نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی- کاربردی

چکیده

چکیده
دولت های عصر جدید به دنبال آنن هستند تا از ابزارهای مختلف، نو و مفید برای برقراری
دیپلماسی کارا استفاده نمایند. در قرن جدید کشوری از دیپلماسی موفق برخوردار است تا با
گسترده کردن ابزارهای تعامل خود با دیگر کنشگران، به تعریف هویتی مناسبی از خود در نزد
دیگر دولت ها دست یابد. یکی از ابعاد جدید دیپلماسی، بهرهگیری از ارتباطات دانشگاهی و به
است، که مدنظر نگارندگان این پژوهش است. از این رو در « دیپلماسی آموزش عالی » اصطلاح
این مقاله سعی شده تا براساس رویکرد برساختگرایی و توجه به اصولی مانند شناخت و
تعامل و تأثیر آن بر بازتعریف هویت ها و منافع کنشگران در ارتباط با یکدیگر که در محور این
نظریه قرار دارند، به بررسی نقش آموزش عالی بر م ناسبات سیاسی ایران و اتحادیه اروپا
پرداخته شود. سؤالات اساسی این پژوهش عبارت اند از : روابط دانشگاهی و دیپلماسی
آموزش عالی ایران و اتحادیه اروپا اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ و این نوع دیپلماسی چه
تأثیری میتواند بر مناسبات سیاسی ایران و اتحادیۀ اروپا داشته باشد؟ این مقاله به شیوه ای
تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها

پرایس، ریچارد و کریستین رئوس اسمیت، (1386)، «رابطه خطرناک؟ نظریه انتقادی روابط بین الملل و مکتب برسازی»، مجموعه مقالات نو واقع گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، گردآورنده اندرو لینکلیتر، ترجمه علیرضا طیب، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
جاودانی، حمید، (1388)، جهانی شدن و آموزش عالی، گسست میان نظریه تا کنش: راهبردهایی نوین برای توسعه آموزش عالی ایران، فصلنامه ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ی 53، صص 131- 107.
جمالی، جمال، (1386)، هلال شیعی و هژمونی آمریکا، فصلنامه شیعه شناسی، سال پنجم، شماره 20.
دهقانی فیروز آبادی، سید جلال، (1388)، "امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول، شماره اول، بهار، صص 76- 41.
رشیدی، مصطفی و محمد رضا سعید زاده، (1390)، جغرافیای برساخت گرایی؛ هارمونی جغرافیای سیاسی و رویکرد برساخت گرایی، دومین همایش علمی- دانشجویی، دانشکده ی جغرافیا، دانشگاه تهران.
رشیدی، مصطفی، (1390)، کردارهای جغرافیایی و تبیین سیاست خارجی به عنوان کرداری ژئوپلیتیکی، ایان نامه ی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده ی جغرافیای دانشگاه تهران، 20/04/1390.
روزنامه جمهوری اسلامی، 10 مرداد 1386.
سلیمی، حسین، (1386)، «نگرشی سازه انگارانه به هویت ملی در ایران»، فصلنامه مطالعات ملی، 31، سال هشتم، شماره 3، صص 53-31.
فاضلی، نعمت الله، (1383)، نگاهی به جهانی شدن و روندهای جهانی در تحولات آموزش عالی و وضعیت آموزش عالی ایران، فصلنامه ی علوم اجتماعی، شماره ی 25، صص 41-1.
قاسم پور دهاقانی، علی، محمد جواد لیاقت دار و سید ابراهیم جعفری، (1390)، تحلیلی بر بومی سازی و بین المللی شدن برنامه ی درسی دانشگاه ها در عصر جهانی شدن، فصلنامه ی تحقیقات فرهنگی، دوره ی چهارم، شماره 4، صص 24-1.
متقی، ابراهیم و حجت کاظمی، 1386، «سازه انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، شماره 4، صص 237- 209.
محمد نژاد عالی زمینی، یوسف، (1387)، گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، موسسه ی پژوهش و برنامه ریزی عالی.
مشیرزاده، حمیرا،1386، تحول در نظریه های روابط بین الملل، انتشارات سمت.
موسوی خمینی، روح الله، (1362)، در جستجوی راه از کلام امام: از بیانات و اعلامیه های امام از سال 1343 تا 1361"، امیرکبیر.
Aigner, J., P Nelson & J.R Stimfle, (1992), Internationalizing the University: Making It Work, Springfieid Va: CBIS Federal.
Alladin, I, (1992), International Co-operation in Higher Education: the Globalization of University, Higher Education in Europe, 17, NO.4, 4-13.
Ashley, R.K, (1987), The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of International Politics, Alternatives, Vol, 12, No. 4.
Belcher, J, (1995), Thinking Globally, Acting Locally: Strategies for Universities, Journal for International Education, 6(3), 7.
BP, Natural Gas, (2011), Statistical Review of World Energy, Natural Gas, bp.com/statisticalreview, June 2011.
BP, Oil, (2011), Statistical Review of World Energy, Oil, bp.com/statisticalreview, June 2011.
De Wit, H, (2002), Internationalization of Higher Education in the United States and Europe, A Historical, Comparative, and Conceptual Analysis, Westport, Connecticut, and London: Greenwood Press.
Delanty, G, (2001), Challenging Knowledge: The University in the Knowledge Socitey, London: SRHE.
Green, A, (1997), Education, Globalization and Nation State, London: Macmillan.
Grewe, Hartmut, (2006), Energiesicherheit als strategisches Ziel: Anforderungen an einen Energieaußenpolitik, KonraAdenauer Stiftung, Analysen und Argumente, Nr.36.
Habermas, J, (1972), Knowledge and Human Interests, Oxford: Heinemann.
Harvey, D, (1990), The Condition of Postmodernity, Cambridge, Massachusetts: Blackwell.
Johnston, J. & R Edelstein, (1993), Beyond Borders, Washington D.C: American Association College.
Knight, J & H De Wit, (1997), Strategies for Internationalization of Higher Education: Historical and Conceptual Perspectives. In De Wit (ed.), Internationalization of Higher Education: A Comparative Study, Amsterdam: European Association of International Education.
Knight, J, (1994), Internationalization: Elements and Checkpoints, CBIE Research Paper No.7. Ottawa, Canada, Bureau for International Education.
Knight, J, (1997), Asia Pacific Countries in Comparison to Those in Europe and North America: Concluding Remarks, De Wit (ed.), Internationalization of Higher Education: A Comparative Study, Amsterdam: European Association of International Education.
Lewellen, T. C, (2002), The Anthropology of Globalization: Cultural Anthropology Enters the 21st, century. Westport, CT: Bergin & Garvey.
Lewellen, T.C, (2002), The Anthropology of Globalization: Cultural Anthropology Enters the 21st Century, Westport, Connecticut, London: Bergin & Garvey.
Lim, G, (1995), Strategies for a Global University: Model International Development Experiement, East Lansing: Michigan State University.
Raschke, C.A, (2003), The Digital Revolution and the Coming of the Postmodern University, London: Rutledge-Famer.
Schott, T, (1991), The World Scientific Community: Globality and Globalization, Minerva 29, 1988, 440-462.
Scott, P, (1999), Globalization and the University, CRE Action 115, 35-46.
Wendt, A, (1992), "Anarchy is What States Make of IT," The social Construction of Power Politics," International Organization, Vol, 46, No.2.