نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامهریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بشتی

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

4 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی را با استفاده
از طرح نظامدار نظریۀ داده بنیاد کاوش نموده است. برای این منظور از 21 نفر از سیاستگذاران در عرصه
آموزشعالی، مدیران دانشگاهی، خبرگان حوزه آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی درزمینۀ تحقیق
مصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبهها استخراج شد. نتایج تحلیل دادهها طی سه مرحله، کدگذاری باز،
محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (عوامل
فردی: نگرش مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی، توانمندیهای مدیران
دانشگاهی و مهارتهای مدیران دانشگاهی و عوامل سازمانی: فرهنگسازمانی، قوانین و مقررات، ساختار
سازمانی و منابع مالی و کالبدی)؛ مقوله کانونی (رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی
اعضای هیئتعلمی)؛ راهبردهای بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی (سطح خرد: "توجه به شایستهسالاری در
مدیریت دانشگاهی، آگاهسازی مدیران دانشگاه نسبت به آموزش و بهسازی و تفویض اختیار" و سطح کلان:
تسهیم تجارب مدیران دانشگاهی، استقلال دانشگاهی و بازنگری و پالایش قوانین و مقررات)، زمینه
(مدیریت و سیاستگذاری کلان آموزشعالی و کنش گری اعضای هیئتعلمی)؛ شرایط مداخلهگر (عوامل
محیطی: نقش دولت، عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادی) و پیامدها (پیامد فردی:"رضایتمندی و بالا
رفتن انگیزش اعضای هیئتعلمی" و پیامد سازمانی: بهبود کارایی و اثربخشی، بهبود پاسخگویی و اعتبار و
شهرت سازمانی)، فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی و روابط
بین ابعاد مختلف آن را منعکس مینمایند.

کلیدواژه‌ها

اجتهادی، مصطفی؛ قورچیان، نادرعلی؛ پریوش، جعفری؛ شفیعزاده، حمید ) .(1390شناسایی ابعـاد و مؤلفههای بهسازی اعضای هیئتعلمی بهمنظور ارائه یـک مـدل مفهـومی، فصـلنامه پـژوهش و برنامهریزی در آموزشعالی، شماره ،62صص 21-46 اشتراس، آنسلم و کوربین، جولیت. ) .(1385اصول روش تحقیق کیفـی: نظریـۀ مبنـایی؛ رویـههـا و شیوهها؛ ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پورکریمی، جواد ) .(1388طراحی الگوی بهسـازی اعضـای هیئـتعلمی جهـاد دانشـگاهی، رسـاله دکتری، دانشگاه تربیتمعلم. حجازی، سید یوسف؛ پرداختچی، محمدحسن؛ شاهپسند، محمدرضـا ) .(1388رویکردهـای توسـعه حرفهای معلمان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. حسینی نسب، داود ) .(1373مرکز توسعه کارایی اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها. تهـران: موسسـه پژوهش و برنامهریزی در آموزشعالی. سید جوادین، سید رضا و همکاران ) .(1388نقش توسعه منـابع انسـانی در دسـتیابی بـه چشـمانداز 1404صنعت نفت، تهران: فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سـوم، شـماره .8 فتحی واجارگاه، کورش ) .(1391چگونه حمایت مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنـان جلـب کنیم، محب زادگان، یوسف ) .(1392طراحی الگوی بالنـدگی هیئـتعلمی در دانشـگاههای شـهر تهـران، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی
Amy, A. H. (2008). Leaders as facilitators of individual and organizational
learning. Leadership & Organization Development Journal, 29(3), 212-234.
Bellanca, R.B. (2002). Professional development for a new age. In N. Thomas
(Ed.), Perspectives on the community college, (pp. 35-38). Phoenix, AZ:
League for Innovation in the Community College and Macomb Community
College.
Bergquist, W. H. (2010). A Guide to Faculty Development. K. J. Gillespie, & D.
L. Robertson (Eds.). Wiley. com. 

