نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور استان اردبیل، این پایان نامه برگرفته از رساله دکتری رشته تعلیم و تربیت می باشد

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیت
مؤسسات و مراکز آموزشعالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر با
توجه به موضوع آن توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی بود. برای وصول به هدف از بین جامعه آماری
پژوهش حاضر که شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاههای پیام نور استان اردبیل در سال تحصیلی
1387-88 بودند، با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 400 دانشجو و 50 استاد از
انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات موردنیاز از اساتید حیات علمی و دانشجویان،
از دو پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان در همۀ سؤالات
پژوهشی (تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، خودآموزی، برنامهریزی درسی، ارزشیابی و
مشکلات برونسازمانی)، مشکلات را بیشتر از حد متوسط خودارزیابی نمودهاند و اعضای هیئتعلمی
نیز در این زمینهها بهغیراز مسائل برونسازمانی مشکلات را بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند. برای
توسعه و تکمیل سیستم آموزش از راه دور زمینههای لازم ارائهشده در زیر را باید تأمین نمود: 1- برای
توسعه سیستم آموزش از راه دور باید برنامههای دولتی کامل ایجاد گردد. 2- برای فعالیت سیستم
آموزش از راه دور باید کادر متخصص به وجود آید. 3- در سیستم آموزش از راه دور لازم است
قانونی و نظارتی، اطلاعات تحلیلی و خدمات بازاریابی توسعه یابد. 4- در سیستم آموزش از راه دور
اطلاعات و زیرساختهای ارتباطی باید تکمیل گردد. 5- برای توسعه سیستم آموزش از راه دور
روشهای تدریس، روشهای علمی و سایر روشها باید تکمیل گردد. 6- باید مکانیزم های کنترل
فردی در سیستم آموزش از راه دور ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها

الحسینی، سید حسین ) .(1385راههای کیفیتبخشی به آموزش از راه دور در آموزشوپرورش ایران، مجموعه مقالات آموزش از راه دور. تهران: انتشارات مؤسسه آموزش از راه دور. بازرگان، عباس ) .(1385ارزیابی درونی برای بهبود کیفیـت دانشـگاهی: نگـاهی بـه یـک دهـه تجربه در نظام آموزشعالی ایران. دومین همایش ارزیابی درونـی، دانشـکده روانشناسـی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، اردیبهشت .1385 بازرگان، عباس ) .(1380ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی/ عباس بازرگـان، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(. دلاور، علی ) .(1381مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتمـاعی. چـاپ ششـم. تهران: انتشارات رشد.
Boyd-Barrett, O. (2000). Distance education provision by universities: How
institutional contexts affect choices. Information, Communication&
Society, 3(4), 474-493.
Cohen,Vicki, L.(2002). A Model for Assessing Distance Learning
Instruction. Fairleigh Dickinson University, Fairleigh Dickinson
University, Edtech review Series, No.3
Connick, G. P. (Ed.). (2006). The distance learner,s guide: Western
Cooperative for Educational Telecommunications, Upper Saddle River,
NJ, Prentice-Hal.
Dennis, J.K. (2005). Problem-based learning in online vs face-to-face
environments. Education for Health, 16(2), 198-209.
Gyatsho, T., Daker, S. , Galey, K., & Jamtsho, S. (2005). ICT supported
distance teacher education in Bhutan (Interm Technical Report).
International Development Research Centre, Canada, Ottawa,
http://www.sagepublications.
Jamtsho, S., Bullen, M. (2007). Distance Education in Bhutan: Improving
access and quality through ICT use. Distance Education, Melbourne,
28(149), 2-13 .
McLinden, M., McCall, S., & Annette Weston., H (2006). Participation in
Online Problem based Learning: Insights from postgraduate teachers
studying through open and distance education. Proquest Education
journals, Melbourne, 27 (331), 3-23.
Miller, B., & Rector, C. (2000). Distance Learning in a School Nurse
Credential Program. The Journal Of School Nursing, 18; 338. Published 

by SAGE http://www.sagepublications. On behalf of, National
Association of School Nurses.
McLinden, M., &McCall, S., & Annette Weston., H (2006). Developing
online problem-based resources for the professional development of
teachers of children with visual impairment. Open Learning, 1(3)235-
249.
Olson, C. A. (2002). Leadership in online education: Strategies for effective
online administration and governance, In K. E. Rudestam & J.
Schoenholtz-Read(Eds), Handbook of online learning: Innovations in
higher education and corporate training ,(3-23 )Thousand Oaks, CA,
Sage.
Palmer., S (2000). On-and off-compus computer usage in engineering
education. School of Egineering and Technology, Australia, Deakin
University Geelong.
Phipps, R., & Merisotis, j. (2006). Quality on the line: Benchmarks for
success in Internet-based distance education. Washington, DC,The
Institute for Higher Education Policy.
Savin-Baden, M. (2006) The challenge of using problem based learning
online: in M. Savin- Baden& K.Wilkie(Ede) Problem-based learning
online (3-13). Berk-Shive, United Kingdom, Open University Press.
Simpson, O. (2006). Supporting students in open and distance learning .
London, kogan page.
Vlavianou, . and Ioannidon, A. (2005) Literary studies in open universities in
France, Germany and Italy: a critical presentation , in A. Lionarakis(ed.)
Third International Conference on Open and Distance eraning:
Applications of Pedagogy and Technology, Vol 2.pp. 517-35. Athens:
Propombos [in Greek]. Also available at http:// www.openlit.gr.
Zhao, J., Melody, W., Heidi Perreault, A., Waldman, L.,& Truell,A. D.
(2009). Faculty and Studen Use of Technologies, User Productivity, and
User Productivity, and User Preference in Distance Education. Journal of
Education for Business. Washington.84(4),206-207.