نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده


آموزشگاههای شبانهروزی شماری از آموزندگان( دانشآموزان) مناطق محروم و روستایی را بر اساس
برنامهها و اهداف از پیش گردآوری شده، در خود جای دادهاند که با ارزشیابی از برنامهها و کارکردهای
آموزشکاران و داشتن تصویری گویا از وضعیت تحصیلی و زندگی آموزند گان این آموزشگاه ها ،
میتوان به زدودن کاستیها و توان افزایی نیرومندیها در این مدارس اقدام نمود. نمونۀ این پژوهش، 73
دانش آموز و 15 آموزش کار در دو آموزشگاه شبانه روزی دخترانه در استان البرز بودند . این دو
آموزشگاه از میان 7 آموزشگاه شبانهروزی دخترانه در این استان که روی هم 609 دانش آموز دوره ی
راهنمایی دارند، از طریق نمونهگزینی هدفمند برگزیده شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسش نامه و
نگرش نامهی(چک لیست مشاهدات) پژوهشگر ساخته بوده، و دادههای به دست آمده با توجه به سطح
دقت (مقیاس اندازهگیری) آن ها و با به دست آوردن آمارهای نمایندگی، سازمان دهی و فشرده شدند، تا
توصیفی از وضعیت موجود به دست دهند. یافته ها نشان می دهد که، برآوردن نیازهای تغذیه ای
آموزندگان، نیاز به پاکیزگی بدن و نیاز به توجه، تلاش بیشتر مدیران و مسئولان را م یطلبد . همچنین
مدارس شبانهروزی، هیچ گونه برنامهای جهت بهرهگیری از اوقات فراغت آموزندگان و تربیت نیروی
انسانی مورد نیاز مناطق محروم و عشایری از بین آموزندگان بومی نداشته و نیز در اجرای برخی از
برنامهها به ویژه برنامههای بهداشتی و فوق برنامههای آموزشی، کاستیهایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

بازرگان هرندی، عباس،1386، ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران.
برک، لورا . ای، 1386، روان شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). مترجم: سید محمدی، یحیی، انتشارات ارسباران، تهران.
سالاری، هادی - سجادی، سید علیرضا، 1384، مقایسه­ی میزان اضطراب در نوجوانان ساکن در شبانه روزی
با نوجوانان ساکن در خانواده در دو شهر زاهدان و گناوه.
شادمهر، علی، 1371، بررسی و محدودیت های شبانه روزی بودن دانشجویان مراکز تربیت معلم تهران.
شرفی محمد رضا، 1385، آنچه یک نوجوان درباره­ی بلوغ باید بداند. انتشارات موسسه­ی فرهنگی منادی تربیت، تهران.
عاملی، اسماعیل، 1369، بررسی میزان کارایی و عملکرد مدارس راهنمایی و دبیرستان های شبانه روزی نمونه دولتی سراسر کشور. 
Fisher at all, The transition From home to boarding school jornal at Envaironmental psychology; 1984 set uo1 4(3) 211-221