Boyce, E. G., Burkiewicz, J. S., Haase, M. R., MacLaughlin, E. J., Segal, A. R.,
Chung, E. P., ... & Wells, B. G. (2009). Essential components of a faculty
development program for pharmacy practice faculty. Pharmacotherapy: The
Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 29(1), 127-127.
Brody, C. M, & Schular, F(2007). Success Factors for Faculty Development in
Thailand Higher Education, Available at: www. Fulbrighthai.org
Coetzer, A. J. (2006). Developing Human Capital in Small Firms: A Conceptual
Framework for Analysing the Effects of Managers on Employee
Learning, Research and Practice in Human Resource Management, 14(1),
143-179.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative
inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
Dee, J. & Daly, Ch. (2009) Innovative Models for Organizing Faculty
Development Programs. Human Architecture: Journal of The sociology of
self-knowledge, 13 (2), 154-163.
Ellinger, A. D., & Cseh, M. (2007). Contextual factors influencing the
facilitation of others' learning through everyday work experiences. Journal of
Workplace Learning, 19(7), 435-452.
Ellström, E. (2012). Managerial support for learning at work: a qualitative study
of first-line managers in elder care. Leadership in Health Services, 25(4),
273-287.
Estepp, C. M., Roberts, T. G., & Carter, H. S. (2012). An Experiential Learning
Model of Faculty Development to Improve Teaching. NACTA Journal, 56,
79-86.
Ganesun.R.(2011).Knowledge management for Expansion of HRMS,
International Conference on Technology and Business Management,P.650-
651.
Guglielmo, B. J., Edwards, D. J., Franks, A. S., Naughton, C. A., Schonder, K.
S., Stamm, P. L., ... & Popovich, N. G. (2011). A critical appraisal of and
recommendations for faculty development. American journal of
pharmaceutical education , 75(6)
Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., & Baer, J. C. (2012). How does human resource
management influence organizational outcomes? A meta-analytic
investigation of mediating mechanisms. Academy of Management
Journal, 55(6), 1264-1294.
Lin, S. H., & Huang, H. P. (2011). Moderating effect of social support on the
relationship between achievement motivation and training motivation. World
Transactions on Engng. and Technol. Educ, 9(1), 12-17.McAlpine, L., & Saroyan, A. (2004). Toward a comprehensive framework of
faculty development. In A. Saroyan and C. Amundsen (Eds.), Rethinking
teaching in higher education (pp. 207-232). Sterling, VA: Stylus.
Millis, B.J. & Cottell, P.G., Jr. (1998). Cooperative learning for higher education
faculty. Westport. CT: Oryx Press for the American Council on Education.
Murray, J. p (2001). Faculty development in publicly Supported 2- year
Colleges Community. Journal of Research and Practice, Vol.25, NO.7
Nasreen, A., & Mirza, M. S.(2012) Faculty Training and Development in the
Public Sector Universities of Punjab.
Nolan, ciara (2002). Human Resource Development in Irish Hotel Industry: the
Case of the Small Firm, Journal of European Industrial Training, 26/2/3/4, pp
88-99.
Peteraf, M.A. (1993), ‘The Cornerstones of Competitive Advantage: A
Resource-Based View,’ Strategic Management Journal, 14, 3, 179–192.
Rao,T.V.(2007).Is it Time to Replace Human Resource Development Managers
by Knowledge &Learning Managers? Available
at:http//indianmba.com/faculty Colum/FC525.html,(Retr ieved on 2010).
Sarikaya, O., Kalaca, S., Yeğen, B. Ç., & Cali, S. (2010). The impact of a
faculty development program: evaluation based on the self-assessment of
medical educators from preclinical and clinical disciplines. Advances in
Physiology Education, 34(2), 35-40.
Schuler,R.S,Jackson,S.E.(2005).HRM in the U.S: Management Review ,
vol.16,No.1,P.2-10.
Stavrou, E., Brewster, C., and Charalambous, C. (2004), ‘Human Resource
Management as a Competitive Tool in Europe,’ working paper, London:
Henley
Wallin, D. L. (2003). Motivation and faculty development: A three-state study
of presidential perceptions of faculty professional development needs.
Community College Journal of Research and Practice, 27, 317-335.
Watts, G. E., & Hammons, J. O. (2002). Professional development: Setting the
context. New directions for community colleges, 2002(120), 5-10.