نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی(

2 دانشآموخته دانشگاه آزاد اسلامی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران
میباشد. روش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوع
پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران میباشد و نمونه آماری
آن بر اساس جدول مورگان و گریج 135 نفر از مناطق آموزشوپرورششهر تهران بهصورت خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شد که تعداد 170 پرسشنامه توزیع و 130 پرسشنامه جمعآوری گردید و نرخ
بازگشت پرسشنامهها حدود 76 % به دست آمد؛ نتایج پژوهش نشانگر آن است که: ویژگیهای شخصیتی
بهطور معناداری با اثربخشی مدیران رابطه دارد و روابط انسانی، شوق تغییر و واقعبینی به ترتیب بیش از
سایر ویژگیهای شخصیتی با اثربخشی مدیران مرتبط است. ویژگیهای رهبری بهطور معناداری با
اثربخشی مدیران رابطه دارد و برنامهریزی آموزشی، تمرکز بر یادگیری و بهرهگیری از مشارکت والدین،
دانش آموزان و کارگزاران آموزشی بیش از سایر ویژگیهای رهبری با اثربخشی مدیران در ارتباط است.
بین دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران آموزشوپرورش و مدیران مدارس متوسطه در مورد
ویژگیهای شخصیتی و رهبری با اثربخشی مدیران تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران مدارس بیش از
صاحبنظران معتقدند این ویژگیها با اثربخشی مدیران رابطه دارند.

کلیدواژه‌ها

اسلوین،دنیس پارتیک ) .(1377مدیر تمامعیار. ترجمه احمدرضا اشـرف العقلایـی. تهـران: مؤسسـه ایران. اسمیت، راجر ) .(1386مدرسه کارا. ترجمه مجتبی منشیزاده و ریحانه حرم پناهی. تهران: ماه نو. الوانی، مهدی ) .(1389مدیریت عمومی. تهران: نشرنی. بختیاری، ابوالفضل ) ،(1381ویژگیهای مدیر و مدرسـهی کـارا و اثـربخش. فصـلنامه مـدیریت در آموزشوپرورش. شماره .32دوره ی هشتم. تهران: مدرسه: ص 26 -16 بلکر، لورن ) .(1377مدیر تازهکار. ترجمه احمدرضا اشرف العقلایی. تهران: مؤسسه ایران. بهرنگی، محمدرضـا ) .(1371مـدیریت آموزشـی و آموزشـگاهی: کـاربرد نظریـههای مـدیریت در برنامهریزی و نظارت. تهران: گلچین. پرداختچی، محمدحسن ) .(1375نقش نظـارت و راهنمـایی آموزشـی در بهبـود کیفیـت آمـوزش عمومی. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره .28تهران: پژوهشکده آموزشوپرورش. پیترز، تامس ) .(1383مدیریت موفق. ترجمه قاسم کبیری. تهران: قدیانی. پیرزادیان، حسین ) .(1385مدیر موفق. تهران. یاس بهشت. دفتر آمار، برنامهریزی و بودجه )1390-1389دیماه .(1390آمار آمـوزشوپرورش. تهـران: معاونـت برنامهریزی و توسعه مدیریت. رضائیان، علی ) .(1389اصول مدیریت. تهران: سمت. رضایی، موسی ) .(1386مدارس پیشرو و کارآمد. تهران: سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان. رابینز، استیفن ) .(1388تئوری سازمان: ترجمه مهدی الوانی و حسن داناییفرد. تهران: صفار. ساعتچی، محمود ) .(1374روانشناسی کاربردی مدیران در خانه، مدرسه و سازمان. تهران: نشر ویرایش. سبحانی، جعفر ) .(1371ویژگیهای عمومی مدیریت از دیدگاه اسلام. مجله علمی کاربردی مدیریت دولتی. دوره جدید. شماره .1
ستی،راجیو ) 225 .(1385نکتـه بـرای مـدیریت بااحسـاس. ترجمـه رؤیـا پورمنـاف. تهـران: نسـل نواندیش. شیولسون، ریچارد ) .(1385استدلال آماری در علوم رفتاری. ترجمه علیرضا کیـامنش. تهـران: جهـاد دانشگاهی صــافی، احمــد ) .(1371مــدارس متوســطه و مهارتهــای مــدیران. فصــلنامه مــدیریت در آموزشوپرورش، سال اول، شماره ،4زمستان: ص .16-12 علاقه بند، علی ) .(1390مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان. - ) .(1389اصول و مبانی مدیریت آموزشی. تهران: ارسباران. غفاریان، وفا ) .(1379شایستگیهای مدیران. تهران: سازمان مدیریت صنعتی. کاتز، رابرت ) .(1370روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکرشکن. تهران: رشد. گروهی از اساتید و نویسندگان مدیریت ) .(1370مقالههایی درباره مدیریت. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. منتظرالظهــور، اکــرم ) .(1372بررســی ویژگــیهــای مــدیر آموزشــی موفــق از دیــدگاه مســئولان آموزشوپرورش، مدیران، دبیران و اولیاء دانش آمـوزان دوره متوسـطه شـهر اصـفهان. دانشـگاه اصفهان. چاپنشده. میرکمالی، سیدمحمد ) .(1389رفتار و روابط در سازمان و مدیریت. تهران: یسطرون. میرکمالی، سیدمحمد ) .(1389رهبری و مدیریت آموزشی. ویرایش جدید. تهران: یسطرون. میرکمالی، سیدمحمد ) .(1384رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون. وایلز، کیمبل) .(1384رهبری و مدیریت آموزشی. ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: بازتاب. هوی، سیسیل و میسکل ) .(1382تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی. ترجمه سـید محمـد عباس زاده. ارومیه. دانشگاه ارومیه: چاپ چهارم.
barbey, r. j(1972). an introduction to basic supervision of people. (addison
wesley publishing company).
daft, r. l(2010). organization theory and design. new york. west publishing
company

drucker. peter(1954). the practice of management. new york.
dolan,trevor. grosin, lennart(2008). school effectiveness research- finding and
reflections. stockholm university.
hansman, erin m.(2007). multifactor leadership questionnaire (mlq) as on
potential interest in higher education. ph.d. capella university.
hoy, w. k. and miskel, c. g. (1996). educational administration theory.
research and practice. new york. random honse
smith. wilma. & andrews. richard. l (1989). instructional leadership. (usa:
ascd).
manasse. a.l. (1986). vision and leadership: paying attention to intention.
peabody journal of education. 63(1): 150- 173
robbins, stephen.p.(1990). organization theory: structure, design organization.
nj: prentice hall.