نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‏شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

سلامت اجتماعی از مفاهیم جدید مطرح در علوم اجتماعی است که در یکی دو دهۀ اخیر در ایران و
جهان مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از صاحبنظران مطالعات اجتماعی بر این باورند که نوعی
جمع بندی از شرایط اجتماعی جامعه در ذیل ابعاد مختلف این مفهومِ نوپا، مستتر است ، و به جهت
گستردگی میتواند شاخص و ابزار تحلیلی خوبی برای جامعه شناسان، آسیب شناسان اجتماعی و
برنامه ریزان باشد. از سوی دیگر نظام آموزشی زیرسیستم مهمی از هر جامعه است که هم پوشش دهنده
بعضی از شاخصهای سلامت اجتماعی است، هم مرتبط با شاخصهای دیگری از آن است، و هم
محور تربیت نیروی انسانی است و بخش مهمی از کم و کیف فرایند اجتماعی شدن نسلهای جدید را
شکل می دهد. در ایران معاصر نظام آموزشی دستخوش تحولات زیادی شده است و امروز هم چنان
ضرورت بازنگری در بخشهای مرتبط با امر آموزش و پرورش که شامل آموزش ر سمی، آموزش
عالی، ضمن خدمت، علمی کاربردی میباشد، احساس می گردد. در این پژوهش، با روش فراتحلیل،
تحقیقات و تألیفاتی که به طور توأمان در رابطه با نظام آموزشی و مؤلفه های سلامت اجتماعی هستند،
مورد بررسی قرار گرفته اند. فراتحلیل از روشهای کیفی تحقیق رایج در علوم مختلف است که در
عصر تورم دانش و اطلاعات، ضرورت و رونق ویژه ای پیدا کرده است . فراتحلیل از یک سو به
جمع بندی و پیوند تحقیقات انجام شده و از طرف دیگر به ماحصل کاربردی آن ها م یپردازد و در
ترسیم نگرش جامع و ارائه پیشنهاد به برنامه ریزان کاربرد منحصر به فردی دارد. نظر به ضرورت
بررسی و ارزیابی تحقیقات و تألیفات آموزشی انجام شده در حوزه سلامت اجتماعی در ایران، در این
پژوهش با استفاده از مجموعه مؤلفهها و شاخصهای سلامت اجتماعی که از تحقیقی پیشین به دست
آمده، فراتحلیل سلامت اجتماعی در پژوهشهای آموزشی صورت گرفته و نتایج آن بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

تذکر: مشخصات منابع 232گانه مورد مطالعه جهت پرهیز از طولانی شدن لیست منابع در اینجا تکرار نشده است
توکل.محمد.1392؛سلامت اجتماعی در حوزه پژوهش‌های آموزشی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
توکل محمد، وناصری راد.1390 ؛ شاخصها و مولفه های سلامت اجتماعی، گزارش پژوهشی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رفیعی، حسن و دیگران .1390؛ رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی در ایران،رفاه اجتماعی، شماره 42
سجادی ،حمیراو دیگران.1383؛شاخصهای سلامت اجتماعی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره 3و4
سمیعی. مرسده ودیگران.1389؛  سلامت اجتماعی ایران،مسایل اجتماعی ایران، شماره 2
فدایی مهربانی، مهدی.1389؛ شهرنشینی،رسانه وسلامت اجتماعی، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره49
قاضی‌طباطبایی محمود و دیگران. 1389؛ فراتحلیل در پژوهش‌های اجتماعی و رفتاری،جامعه‌شناسان
نجات سحرناز و دیگران.1386؛ترسیم  جایگاه سلامت اجتماعی در نظام سلامت کشور، گزارش موسسه ملی  تحقیقات سلامت
Abachizadeh, K , S Omidnia , N Memaryan ,  AA Nasehi, M Rasouli, B Tayefi,ANikfarjam, Determining Dimensions of Iranians’ Individual Social Health: A Qualitative Approach, Iranian J Publ Health, Vol. 42, Supple.1, Jan 2013, pp: 88-92
Keyes C. M & Shapiro.A. (2004).Social well-being in the U.S.A Descriptive Epidemiology. In Orville Brim, Carol D. Ryff& Ronald C.
Miringoff , Marque-Luisa and Sandra Opdycke.(2010)."The Arts in a Time of Recession," International Journal of the Arts in Society, vol. 4, no. 5 (2010), 140-168.
Möser, Guido and Peter Schmidt .(2007).Meta-analysis: An alternative to narrative reviews forsynthesising social science research?Faculty for Social and Cultural Science, Justus-Liebig University Giessen
Social Health of the States 2008 (2008) [earlier editions: 2001 and 2003