191-207

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروهدرمانیشناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی - عاطفیالیس بر منبعکنترل و پیشرفتتحصیلی دانشجویان پزشکی بود. مطالعهی حاضر یک تحقیق نیمهتجربیمیباشد که به روش آزمایشی پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه و پیگیری انجام گرفته است. جامعه-ی آماری این پژوهش شامل 60 دانشجوی دانشگاه علومپزشکیجندیشاپور اهواز است ...  بیشتر