نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

3 عضو مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی رابطه بین مؤلفه های سازمان یاددهنده (انرژی
هیجانی، ایده ها، ارزشها، دیدگاه قابل یاددهی و قاطعیت در تصمیم گی ری) با سازمان
یادگیرنده و تعیین سهم هر یک از مؤلفههای سازمان یاددهنده در پیشبینی سازمان یادگیرنده
کل بود. به همین منظور با انجام پژوهشی توصیفی و از نوع همبستگی، تعداد 135 نفر از
اعضای هیئت علمی دانشگاههای ارومیه به روش نمونهگیری طبقهای ( متناسب با حج م) به
عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامههای مؤلفههای سازمان یادگیرنده ( 23 سؤال) و یاددهنده
74 سؤال) برروی آنها اجرا شد. نتایج تحلیل ماتریس همبستگی پیرسون نشان داد که تمامی )
مؤلفههای سازمان یاددهنده رابطه مثبت و معنیداری با سازمان یادگیرنده کلی دارند . نتایج
تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که مؤلفههای قاطعیت در تصمیمگیری و دیدگاه قابل
یاددهی قادر به پیشبینی 64 درصد از تغییرات سازمان یادگیرنده هستند.

کلیدواژه‌ها

احمدی، علی اکبر (1379). طراحی الگوی یادگیری مستمر مدیران وزارت جهاد سازندگی. مجله دانش مدیریت، شماره51. تابستان، 101-73.
بهادری، داریوش (1386). سازمان‏های یاددهنده فراتر از سازمان‏های یادگیرنده. فصلنامه علمی-فرهنگی و اجتماعی احیا، 5 (20)، 23-25.
جمال زاده ، محمد؛ رهگذر، حسن؛علوی، فاطمه (1390). بررسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از لحاظ سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی. فصلنامۀرهیافتینودرمدیریتآموزش، سال دوم، شماره 5
زارع محمد آبادی، حسین (1389).  بررسی میزان کاربست مؤلفه‏های سازمان یاددهنده در دانشگاه‏های دولتی کشور بر اساس نظریه تیچی به منظور ارائه یک الگوی مناسب. جامعهشناسیکاربردی. سال بیست و یکم - شماره پیاپی(40) شماره چهارم
زارع، حسین؛ رجایی پور، سعید؛ جمشیدیان، مهدی؛ مولوی، حسین (1387). سازمان یاددهنده الگویی برای دانشگاه امروز.
زارع، حسین؛ رجایی پور، سعید؛ جمشیدیان، مهدی؛ مولوی، حسین (1388). بررسی میزان کاربست مؤلفه‏های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 3 (10)، 105-126.
شفاعی، رضا (1380). موانع ایجاد سازمان‏های یادگیرنده در ایران. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی.
آراسته، حمید رضا ؛ عنایتی، ترانه(1388). بررسی وضعیتهای دانشگاه‏های آزاد اسلامی بر اساس ویژگی‏های سازمان یاد گیرنده. فصلنامه انجمن آموزش عالی. سال دوم. شماره 3.
عبد الملکی، یوسف (1381). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و میزان تغییر و نو اوری در ادارات مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
نوروزی، علی (1389). بررسی میزان کاربست مؤلفه‏های سازمان یادگیرنده در دانشکده‏های پردیس فنی و علومانسانی. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی: دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
Amidon, S. (2005). Writing the Learning Organization: A Framework for Teaching and Research. Business Communication Quarterly, 68 (4): 406-428.
Betof, E.D. (2004). Leaders as teachers. American Society for Training and development. 58(3).
Collie, S. L., & Taylor, A. (2005). The learning organization and teaching improvement in academic departments. Tertiary Education and Management, 10  (2): 139-155.
Carroll, S.J and Gillen D.J (2002). Exploring the teaching function in the managerical role. Journal of management development. Vol 21. NO 5. Pp 330-342   
Dan Popescu, Iulia Chivu, Alina Ciocârlan-Chitucea, Daniela-Oana Popescu, Clin Georgel(2011). The learning organization challenges within the SMEs tourism field of activity. Procedia Social and Behavioral Sciences 24 . 1098–1106. Available online at www.sciencedirect.com
Ekman4 Annalill.(2004).Learning organization in theory and practice.UMI Parquets Digital Dissertation full citation & Abstract. ISBN.-554-5911-0
Klenke, K. (2005). Corporate values as multi-level, multi-domain antecedents of leader behaviors. International Journal of Manpower. 26(1); 50-66.
Garbor, Andra (2004). Leadership principle for public school principles. The New York City Leadership Academy: www. NycLeadership Academy. org
Landoli Luca & Guiseppe Zollo.(2007). Organizational cognition and building systems for the learning organizations UMI Prroquest Digital Dissertation full citation & Abstract
Lee, L., and Gandolfi, F. (2007), “A tertiary school organization on the road to become a Learning Organization”, International Journal of Innovation and Learning, 4 (3): 290-307.
Liao, S., Wen-Jung, C., & Chi-Chuan W. (2010). “An integrated model for learning organization with strategic view: Benchmarking in the knowledge-intensive industry.” Expert Systems with Applications, 37(5): 3792-3798.  
Lin . Hsienyi.(2004). A study of learning organization  and faculty development in higher education. UMI Prroquest Digital D dissertation full citation & Abstract. DAL-A 651024p.430.Aug.
Lynn Cates, C. (2009). The Creation of a Large Scale Corporate Feedback System with a View toward Learning Organizations and Sustainable Change in Higher Education. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Studies. UniversityCincinnati, Ohio
Metin Atak and Ramazan Erturgut(2010). An empirical analysis on the relation between learning organization and organizational commitment. Procedia Social and Behavioral Sciences .2 . 3472–3476. Available online at www.sciencedirect.com
Manion, Jo. (2003). the teaching organization. Health from Journal. Sun Francisco: summer 46(3). Pg 5.
Neef, D. )2001(. Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and nontraditional (Academic Quality Improvement project) accreditation process [dissertation].University of Wisconsin stout Menomonie.
Rowley , Jennifer and  Gibbs , Paul(2008). From learning organization to practically wise organization. The Learning Organization. Vol. 15 No. 5. pp. 356-372. www.emeraldinsight.com/0969-6474.htm
Rothberg, G. (2005). The role of ideas in the manager's workplace: Theory and practice. Management Decision. 42(November), 1060-81.
Senge, P. (1990). "The fifth discipline: The art and practice oflearning organization", New York: Doubleday.
Senge, P. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization N.Y: Doubleday
Tichy, N. M. (2003). Leadership beyond vision. Online available from: .www.govtech.net.
Tichy, N. M. (2005). Teach ti win.The Axelson Review. Online available from: .www.customize.com/ Axelson/index-more