نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اشتغال دانشجویان بر موفقیت تحصیلی آنان م یباشد .
جامعه آماری، کلیۀ دانشجویان دانشگاه پیام نور بستک بودند که از میان آ نها 98 نفر به
صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. چارچوب نظری به کار رفته در این تحقیق،
نظریههای بوردیو و کلمن میباشد . روش تحقیق این مطالع ه پیمایش و ابزار جمع آوری
وارد رایانه شده و سپس از spss اطلاعات پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
طریق شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد ارتباط معنیداری بین متغیرها ی سن، تأهل، اشتغال،
محل سکونت، زمان مطالعه، فاصله بین اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه، درآمد خانواده و
موفقیت تحصیلی وجود داشت در حالی که ارتباط معنیداری بین متغیر جنسیت و موفقیت
تحصیلی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

تمنائی فر،‌محمد رضا،‌ نیازی، محسن، امینی، محمد (1386). بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز. دانشور رفتار، سال 14، شماره 24، ویژه مقالات علوم تربیتی 8، 39-52.
حائری زاده، سید علی، اصغرپور ماسوله، احمدرضا، نوغانی، محسن، میر انوری سید علیرضا (1388). بررسی تأثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، بهار و تابستان، 6(1). 27-51.
حجازی، یوسف، امیدی نجف آبادی مریم (1385). عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی. ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی. علوم کشاورزی ایران. دانشگاه تهران. 1(37-2). صص 25-19.
حسینی، سید علی اکبر (1371). مقایسه دو گروه از دانشجویان موفق و غیرموفق در دانشگاه شیراز. مجله روان شناسی. نشریه انجمن روان شناسان ایران. 7: 100-91.
جهانی هاشمی، حسن، رحیم زاده میرمحله‌، سمیه، قافله باشی، حسین، ساریچلو، محمد ابراهیم (1387). بررسی سلامت روانی دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت قزوین.دوره 2، شماره 12. صص 49-41.
چنگیزی آشتیانی، سعید، شمسی ، محسن، محمد بیگی، ابوالفضل (1388). فراوانی افت تحصیلی و برخی از عوامل موثر بر ان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال 12، شماره 4 ویژه نامه 1، زمستان 1388، 24-33.
خدیوزاده، طلعت، سیف، علی اکبر، ولایی ناصر (1381). بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری و میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1378،‌ پژوهنده : 7(1). صص35-42.
خزاعی ، مظفر، رضائی، منصور، خزاعی، صدیقه (1386). بررسی ویژگیهای فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد 9، شماره 2 (پیاپی 26). زمستان 1386
درخشان، اکبر، خدیو زاده، طلعت، خرمی نیا،‌ شعبان علی (1382). بررسی شاخص های افت تحصیلی و عوامل مؤثر بر ان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی، تهران: ص 147.
ده بزرگی،‌غلامرضا و موصلی،‌حیدرعلی (1381). بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی ورودی 71 و 72 شیراز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،‌ شماره 7. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،‌ شیراز.
رئوفی، محمد باقر و همکاران. عوامل فردی-خانوادگی موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 84-83. مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. دوره 29 شماره 4. زمستان 1386. صص 115-113.
شارع پور، محمود (1387). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
شمس بهزاد. فرشید فر مصطفی (1374). بررسی مقایسه ای ویژگیهای دموگرافیک و روان شناختی دانشجویان مشروط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. برنامه و خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری آموزش پزشکی تهران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1374: ص: 1-30.
صابرفیروزی، مهدی، پنجه شاهین،‌محمدرضا، موسوی نسب، مسعود(1379). بررسی علل مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال تحصیلی 1377-1376. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ویژه نامه چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی.
 
عالی خانی، شیرین،‌ مرکزی مقدم، نادر، برومند، سهیلا و زند بگله، میترا (1385). بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان پرستاری در سال های 1380 تا 1383 دانشگاه علوم پزشکی ارتش. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. دوره 4  شماره2. مسلسل 14: 819-824. تابستان
علیاری شوره دلی، شهلا (1379). علل مشروط شدن دانشجویان پیراپزشکی دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی کرمانشاه در نیمسال تحصیلی 1377-1376 از دیدگاه خود دانشجویان. مجموعه مقالات چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1379،‌ تهران: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص 106.
