نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطۀ خودتنظیمی و سازگاری دانش آموزان است. روش تحقیق از
نوع توصیفی است که با روش همبستگی انجام و تحلیل شده است . نمونه شامل 414
دانش آموز پایه سوم مدارس راهنمایی شهر سبزوار (شامل 202 پسر و 212 دختر) است که به
روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری کنل
و ریان و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان س ی نها و سینگ برای جمع آوری داده ها مورد
استفاده قرار گرفت. روایی و پایایی این پرسشنامه ها قبلاً احراز شده بود. برای آزمون رابطۀ بین
ناسازگاری و خودتنظیمی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد .
،p=0/ یافته ها نشان میدهد که خودتنظیمی با ناسازگاری رابطه منفی معناداری دارد ( 001
نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان میدهد خودتنظیمی میتواند ناسازگاری عاطفی .(r= -0/30
و اجتماعی را پیش بینی کند. نتایج مقایسه خودتنظیمی و ناسازگاری دانش آموزان دختر و پسر
نشان داد که خودتنظیمی و ناسازگاری دانش آموزان دختر و پسر با هم متفاوت است و دختران
با توجه به یافته های تحقیق میتوان گفت که در .(p<0/ نمرات بالاتری به دست آورده اند ( 05
افراد یا محیط هایی که خودتنظیمی بالا است، ناسازگاری کاهش می یابد. بنابراین باید نسبت به
طراحی چنین مح یط ها ی آموزشی اقدام شود و آموزش ها ی خودتنظیمی برای کاهش
ناسازگاریها در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

احقر، قدسی (1383). استاندارد کردن ابزارهای سنجش روند تحولی شناختی کودکان و نوجوانان براساس نظام پیاژه، طرح پژوهشی منتشر نشده پژوهشکده تعلیم و تربیت.
امان الهی ع. ، عطاری ع. ، و خجسته مهر ر. (1388). بررسی رابطۀ عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس با ناسازگاری در بین دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهر اهواز، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 8، شماره 30، 81-61
امینی، ز. (1387). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، اندیشه‌های نوین تربیتی دانشگاه الزهراء، دوره 4، شماره 4، 136-123
تنهای رشوانلو، فرهاد و حجازی، الهه (1388). ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی. دوماهنامۀ علمی- پژهشی دانشگاه شاهد. سال شانزدهم، شماره 39: 1-14.
توکلی زاده، ج. ابراهیمی قوامی، ص. فرخی، ن. گلزاری، م. (1390). بررسی اثربخشی آموزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد، مجله‌ی اصول بهداشت روانی، سال 13، شماره 3، 259-250
جوکار، ب. دلاورپور، م. (1386). رابطۀ تعلل‏ورزی آموزشی با هدف‏های پیشرفت، اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 3، شماره 3 و 4، 80-61
چاری، م. دهقانی، ی. (1387). پیش‌بینی میزان اهمال‏کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری، پژوهش در نظام‌های آموزشی، 2(4)، 73- 63
حجازی ا. نقش ز. (1378). الگوی ساختاری رابطۀ ادراک از ساختار کلاس، هدف‏های پیشرفت، خودکارآمدی و خودنظم‏بخشی در درس ریاضی، تازه‌های علوم شناختی، سال 10، شماره 4، 38-27
خادمی، م؛ و نوشادی، ن. (1385). بررسی رابطۀ بین جهت‏گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دورۀ پیش‏دانشگاهی شهر شیراز، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 25، شماره چهارم، 78- 63
سانتراک، جان دبلیو. (2008). روان‏شناسی تربیتی، ترجمۀ شاهده سعیدی، مهشید عراقچی، حسین دانش‏فر، (1387)، تهران، انتشارات رسا.
سلیمانی، ن؛ و خاکساری، ل. (1387). مطالعه جهت‏گیری کنترل شاگرد در میان مدیران و معلمان و رابطه آن با رفتار انضباطی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی سمنان، فصلنامۀ اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره 4، 71- 53.
صالحی، م؛ و کارشکی، ح. (1392). ارزیابی الگوی نقش مؤلفه‏های ادراکات کیفیت کلاسی در مؤلفه‏های ناسازگاری دانش‌آموزان دختر دبیرستان‏های مشهد. روان‏شناسی مدرسه، تحت ویرایش.
صمدی، م. (1386). تأثیر روش‌های تربیتی و خودتنظیمی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی، تازه‌های علوم شناختی، سال 9، شماره 1، 48-40
فرمیهنی فراهانی، م. عبدالملکی، ج. رشیدی، ز. (1387). بررسی رابطۀ هوش هیجانی، یادگیری خودتنظیمی و ساختار هدف کلاس با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان قروه، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، شماره 30، 97- 85
کارشکی، ح. (1387). نقش هدف‏های پیشرفت در مؤلفه‏های یادگیری خودتنظیمی، تازه‌های علوم شناختی، سال 10، شماره 3،21-13
کجباف، م. مولوی، ح؛ و شیرازی تهرانی، ع. (1382). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی، تازه‌های علوم شناختی، سال 5، شماره 1، 33-27
وسویچ، تام. (1991). انضباط برای خود کنترلی، ترجمه حسین ماهور، زهرا مهدوی (1383)، سبزوار، انتشارات امید مهر.
Bjorklund, W. L. and Rehling, D. L. (2010). Student Perceptions of Classroom Incivility. College Teaching, 58, 15–18.Deci. E.L. , Koestner, R. & Ryan, R.M.(1999). A metaanalytic review of experiments examing the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation . Psychological Bullten, 125,627-668.
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985).The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of Personality and Social Psychology, 19, 6, 109-134.
Eveyik-aydin,,evrim,kurt,gokce,mede,enisa, (2009). Exploring the relationship between teacher beliefs and styles on classroom management in relation to actual teaching ,Procedia social and behavioral sciences, 1, 612-617
Kunter,M. , Baumert, J. Koller, O. (2007). Effective classroom management and the development of subject-related interest, learning and instruction 17, 494-509.
Nikolls m, George, ph. (2005). Students motivational beliefs, self regulation strategies use, and mathematics achievement, Groop for the Psychology of Mathematics Education, vol.3.pp.321-328
Reid R, Trout A, Schartz M (2005). Self regulation interventions for children with attention deficit/hyperactivity disorder. J Article Excerpt, 71: 361-377
Ryan, R.M. & Connell, J.P. (1989).Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 5, 749-761.
Tanyi, M.E (2002). The students adjustment inventory manual, TFE Psychological Journal, 10, 1-14.
Thomas, D., Coard, S. I., Stevenson, H.C., Bentley, K.  & Zamel, P. (2009). Racial and emotional factors predicting teachers’ perceptions of classroom behavioral maladjustment for urban African American male youth. Psychology in the Schools, Vol. 46 (2). pp. 184-196.Ulrich Trautwein, Oliver Ludtke. (2009). predicting homework motivation and homework effort in six school, learning and instruction19, 243-258
Walters. A. (2003). Understanding procrastination from a self regulated learning perpective. Journal of Educational Psychology, 95, 179-187
Zimmerman, B.J., Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 80, 51-59.