نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده


پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابطۀ بین سبکشناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد
درسی در دانشجویان انجام شد . جامع ۀ پژوهش عبارت بود از کلی ۀ دانشجویان مقطع
کارشناسی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی که در سال
1389 مشغول تحصیل بودند. گروه نمونۀ آماری شامل 131 نفر از دانشجویان بود - تحصیلی 90
برای سنجش سب ک (KAI) که بهروش تصادفی خوشهای انتخاب شدند. از پرسشنامۀ کرتون
برای (AEQ) شناختی (نوگرا/پژوهنده و نوگریز/پذیرنده ) و از پرسشنام ۀ هیجان تحصیلی
بررسی هیجانهای تحصیلی در کلاس درس (لذت، امیدواری، غرور، عصبانیت، اضطراب،
شرم، ناامیدی و خستگی) استفاده شد. همچنین، نمرة نهایی دانشجویان در درس روان شناسی
تربیتی بهعنوان شاخص عملکرد درسی لحاظ شد. تجزیه و تحلیل آماری دادهها نتایج نش ان
داد: الف) بین سبکشناختی و عملکرد درسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ ب ) بین
هیجان تحصیلی و عملکرد درسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ پ) بین سبکشناختی و
هیجان تحصیلی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز مؤید
آن بود که سبکشناختی و هیجان تحصیلی از قدرت پیشبینی خوبی برای عملکرد درسی
برخوردارند. این نتایج کاربردهایی برای آموزش و یادگیری اثربخش دارد که در مقال ۀ حاضر
به آن پرداخته میشود.

کلیدواژه‌ها

اسدزاده، حسن (1384) آموختن و سبکشناختی (ترجمه و تألیف)، تهران: نشر عابد.
سیدمحسنی، مهدیه (1390) مقایسه سبک‌شناختی (نوگرا-نوگریز) و تفکر انتقادی در دانشجویان فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی ا...؛ کاووسیان، جواد؛ و نیکدل، فریبرز (1388) رواسازی پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی پکران، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره 32، سال 8، صص 38-7.
عبادی، عباس؛ قمچیلی، اشرف، خاقانی‌زاده مرتضی؛ فارسی، زهرا؛ حافظی سهیلا؛ نجفی‌کلیانی، مجید (1385) بررسی ارتباط بین سبک مشکل‌گشایی مدیران ارشد پرستاری و اثربخشی عملکرد سرپرستاران در بیمارستان‌های نظامی شهر تهران، طب نظامی، 8 (3)، صص:231-237.
غ‍لام‍پ‍ور، م‍ژگ‍ان‌ (1377) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ م‍ش‍ک‍ل‌گ‍ش‍ای‍ی‌ (م‍ب‍ت‍ک‍ران‍ه‌ و س‍ازگ‍اران‍ه‌) و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍دی‍ران‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍‌ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دانشگاه‏های‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌ و ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران.
نیکدل، فریبرز (1389) بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس و باورهای انگیزشی (جهت‌گیری هدف و خودپنداره تحصیلی) با هیجان‌های تحصیلی و یادگیری خودگردان: نقش میانجی‌گر هیجآنهای تحصیلی، رساله دکترا، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
Grimley, M., Asadzadeh Dahraei. H., Riding, R. J. (2008) The relationship between anxiety stability, working memory and cognitive style.  Educational Studies, 34 (3), 213-223.
Kirton, M. J. (1999). Kirton Adaption-Innovation Inventory manual (3rd ed.). Berkhamsted, UK: Occupational Research Centre.
Loo, R., & Shiomi, K. (1997) A Cross-Cultural Examination of the KIrton Adoption-Innovation Inventory, Personality and Individual Differences, Vol. 22. No. 1, 55-60.
Mudd, S., (1986). Analytic review of research on the Kirton Adaption-Innovation Inventory (KAI). Social and Behavioral Sciences Documents, 16, Ms. No. 2775, 163 pgs.
Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009) Achievement Goals and Achievement Emotions: Testing a Model of Their Joint Relations With Academic Performance, Journal of Educational Psychology, Vol. 101, No. 1, 115-135. 
Pounds, J., Bailey, L. (2001) Cognitive style and Learning: Performance of Adaptors and Innovators in a Novel Dynamic Task, Applied cognitive Psychology, 15, 547- 563. 
Riding, R. J., Grimley, M., Asadzadeh Dahraei, H. & Banner, G. (2003) "Cognitive Style, Working Memory and Learning Behaviour and Learning Attainment in School Subjects", British Journal of Educational Psychology, 73 (Part 2), 149 -169.
Stum, J. (2009) Kirton’s Adaption-Innovation Theory: Managing Cognitive Styles in Times of Diversity and Chang, Emerging Leadership Journeys, Vol. 2 Iss. 1, 66-78.
Tullett, A. D., Davies, G. B. (1997) Cognitive style and affect: A comparison of the Kirton adaption-innovation and Schutz's fundamental interpersonal relations orientation-behaviour inventories (KAI and FIRO-B), Personality and Individual Differences, Vol. 23, No. 3, 479-485.
Wittich, D. V., Antonakis, J. (2001) The KAI cognitive style inventory: Was it personality all along?, Personality and Individual Differences, Vol. 50, No. 7, 1044-1049.