فتحی نوزان، عبدالحسین (1372). بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز در سال 71-72. پایان نامه، شیراز. دانشگاه شیراز
فرهادی، علی، کدخدایی، حمیدرضا، حسن پور، علی (1382). بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مجله علوم پزشکی. 4(1). ص86.
فلاح چای، سعید (1379). بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی (مشروط شدن) دانشجویان دانشگاه هرمزگان. مجله علم و اندایشه دانشگاه هرمزگان: 1(1). ص 5.
قوام، مریم، فرشادپور، ملک، ایمانی، وحید (1384). تأثیر اشتغال دانشجویان دندانپزشکی بر موفقیت تحصیلی آنان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 82-1383. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان. دوره 17. شماره 1. بهار 1384. 112-104.
کلمن، جیمز؛(1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
مجدالدین عبدالرضا. بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی (روزانه) دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، تهران. 1374
مطلق، محمد اسماعیل، الهام پور، حسین، شکورنیا، عبدالحسین (1387). بررسی علل مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. بهار و تابستان 1387: 8(1). 99-91.
منیری، رضوان، قالب تراش، هاشمیه، موسوی، غلامعباس (1385). بررسی علل عدم موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مجله ایرانی آموز در علوم پزشکی. شماره 6(1). 135-140. بهار و تابستان 1385
هزار جریبی دستکی جعفر. بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. تهران، 1373.
هزاوه ای، محمدمهدی، فتحی، یدالله، شمشیری، مهری (1384). بررسی برخی علل مشروطی از دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 81-1380. گام های توسعه در آموزش پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. دوره سوم، شماره اول، 42-33
یوسفی مشعوف ، رسول، سعیدی جم، مسعود (1381). بررسی وضعیت روند تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی همدان در طی پنج سال تحصیلی. مجله طب و تزکیه، شماره 45 (9). 21-16. تابستان 1381
Ashaffenburg, K and Mass, I (1997). Cultural and Educational Careers: the dynamics of social reproduction, American Sociological Review, Vol.62, pp,573-587.
 Berk,LE (1999). Infants,children and adolescents. 2nd ed. Boston: Allyn & Bacon.
Boudon.R(1974). Education,Opportunity,and Social inequality, New York: John Wiley & Sons.
Bourdieu,P (1973). Cultural Reproduction  and  Social  Reproduction , in R.Brown (Ed), Knowledge,Education and cultural change,London: Tavistock.
Bourdieu,P(1997). The forms of capital.in A.H.Halsey,Hugh Lauder,Philip Brown, and Amy Stuart Wells (Eds), Education: Culture,Economy, and Society ,Oxford, England:Oxford University Press.
Cornilous,ML (1978). Influence economics on pupil performance educational research. J Educ Res: Vol 2,No 1, pp4-90.
Dembo,M.H . (2000). Motivation and learning strategies for college success. Lawerence erlaum associates publisher. Newjersy,London.
Holmberg,MB (1985). Longitudinal studies of drug abuse in a fifteen years old population;5 prognostic factor aeta psychiatry seand. Vol 71,no,3.pp,207-210.
- Lindemann R, Duek JL,Wilkerson L. A comparison of changes in dental students and medical students approaches learning during professional training; Eur j pent Educ 2001: 5(4).162-7.
Peterson,J.S (2000). A follow up study of one group a achievers and underachievers four years after high school graduation. Roeper review. Vol,22.No,4.pp,217-224.
 Smith,W.L. (2005). Gender differences in the academic achievemet. Journal of college students. Vol,39.No,3.p,604.
Stevenson, H(1996). Long-term prediction of academic achievement. Journal of educational psychology. Vol,88.No,4.p,750.
Zappala.,G(2002). The influence of economic disadvantage in the academic performance. Journal of sociology. Vol,38.No, 2.pp115-125.