نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده

چکیده
شناخت فرهنگ کار و فضای کاری از مباحث مهمی است که سالها مورد توجه صاحبنظران حوز ة
جامعهشناسی کار و اشتغال قرارگرفته است. در راستای اهمیت روزافزون شناخت فضای کار در ادارات
و سازمانهای کشور، شناخت فرهنگ کار در بین اعضای هیئت علمی مراکز آکادمیک به عنوان مراکز
پژوهش و تربیت نیروی انسانی، ضروری به نظر میرسد. پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر بر
فرهنگ کار در بین هیئت علمی دانشگاهها میباشد. جامعۀ آماری، اعضای هیئت علمی گروههای علوم
پایه و علوم انسانی دانشگاههای شهر تهران بوده که از این بین، دو دانشگاه الزهراء و شهید بهشتی
انتخاب و در آنها نمونهگیری تصادفی انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه است که جهت تعیین
اعتبار سازه از تکنیک تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .
از بین متغیرها، عدالت سازمانی، مدیریت مشارکتی بر فرهنگ کار تأثیر داشت . از میان مؤلفه های
عدالت سازمانی، فرصت پیشرفت شغلی بیشترین تأثیر و فرصت مطالعاتی کمترین تأثیر را بر فرهنگ
کار، و از میان مؤلفه های مدیریت مشارکتی، تصمیمگیری تأثیر بیشتری بر فرهنگ کار داشته است . از
میان ابعاد فرهنگ کار، بعد دلبستگی و علاقه به کار بالاترین امتیاز را دارا میباشد.

کلیدواژه‌ها

تودوروف، تزوتان ). .(1377منطق گفتگویی میخائیل باختین. ترجمه داریـوش کریمـی.
تهران: نشر مرکز.
جینز، جولیان ). .(1378خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی. ترجمه خسـرو
پارسا و همکاران. تهران: انتشارات آگاه.
منصور، محمود.، دادسـتان، پریـرخ ). .(1367دیـدگاه پیـاژه در گسـتره تحـول روانـی. تهـران:
انتشارات ژرف.
BRUNER, J. (1986) Actual Minds, Possible worlds (Cambridge, MA:
Harvard UniversityPress).
BRUNER, J. (1990) Acts of Meaning (Cambridge, MA: Harvard University
Press).
BRUNER, J. (1996) the Culture of Education (Cambridge, MA: Harvard
University Press).
DONALDSON, M. (1978) Children’s Minds (London: Fontana).
DUNN, J. (1988) T he Beginnings of Social Understanding (Oxford:
Blackwell).
GARDNER, H. (1991) the Unschooled Mind: How Children Think and How
Schools Should Teach (London: Fontana).
GARDNER, H. (1993a) Frames of Mind: the Theory of Multiple
Intelligences, 2nd edn (London: Fontana).
GARDNER, H. (1993b) Multiple Intelligences: The Theory in Practice
(New York: Basic Books).
GOLEMAN, D. (1996) Emotional Intelligence: Why It Is a Greater Guide to
Success than IQ (London: Bloomsbury).
GOTTMAN, J. (1997) The Heart of Parenting: How to Raise an Emotionally
Intelligent Child (London: Bloomsbury).
HALLIDAY, M. A. K. (1977) Language as Social Semiotic: The Social
Interpretation of Language and Meaning (Baltimore, MD: University Park
Press).
MEAD, G. H. (1934) Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social
Behaviorist, C. W. Morris (ed.) (Chicago: University of Chicago Press).
NASH, C. (ed.) (1990) Narrative in Culture: The uses of Storytelling in the
Sciences, Philosophy, and Literature (London: Routledge).
PIAGET, J. (1973) Foreword. In M. Schwebel and J. Raph (eds), Piaget in
the Classroom (New York: Basic Books).  POLKINGHORNE, D. E. (1988) Narrative Knowing and the Human
Sciences (Albany, NY: State University of New York Press).
VYGOTSKY, L. S. (1962) Thought and Language (Cambridge, MA: MIT Press).
VYGOTSKY, L. S. (1978) Mind in Society: The Development of Higher
Psychological Processes, the Work of the National Oracy Project
(London: Hodder &Stoughton).