نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده


به منظور بررسی اثرات آموزش بحث گروهی و ایفای نقش بر توانا یی ابراز وجود 68
دانش آموز ( 34 پسر و 34 دختر) پایۀ دوم راهنمایی شهر همدان به روش خوشه ای چند
مرحله ای انتخاب و در قالب یک طرح پیش آزمون پسآزمون دوگروهی مورد بررسی قرار
گرفتند. ابتدا با استفاده از پرسشنامه جرئت ورزی پیشآزمون اجرا و سپس مهارت جرئتورزی
برای یک گروه با روش بحث گروهی و برای گروه دیگر با روش ایفای نقش آموزش داده
وابسته t شد. در بخش آخر آزمایش پس آزمون اجرا شد. تحلیل نتایج با استفاده از آزمونهای
مستقل نشان داد هر دو روش آموزشی بحث گروهی و ایفای نقش بر مهارت های t و
جرئتورزی اثرگذارند، اما از نظر میزان تأثیرگذاری بر توانایی ابراز وجود تفاوتی بین
روشهای بحث گروهی و ایفای نقش وجود نداشت. به نظر می رسد در بحث گروهی و ایفای
نقش فرایندهای شناختی و عاطفی تغییر کرده و از این رو توانایی ابراز وجود تحت تأثیر قرار
م یگیرد.

کلیدواژه‌ها

بیلر، رابرت. (1373). کاربرد روانشناسی در آموزش. (ترجمة پروین کدیور). تهران: مرکز نشر دانشگاهی. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1974).
دلاور، علی. (1383). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: ارسباران.
طارمیان، فرهاد. فتحی، طاهر. ماه جویی، مازیار. (1377). کتاب راهنما پیرامون اجرای فعالیت پرورشی دوره متوسطه (ویژه واحد راهنمایی و مشاوره تربیتی) مهارت‏های زندگی. تهران: تربیت.
فراهانی، محمد نقی؛ فرزاد، ولی اله، و مختاری، فاطمه. (1387). بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بروز خشم حالتی – صفتی اسپیلبرگر (فرم شماره 2). مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال 38، شماره 4، 165-188.
کردنوقابی، رسول و شریفی، حسن پاشا. (1384). تهیه و تدوین برنامه درسی مهارت‏های زندگی برای دانش‏آموزان دوره تحصیلی متوسطه. نوآوریهای آموزشی 12، 11-34.
نویدی، احمد و برجعلی، احمد. (1386). اثرات اجرای یک برنامه آموزش مدیریت خشم بر مهارت‏های خودنظم دهی خشم پسران دبیرستانی. پژوهش‏های روانشناختی، دوره 10، شماره 3 و 4، 58-81.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد. (1378). راهنمای آموزش مهارت‏های زندگی (ترجمة نگین عبدالله زاده و بازنویسی و تنظیم فاطمه قاسم زاده). جزوه چاپ نشده.
Alberti, R.E., Emmons, M.L. (2001). Your Perfect Right: Assertiveness and Equality in Your Life and Relationships, eight ed. Impact Publishers, Atascadero, CA, USA.
Botvin . G. J., & Kantor, L. W. (2000). Preventing  alcohol  and  tobacco use through life skills training. Alcohol Research and Health, 24 (4) 250-257.
Chen, S.R. (1995). The Effect of Assertion Training on Assertiveness and Personality Trait. Unpublished Thesis. University of National Taiwan Normal, Taipei.
Funkenstein, D. H., King, S. H., & Drolette, M. E. (1954). The direction of anger during a laboratory stress-inducing situation. Psychosomatic Medicine, 16, 404- 413.
Hsiao, W. (1992). From junior college students’ sequence culture to talk about counseling. Students’ Counseling News Report 20, 22–35.
Kirkpatrick, H., Forchuk, C. (1992). Assertiveness training – Does it make a difference. Journal of Nursing Staff Development, March/April, 60–63.
Landazabal, M.G. (2001). Assessment of a cooperative-creative program of assertive behavior and self-concept. Spanish Journal of Psychology 2 (1) 3–10.
Lange, A.J., Jakubowski, P. (1976). Responsible Assertive Behavior, Cognitive Behavioal Procedure for Trainers. Research Press CO, North Mattis.
Larson, B. E. (2000). Classroom discussion: a method of instruction and a curriculum outcome. Teaching and Teacher Education 16, 661-677.
Lin, Y. R., Shiah, I. S., Chang, Y. C., Lai, T. J., Wang, K. Y., & Chou, K. R. (2004). Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students’ assertiveness, self-esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurse Education Today  24, 656–665.
Smith, E. A., Swisher, J. D., Vicary, J. R., Bechtel, L. J., Minner, D. M., Henry. K. L., & Palmer, R. (2004). Evaluation of life skills training  and  infused – life skills training in a rural setting: first two years of effects.  Journal  of  Alcohol and Drug  Education, 40 (1), 51-70.   
Unicef. (2003). Which Skills are “ Life Skills “ ?. From WWW. Life Skills – Based Education.
Verdyn. C. M, Lord. W and Forrest. G. C. (1990). Social Skills training in school and evaluation study. Journal of Adolescence. 13, 3-16.
Vicary, J. R., Smith, E. A., Swisher,  J. D., Bechtel, L. J., Elek, E., Henry. K. L., & Hopkins, A. M. (2006). Results of a 3-year of two methods of delivery of life skills training. Health Education & Behavior, vol. 33 (3) 325-339.
Weinhardt, L.S., Carey, M.P., Carey, K.B., Verdecias, R.N. (1998). Increasing assertiveness skills to reduce HIV risk among women living with a severe and persistent mental illness. Journal of Consulting & Clinical Psychology 66 (4) 680–684.
Weston, C., Went, F. (1999). Speaking up for yourself: description and evaluation of an assertiveness training group for people with learning disabilities. British Journal of Disabilities 27 (3) 110–115.
WHO. (1996). Life Skills Education, Planning for research. Division of mental health and prevention of substance avbuse: Gevena.